TeDni(K) Občine Kamnik (21.2.3016)

0
2171

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik in Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

V sredo, 16. marca 2016, se je v Domu kulture Kamnik odvijala novinarska konferenca, na kateri so župani občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Cerklje na Gorenjskem in Komenda skupaj z vodjo Sektorja za kohezijo Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor mag. Blažem Mozetičem  predstavili projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« in »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik«.

T e D n i (K) Občine

Omenjena projekta sta prva iz paketa že pripravljenih projektov iz leta 2013 začela z realizacijo in izvedbo. Po dolgotrajnih postopkih so, po več kot dveh letih, pred dvema tednoma, prvi iz paketa “Ready to go” projektov končno tudi podpisali pogodbe o sofinanciranju s pristojnim ministrstvom. Župan Občine Kamnik Marjan Šarec, vodja Sektorja za kohezijo Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor mag. Blaž Mozetič, župan Občine Domžale Toni Dragar, župan Občine Moravče Martin Rebolj, župan Občine Mengeš Franc Jerič, župan Občine Trzin Peter Ložar, župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj in župan Občine Komenda Stanislav Poglajen so skupaj s strokovnimi sodelavci predstavili že izvedena gradbena dela na posameznih projektih v skupni vrednosti 20 milijonov evrov, ki so jih občine začasno financirale zgolj z lastnimi sredstvi iz najetih kreditov in rezerv, ter načrte za dokončanje (posameznih del) projekta. Prav tako so predstavili pomen in ključne koristi projekta za sodelujoče občine in njihove občane.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« obsega izgradnjo 47.166 metrov kanalizacije, 21 črpališč in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. V okviru projekta se načrtujejo dodatne priključitve 6.586 populacijskih enot (PE) na odvajanje (novozgrajeno kanalizacijsko infrastrukturo) in 12.637 PE na (čistilno napravo) čiščenje.

Namen drugega projekta, »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik«, pa je reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo z rekonstrukcijo in novogradnjo nekaterih primarnih vodovodov in spremljajočih objektov. Z izvedenimi deli bodo v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin izboljšali kakovost pitne vode in razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, s čimer bo možno nemoteno in varno oskrbovanje tudi v primerih morebitnega izpada posameznega vodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka kanalizacije se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del  je nadaljeval z deli na območju Potoka proti vasi Vaseno. Izvajalec polagafekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150 na območju Potoka. V tem tednu jepredvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Šmartna v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost.Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pripravili smo spremembe pravilnikov o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih in kulturnih programov, skladno z zahtevami notranje revizije, ki je bila izvedena v letu 2015. Pravilnika bo obravnaval Občinski svet na aprilski seji.

Udeležili smo se sestanka na Podružnični šoli Nevlje, in sicer na temo prostorske problematike. V prihodnjem šolskem letu bodo izkoriščene vse kapacitete podružnične šole, za kasnejša leta pa bo Občina Kamnik skupaj z ravnateljem šole zaradi povečanega števila prvošolcev primorana najti ustrezne prostorske rešitve.

Zavarovalnica Triglav je na ogled smučarskih skokov v Planici popeljala 3 avtobuse kamniških osnovnošolcev. Učenci Osnovne šole 27. julij so bili uvrščeni med 15 najboljših osnovnih šol, udeleženih v likovnem natečaju »Planica in otroci«, zato so za nagrado v Planico odšli vsi.

Tudi letos bo v Kamniku na Glavnem trgu potekal vseslovenski projekt Žogarija. V Kamniku se bo prireditev odvijala v četrtek, 2. junija 2016. V ta namen je bil izveden sestanek s kamniškimi osnovnimi šolami in Vrtcem Antona Medveda Kamnik. Na prireditvi bodo lahko sodelovali učenci prve in druge triade, ena izmed iger pa bo namenjena tudi učencem zadnje triade.

Strokovna komisija je pregledala in ovrednotila vse ponudbe izvajalcev socialno-varstvenih programov in projektov, ki se bodo v letošnjem letu izvajali v Občini Kamnik. Vsi izvajalci bodo v tem tednu prejeli sklep o višini odobrenih sredstev.

Oddelek za urejanje prostora

Z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta (OPN) je bilo narejenih kar nekaj sprememb na področju  prostorskih ureditev lokalnega pomena, spremenjeni pa so tudi pogoji umeščanja objektov v prostor.

Radi bi poudarili spremembe na področju izvajanja parcelacij, ki so določene v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/2015). Pomembna novost je, da mora biti parcela objekta pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostavljena kot praviloma ena oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel. Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska, je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del. Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč.

Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o OPN. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o OPN ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevatipredpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije.

V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o OPN glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije.

Oddelek za razvoj in investicije

Dobava električne energije – perspektivno obdobje 2016 – 2018

Skupnost slovenskih občin (v nadaljevanju »SOS« kot naročnik) je na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov (posameznih naročnikov) izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje treh let, in sicer po odprtem postopku z dne 22. 10. 2015.

Dobavitelj EE (Elektro Maribor Energija plus d. o. o.) je bil izbran kot najugodnejši ponudnik javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov  in sicer na podlagi odločitve SOS o oddaji naročila.

Naročnik in dobavitelj morata skleniti posamični okvirni sporazum za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje od 1. 4. 2016 oziroma z dnem odobritve zamenjave dobavitelja, ki ga določi sistemski operater distribucijskega omrežja do vključno 31. 3. 2018.

Krovni okvirni sporazum med naročnikom (SOS) in dobaviteljem (Elektro Maribor Energija plus podjetje za trženje energije in storitev d. o. o.) je bil sklenjen 7. 3. 2016 in določa pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. Sporazum predstavlja sestavni del posamičnega okvirnega sporazuma, ki ga sklene posamični naročnik z novim dobaviteljem električne energije. Datum sklenitve posamičnega sporazuma je mesec marec 2016. V tem roku (najkasneje do 25. 3. 2016) morajo posamezni naročniki obvestiti dosedanjega distributerja (ECE Celje d.o.o.) o njihovi odločitvi glede zamenjave dobavitelja EE.

Predvideni datum prehoda je 1. 5. 2016.

Občina Kamnik je posamični okvirni sporazum sklenila 11. 3. 2016 in ga posredovala novemu dobavitelju EE.

Ureditev Muzejske poti

Občina Kamnik je naročila izdelavo izvedbenega načrta za izvedbo ureditve javne poti – Muzejske poti v Kamniku. Gre za del javne poti, ki je še neurejen (izvedba v makadamu): Pot predstavlja kategorizirano občinsko cesto, ki se skladno z Uredbo uvršča med manj zahtevne objekte. Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

Občina bo z izbranim izvajalcem del uredila del Muzejske poti in sicer od konca asfaltiranega dela poti do vhoda v grad (dolžina odseka znaša približno 100 metrov),zagotovila prevoznost za merodajno vozilo (2- osni kamion – za pobiranje smeti, dovoz kurilnega olja ipd.), uredila bo odvodnjavanje, cestno razsvetljavo, statično stabilnost obstoječega levega kamnitega opornega zidu z ustrezno sanacijo in izvedla površinsko prevleko.

Na Oddelku za razvoj in investicije smo v preteklem tednu na Portalu javnih naročil in na uradni spletni strani Občine Kamnikv objavili obvestilo o naročilu »Ureditev JP 660343 – Muzejska pot«. Rok za oddajo ponudb je 6. 4. 2016 do 9. ure.

V sodelovanju z drugimi oddelki pripravljamo še nekaj razpisnih dokumentacij, ki bodo predvidoma v mesecu marcu objavljene na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/) in na uradni spletni strani Občine Kamnik (https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi).

Celostna prometna strategija

Župan Marjan Šarec je 18. marca v preteklem tednu podpisal pogodbo o sofinanciranju operacije izdelave projekta Celostne prometne strategije, s katero Ministrstvo za infrastrukturo zagotavlja Občini Kamnik 85-odstotno sofinanciranje projekta v višini do 69.672,12 evrov. V kratkem bo Občina Kamnik tudi objavila razpis za izbiro izvajalca, po zaključenem izboru pa se bo projekt izvajal eno leto s predvidenim zaključkom v drugi polovici prihodnjega leta s sprejemom Celostne prometne strategije na občinskem svetu.

Pri izdelavi projekta je predvideno intenzivno vključevanje javnosti na vseh ravneh ter v vseh fazah izdelave, zato se bo v celotnem procesu izdelave Celostne prometne strategije zvrstila vrsta javnih dogodkov in aktivnosti, o čemer bo Občina Kamnik redno objavljala obvestila in povabila k sodelovanju.

Oglasno sporočilo