Žulj tedna Občine Kamnik (8.3.2016)

0
2459
Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna“. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, kam javi spremembo podatkov za odmero nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Odgovor občinske uprave

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo, in sicer za tekoče leto. Pravna podlaga za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – Odl. US, 29/95 – ZPDF in 44/97 – ZSZ), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik ( Ur. l. RS, št. 99/12).

Vsi lastniki nepremičnin, katerim se spreminjajo podatki, ki vplivajo na odmero nadomestila, morajo spremembo javiti na Občino Kamnik. Spremembo lahko javite zVlogo za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju občine kamnik za leto 2016 in jo oddate na vložišču Občine Kamnik ali pa posredujete po elektronski pošti obcina@kamnik.si.

Za dodatne informacije so vam na voljo na Oddelku za urejanje prostora, in sicer Marjeta Novšak na telefon: 01 831 81 18 ali po elektronski pošti: marjeta.novsak@kamnik.si.

Oglasno sporočilo