TeDni(k) Občine Kamnik (29.2.2016)

0
2817

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na javni poti št. JP 660715 – Vrhpolje pri Kamniku. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste.

T e D n i (K) Občine

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Lok. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150 proti Lokam. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Brezovice proti Buču. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča proti Šmartnem v Tuhinju. Izvajalecpolaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve se je seznanil s spremembami na podočju prometne signalizacije in prometne opreme ter na področju zapor na cestah. V Ur. l. RS, št. 99/2015 je bil namreč objavljen nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki bo začel veljati 5. 7. 2016, istega dne pa bo začel veljati tudi nov Pravilnik o zaporah na cestah, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 4/2016. Oba pravilnika prinašata številne spremembe. Po petnajstih letih se bo, s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, spremenila ureditev prometnih znakov, saj bodo na drugačen način urejene osnovne skupine prometnih znakov. Nov pravilnik nekatere znake ukinja ali nadomešča, prestavlja v drugo skupino znakov ali pa uvaja nekatere nove. Večja novost pravilnika je uvedba poskusnega prometnega znaka “vožnja desno ob rdeči luči na semaforju”, ki je pri nas pred mnogimi leti že veljala. Gre za rešitev, ki je uvedena v Združenih državaha Amerike in omogoča prosto desno zavijanje tudi ob rdeči luči. Ker spremembe ob uvajanju zahtevajo precej dela na terenu, Pravilnik predpisuje precej dolgo prehodno obdobje, v katerem se bodo zamenjave izvedle. Splošno prehodno obdobje bo trajalo 10 let, za nekatere posamezne prometne znake pa so predvidena drugačna prehodna obdobja.

Tudi Pravilnik o zaporah na cestah uvaja številne novosti in spremembe, zato se bodo uslužbenci občinske uprave udeležili posveta oziroma predstavitve Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah, ki ga za občinske uslužbence pripravlja Skupnost občin Slovenije.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na javni poziv za sofinanciranje nadaljevanja projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v Občini Kamnik« je prispela ena vloga, in sicer Zavod Oreli, Bistričica 9c, Stahovica.

Ključno vlaganje aktivnosti Zavoda Oreli je v letu 2016 usmerjeno v ohranjanju nivoja storitev na obstoječem nivoju ter razvoju nekaterih dodatnih nalog, ki so jih skozi delo prepoznali kot pomembne. To je stalno izboljšavo informacijske točke s podpornimi moduli v vsebinskem in tehnološkem pogledu, razvoju prostovoljskih skupin za samopomoč, kvalitetno delovanje svetovalne pisarne in uporabo novih IKT rešitev. V tem letu je posebna skrb usmerjena v vzpostavitev sistema  izobraževanja ter ozaveščanja o lastni skrbi za preživljanje aktivne in kvalitetne starosti. Glavni namen sistema je, da starejši ostanejo čim dlje časa varni v domačem okolju, s čimer znižamo izdatke občine.

Zadnji podatki o gibanju stanja prebivalstva v občini Kamnik kažejo, da se je od julija 2009 do julija 2015 število starejših nad 60 let v naši občini povečalo za 1190 oseb, kar je 21,78-odstotni porast starejših v naši občini v tem času. Na drugi strani se je število mladih v starostni skupini od 15 do 24 let v času od julija 2009 do januarja 2015 zmanjšalo za 690 oseb, kar je 19,47-odstotno zmanjšanje. Podatki kažejo, da je sistem medgeneracijske pomoči in vzgoje za kakovostno starost še toliko bolj potreben. Dodatne informacije so dostopne na spletni strani https://www.kamnik-starejsi.si/ ali po telefonu: 031/395-400.

Iztekel se je javni razpis za sofinanciranje počitniškega varstva v letu 2016, na katerega sta prispeli dve vlogi. Strokovna komisija bo obe vlogi pregledala in ovrednotila, nato pa bo izbranemu prijavitelju izdana odločba o dodelitvi sredstev.

V začetku meseca februarja je sekretariat Skupnosti občin Slovenije prejel tezePravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki jih je posredoval članom matične komisije. Člani komisije so posredovali nekaj predlogov, in sicer, da se kot usposobljenost za pregled igral šteje že registrirana dejavnost varnosti pri delu. Ponovno je bilo tudi predlagano, da se med predloge za spremembe vnese določilo, da normativ (3m²) za notranje igralne površine v vrtcih velja le za novozgrajene vrtce.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za sofinanciranje delovanja domoljubnih (veteranskih) društev v letu 2016.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št.: 18/2013, 24/2013 26/2013) določa, da je za nezahtevne objekte potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte, ki ga občani pridobijo na pristojni Upravni enoti. Enostavni objekti, ki so določeni v zgoraj navedeni uredbi, se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, vendar je potrebno pred gradnjo pridobiti pogoje oziroma soglasja, če so ti objekti v območjih varovanj (na primer na vodovarstvenem območju, v varovalnih pasovih komunalne in energetske infrastrukture, varovalnih pasovih javnih cest, v območju zavarovanega starega mestnega jedra Kamnika, v območju Natura 2000,….).

V Občinskem prostorskem načrtu, ki je bil sprejet v novembru 2015, je določeno, da morajo biti novi objekti (nad in pod terenom) od parcelne meje odmaknjeni najmanj 4 metre, nezahtevni in enostavni objekti  BTP do 40 m2 (v pritlični izvedbi) pa morajo biti od parcelne meje odmaknjeni najmanj 1,5 metra, oporni in podporni zidovi pa 0,5 metra. Ograje, do višine 1,6 metra,se lahko gradijo do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednje zemljišče. Lahko se seveda postavijo tudi na mejo, vendar samo s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.

Upravna dovoljenja za te objekte izdaja Upravna enota Kamnik, pogoje in soglasja za posege v varovanih območjih in v območjih varovalnih pasov pa občanke in občani dobijo pri posameznih nosilcih urejanja prostora in upravljavcih cest in komunalne ter energetske infrastrukture.

Oddelek za razvoj in investicije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nove Javne razpise Programa razvoja podeželja 2014–2020 iz področja kmetijstva in gozdarstva. To so javni razpisi iz naslovov podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in podukrepa 8.6 – javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016. Razpisi so objavljeni na naslednji povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi. Javne predstavitve objavljenih razpisov pa bodo potekale v mesecu februarju in marcu. Terminski plan predstavitev si lahko ogledate na povezavi: https://www.program podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/518-22-2-2016-javne-predstavitve-objavljenih-razpisov-s-podrocja-kmetijstva-in-gozdarstva.

V petek, 12. februarja 2016, se je zaključil prvi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020. Do navedenega roka je bilo oddanih 52 projektnih vlog. Občina Kamnik sodeluje v projektu Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije – OBST, ki je bil do navedenega datuma tudi oddan na predmetni javni razpis. Vodilni partner projekta je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije-Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, partnerji pa so poleg Občine Kamnik še Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in 2 avstrijska partnerja Kammer für Land- und Forstwirtscha ft Kärnten ter RV Südkärnten. Projekt OBST se ukvarja z ohranitvijo naravne in kulturne dediščine v povezavi s turističnim potencialom čezmejnega območja. Glavni cilj je z ukrepi varstva narave ohraniti pestrost visokodebelnih travniških sadovnjakov ter s pospeševanjem in izboljšanjem proizvodne funkcije ustvariti temelje za oblikovanje novih regionalnih turističnih produktov in storitev.

Oglasno sporočilo