Podpisane pogodbe o sofinanciranju izgradnje kanalizacije in nadgradnje čistilne naprave na območju Domžale – Kamnik

0
2574

Dela na projektu že v polnem teku Z izvedbo projekta v šestih občinah do celostne ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda – Velik pomen za ohranjanje in varovanje vodnih virov

Kamnik, 16. marec – Namen projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik je izgradnja novega kanalizacijskega sistema v občinah Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem in Trzin. V okviru projekta se izvaja gradnja novega kanalizacijskega sistema v občinah Kamnik, Mengeš in Komenda ter nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Vrednost celotnega projekta znaša 39.054.955 EUR in je delno financiran iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« (23.917.001 EUR), delno iz državnega proračuna Republike Slovenije (4.220.647 EUR) ter iz proračunov vseh vključenih občin (10.917.307 EUR).

Na današnji novinarski konferenci so župani sodelujočih občin predstavili projekt, ki je prvi iz paketa že pripravljenih projektov iz leta 2013, ki so kandidirali v finančni perspektivi 2007–2013. Župan Občine Kamnik Marjan Šarec, vodilne občine, je ob tem poudaril: »Po dolgotrajnih postopkih, smo po več kot dveh letih, pred štirinajstimi dnevi prvi iz paketa pripravljenih projektov iz leta 2013 končno podpisali tudi pogodbe o sofinanciranju s pristojnim ministrstvom«. Ob tem so župani predstavili že izvedena gradbena dela na posameznih projektih v skupni vrednosti 20 milijonov evrov, ki so jih občine začasno financirale zgolj z lastnimi sredstvi iz najetih kreditov in rezerv, ter načrte za dokončanje (posameznih del) projekta. Prav tako so predstavili pomen in ključne koristi projekta za sodelujoče občine in njihove občane. Projekt obsega izgradnjo 47.166 metrov kanalizacije, 21 črpališč in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. V okviru projekta načrtujejo dodatno priključitev 6.586 populacijskih enot (PE) na odvajanje (novozgrajeno kanalizacijsko infrastrukturo) in dodatno priključitev 12.637 PE na (čistilno napravo) čiščenje.

Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kamnik Projekt zajema izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 28 kilometrov, po zaključku projekta pa bo možna priključitev novih 3.077  prebivalcev na kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo.

Na območju Tunjic in Tunjiške Mlake je večina kanalizacijskega sistema načrtovana tako, da odpadne vode odtekajo gravitacijsko, kjer pa to ni možno, so v sistem vgrajena kanalizacijska črpališča. Na tem območju se nahajajo 3 črpališča.

Na območju naselij Stranje, Godič in Bistričica se je bila izvedena načrtovana izgradnja kanalizacijskega omrežja z navezavo na že obstoječi zbiralnik. Območje je zelo razgibano in tudi omejeno z vodotoki, zato je bilo v sistem potrebno umestiti 5 črpališč.

Najdaljši in tudi najzahtevnejši del projekta je izgradnja povezovalnega fekalnega kolektorja v Tuhinjski dolini v dolžini približno 10,5 kilometrov. Po izgradnji povezovalnega kolektorja bo ukinjena preobremenjena in dotrajana čistilna naprava v Šmartnem v Tuhinju. V prvem sklopu izgradnje povezovalnih kanalov od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju se načrtuje le izgradnja obeh primarnih kolektorjev S (Vir pri Nevljah–Šmartno v Tuhinju) in kolektor TD (Nevlje–Vir pri Nevljah), ki se priključi na obstoječi kanalizacijski sistem v Nevljah pri Kamniku. Večina kanalizacijskega sistema je načrtovana tako, da odpadne vode odtekajo gravitacijsko. Tam, kjer pa to ni možno, bodo v sistem vgrajena ustrezna kanalizacijska črpališča. Na tem območju je predvidenih 5 črpališč.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v občini KomendaV okviru projekta se izvaja izgradnja ločenega odvajanja meteornih in odpadnih vod. Projekt se izvaja v naseljih Komenda, Moste, Suhadole, Gora, Gmajnica, Podboršt, Mlaka in Žeje. Vse odpadne vode, ki nastopajo na tem območju, se odvajajo po novo projektiranih kanalih proti že obstoječemu kanalizacijskemu zbiralniku v občini Mengeš. Po zaključku projekta se predvideva dodatno priključitev 2.995 PE.

Kanalizacija območja severnega dela Mengša in pod Grobeljsko cestoKanalizacijsko omrežje v občini Mengeš je del enotnega sistema, ki ga poleg mengeške kanalizacije tvorijo še kanalizacije v občinah Domžale, Komenda, Trzin in Kamnik ter se zaključuje na Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik. Projekt se izvaja na območju severnega dela Mengša – nad razbremenilnikom in območju pod Grobeljsko cesto. Izvajanje načrtovanih del poteka od leta 2014 dalje, dela bodo zaključena v letu 2016.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik obsega nadgradnjo obstoječe čistilne naprave na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč, kar bo povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na centralno čistilno napravo, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod in zmanjšalo emisije snovi v zrak. Občanke in občani bodo po izvedbi investicije živeli v čistejšem okolju, kar bo prispevalo k večji kakovosti življenja. Z nadgradnjo čistile naprave bo tako rešena problematika čiščenja odpadne vode v regiji za 30-letno obdobje. Zagotavljano pa bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšanje obremenjevanja okolja.

Vir: frontal.si / Živa Štefanec

podpis2 podpis3

Oglasno sporočilo