Župani so podpisali pogodbe o sofinanciranju za izgradnjo kanalizacijske in vodovodne infrastrukture na območju Domžale–Kamnik

0
2143
Po skoraj desetletju skupnih prizadevanj, naporov in zalaganju lastnih sredstev, so danes, 3. marca 2016, župani občin Kamnik, Domžale, Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Mengeš, Moravče in Trzin v prostorih Občine Kamnik podpisali pogodbe o sofinanciranju, sklenjene z  Ministrstvom za okolje in prostor, za izvajanje projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« in »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik.«

Gre za naložbi, ki se izvajata v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 v skupni vrednosti dobrih 50 milijonov evrov. Za projekta bo slabih 31 milijonov evrov nepovratnih sredstev prispeval Kohezijski sklad Evropske unije.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« v vrednosti 39 milijonov evrov zajema naložbe v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš inTrzin. V okviru projekta bo zgrajena kanalizacija v skupni dolžini 47.167 metrov in 21 črpališč, nadgrajena pa bo tudi centralna čistilna naprava do zmogljivosti 149.000 populacijskih ekvivalentov z novo biološko linijo in uvedbo terciarne stopnje čiščenja odpadne vode. S tem bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, pri čemer se bodo zmanjšali tudi vplivi na okolje. Prispevek Kohezijskega sklada Evropske unije je ocenjen na slabih 24 milijonov evrov.

V okviru projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik« bo zgrajen vodovod Vrhpolje – Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini; urejeno bo vodovodno omrežje na južnem delu vodovodnega sistema Kamnik, nadgrajen vodovodni sistem Domžale in priključen vodovodni sistem Mengeš. Skupno bo zgrajenih30.180 metrov vodovodnih cevovodov,10 črpališč in 5 vodohranov. Projekt v vrednosti dobrih 11 milijonov evrov bo tako omogočil priključitev približno 38.000 prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo, prispeval k zmanjšanju vodnih izgub in izboljšanju kakovosti oskrbe s pitno vodo ter življenjskih pogojev prebivalcev. Prispevek Kohezijskega sklada Evropske unije je ocenjen na slabih 7 milijonov evrov.

Hkrati so župani podpisali tudi anekse k medobčinskim pogodbam, s katerimi se urejajo medsebojna razmerja pri izvajanju obeh projektov.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo