Poročilo iz 8. seje občinskega Sveta Občine Lukovica

0
3256
10. februarja se je v novi konferenčni sobi občine Lukovici odvijala osma seja občinskega Sveta Občine Lukovica. Na dnevnem redu je bilo sedem točk o katerih so razpravljali člani občinskega sveta.

Seje se je udeležilo vseh 15 članov občinskega sveta in sicer: Janez Bernot, Tomaž Beden, Franc Barlič, Matevž Kink, Zvonko Avbelj, Olga Vrankar, Tomaž Andrejka, Tomaž Prohinar, Roman Cerar, Barbara Dimc, Ines Sovec, Vincenc Dragar, Bojan Andrejka, Tina Bregar in Mateja Per.

Pod prvo točko dnevnega reda je svet soglasno potrdil poročilo zapisnika 7. redne seje občinskega sveta z dne 21.10.2015. Pod drugo točko so svetniki potrdili zapisnik iz 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 16. 12. 2015. Seveda sta bili obe točki soglasno potrjeni.

V tretji točki dnevnega reda so vsi prisotni prisluhnili gospodu Marku Fatur, ki je zastopal podjetje JKP Prodnik d.o.o.. Le ta je predstavil in obrazložil cene vode, odvoza gošče oziroma blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav in to na predlog oziroma zahtevo neodvisne liste za Črni graben. Mnenja so namreč, da so cene odpadne vode, odvoza gošče in tako naprej, previsoke. Gospod Fatur je objasnil, da podjetje JKP Prodnik deluje v skladu s pravili, sklepi in zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Cene so enake v vseh občinah in so določene s pravilniki, ki jih mora omenjeno podjetje strogo upoštevati.

V četrti točki so svetniki obravnavali predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2016.  Poročilo finančnega odbora je podal gospod Vincenc Dragar, predsednik Odbora za finance povedal pa je le, da se odbor strinja da gre rebalans na sejo občinskega sveta. Prvi amandma je predstavil gospod župan, povedal je, da je zadnji čas, da se priključimo ostalim občinam, ki se pripravljajo na razpis, na katerem bodo kandidirali za sredstva za izgradnjo optičnega omrežja. Občina Lukovica ima sicer optiko delno že razpeljano, pa vendar je sedaj čas, da se na omenjeno omrežje priklučijo vsa naselja. Nadalje so govorili o rebalansu proračuna na račun zimske službe režijskega obrata. Izpostavljeni so bili stroški v povezavi z najemom in plačevanjem stroškov Kulturnega doma v Šentvidu. Naslednje vprašanje se je dotaknilo stroškov občinskega inšpektorata, ki so po mnenju gospoda Bedena previsoki. Sledile so polemike o stroških, ki so v rebalansu premalo jasno obrazloženi in zaradi katerih stalno prihaja do polemik na sejah Občinskega sveta. Govora je bilo o štipendijah, varnosti otrok na cesti in tako naprej. Na koncu je bil rebalans proračuna za leto 2016 stoodstotno potrjen.

Naslednja točka je pred svetnike povabila gospoda Primoža Dežmana, predstavnika občinske uprave. Po skrajšanem postopku so obravnavali dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2016, ki je bil soglasno sprejet.

Pod 6. točko dnevnega reda se skriva Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2016, ki so se ga svetniki lotili po skrajšanem postopku, predstavil pa ga je gospod župan, Matej Kotnik, prav tako pa je pred svetnike stopil gospod Stojan Majdič, direktor Občinske Uprave. Predvideno bodo zaposlili tri nove delavce, ki bodo zaposleni v režijskem obratu, tudi zaradi prevzema upravljanja in urejanja vseh pokopališč v občini. Prav tako potrebujejo novo moč za delo na Gradiškem jezeru, za akcije po raznih vodnih ujmah, za reševanje različnih težav, ki se dnevno pojavljajo a prprosto ni zadosti pridnih rok, da bi to lahko sami rešili. Kadrovski načrt Občine Lukovica za 2016 je bil soglasno sprejet.

Zadnja točka je vsebovala pisno naslovljena vprašanja in pobude na vodstvo Občine Lukovica, seveda pa tudi odgovore, ki so sprožili nadaljnjo diskusijo, ki pa tokrat ni bila (pre)burna. Govora je bilo o jezu oziroma vodni oviri na Gradiškem jezeru, ki naj bi bila po mnenju strokonjakov v veliki vodni gmoti dovolj varna. Nadaljevali so z različnimi interesi gasilskih društev po naši občini, vsi bi radi svoj del občinskega oziroma proračunskega priliva denarja povečali, a imajo kljub temu isti cilj; pomagati ljudem v stiski. Na pomoč!

Vir: Občina Lukovica

1_seja_feb16-13 1_seja_feb16-15 1_seja_feb16-16 1_seja_feb16-17 1_seja_feb16-22

Oglasno sporočilo