Novinarska konferenca na Upravni enoti Kamnik

0
2832
Včeraj, 25. februarja 2016, je na Upravni enoti Kamnik potekala novinarska konferenca, na kateri je načelnik upravne enote Mihael Novak s sodelavko Bogdano Ravnik Muratagič predstavil poslovanje upravne enote, dosežene cilje in rezultate dela v letu 2015.

V letu 2015 so si na Upravni enoti Kamnik prizadevali opravljati svoje poslanstvo z uresničevanjem sprejetega poslovnega načrta, ki je določil program dela, potrebne vire, bistvena izhodišča za uspešno izvajanje nalog na vseh področjih ter skupne cilje upravne enote: zakonito, strokovno, hitro in učinkovito izvajanje storitev, doseganje kakovosti upravnih storitev, ohranitev doseženega visokega nivoja zadovoljstva strank s storitvami upravne enote, doseganje visoke stopnje usposobljenosti in zagotavljanje medsebojne nadomestljivosti zaposlenih, doseganje visokega nivoja medsebojnega spoštovanja, zaupanja, sodelovanja in razumevanja zaposlenih, ohranitev zadovoljstva zaposlenih v danih pogojih poslovanja, učinkovita izraba vseh virov, gospodarna raba sredstev pri doseganju postavljenih ciljev, doseganje uravnoteženega uspeha.

Nenehno spremljanje in hitro odzivanje na spreminjajoče se pogoje in omejitve poslovanja ter ustrezno ukrepanje jim je omogočilo, da je bilo njihovo delo uspešno. Po pregledu in skrbni analizi opravljenega dela v letu 2015 z zadovoljstvom ugotavljajo, da je bil sprejeti program dela upravne enote za leto 2015 v celoti izveden. Z učinkovitim in racionalnim poslovanjem so dosegli zelo dobre rezultate, ki so povsem v skladu s sprejetim poslovnim načrtom in postavljenimi cilji, in to kljub zaostrenim pogojem poslovanja, izvajanju varčevalnih ukrepov in zmanjšanju proračunskih sredstev. Posebno pozornost so v preteklem letu posvečali organizaciji dela in upravljanju s človeškimi viri, saj so se ob le 33 zaposlenih za nedoločen čas (od teh zaposlenih dela ena uradnica kot invalid s polovico polnega delovnega časa, ena kot starš s skrajšanim delovnim časom 30 ur tedensko, pa tudi eno porodniško odsotnost so le delno nadomeščali-6 mesecev) soočali še s celoletno in četrtletno bolniško odsotnostjo dveh javnih uslužbenk.

Obseg dela na posameznih področjih, reševanje zadev ter s tem tudi obremenjenost zaposlenih redno spremljajo in vodstvo stalno skrbi za enakomerno porazdelitev dela ter temu ustrezno prilagaja tudi organizacijo dela. V tem obdobju so razmere zahtevale veliko mero prilagajanja in prožnosti. Potrebno je bilo sprejeti vrsto organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ki so omogočili uspešno izvedbo vseh nalog. S sodelovanjem in razumevanjem vseh zaposlenih jim je uspelo, vendar ugotavljajo, da v takih okoliščinah kadrovske potrebe za vodenje upravnih postopkov na dolgi rok presegajo razpoložljivi kadrovski potencial upravne enote. Seveda je bilo v danih razmerah vzpostavljanje uravnoteženosti posameznih ciljev izredno težka naloga in velik izziv, ki so mu vseskozi sledili. Tudi usposabljanje in izpopolnjevanje je v letu 2015 sledilo cilju zagotavljanja kar najbolj enakomerne obremenitve posameznih javnih uslužbencev in njihove strokovne usposobljenosti za potrebe nadomeščanja.

V preteklem letu niso izvedli ankete ozadovoljstvu strank. Nazadnje so jo izvedli v letu 2014, ko je bila dosežena ocena zadovoljstva strank 4,77. So pa mnogi odzivi strank in organov, ki jim posredujejo potrebne podatke za njihovo delo, potrdili zadovoljstvo uporabnikov storitev z njihovim delom. Tudi ankete o zadovoljstvu zaposlenih v letu 2015 niso opravili. So pa konec leta 2015 izvedli že sedmo samoocenitev po modelu CAF, kjer dosežena povprečna ocena vseh meril znaša 75 odstotkov in ostaja na nivoju ocene samoocenitve v letu 2013. Pri štirih merilih je ocena ostala nespremenjena, pri treh se je povečala in le pri dveh zmanjšala. Ohranitev ocene je spodbudna, saj je bila dosežena le z notranjim komuniciranjem, ustreznimi osebnimi odnosi, medsebojnim spoštovanjem, sodelovanjem in s celovitim informiranjem zaposlenih, ker materialnih spodbud za povečan obseg dela in odlično delo praktično ni.

Posebej želijo izpostaviti, da so doseženi zelo dobri rezultati Upravne enote Kamnik sad načrtnega, strokovnega, zavzetega in odgovornega dela vseh sodelavk in sodelavcev.

Gradivo novinarske konference si lahko ogledate tukaj.

Vir: Upravna enota Kamnik

Oglasno sporočilo