12. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2591
V četrtek, 17. februarja 2016, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 12. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 11. seje z dne, 21. januarja 2016, ter naslednji dnevni red:
1.Volitve in imenovanja
-Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale
-Sklep o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda »Center za mlade Domžale«
-Predlog o imenovanju predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

2.Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2016

3.Obravnava in sprejem Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016

4.Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del ureditvenega območja »V9-1 pod Tosamo jug« – prva obravnava

5.Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje »Lek Mengeš – Domžale« – prva obravnava

6.Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica« – druga obravnava

7.Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje – prva obravnava

8.Obravnava in sprejem Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin ter odmeri občinskih taks na območju občine Domžale – prva obravnava

9.Obravnava in potrditev Investicijskega programa »Dom krajanov – Gasilski dom Studenec« – skrajšani postopek

10.Obravnava in sprejem Sklepa o uradnem imenu poslovne cone Zgornje Jarše
11.Obravnava in sprejem Ukinitve statusa javnega dobra
12.Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja
  • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Domžale. Imenovani so bili Ivan Drago Tavčar, Mihael Starbek in Tatjana Horjak.
  • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda »Center za mlade Domžale«. Imenovana sta bila Anže Jamnik in Tjaša Zanoškar.
  • Občinski svet je sprejel Sklep o predlogu imenovanja predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. Ministrstvu za notranje zadeve sta bila predlagana Maksimiljan Karba in mag. Tomaž Deželak.
2. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2016
Občinski svet je sprejel Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2016.
3. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016
Občinski svet Občine Domžale se je seznanil z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016.
4. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del ureditvenega območja »V9-1 pod Tosamo jug« – prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del ureditvenega območja V9-1 Pod Tosamo jug v prvi obravnavi in ga posredoval v j30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje »Lek Mengeš – Domžale« – prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje »LEK MENGEŠ-DOMŽALE« v prvi obravnavi in ga posredoval v 30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.
6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica« – druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica« v drugi obravnavi.
7. Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje – prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje v prvi obravnavi ter ga posredoval v 30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.
8. Obravnava in sprejem Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin ter odmeri občinskih taks na območju občine Domžale – prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin ter odmeri občinskih taks na območju Občine Domžale v prvi obravnavi.
9. Obravnava in potrditev Investicijskega programa »Dom krajanov – Gasilski dom Studenec« – skrajšani postopek
Občinski svet je potrdil Investicijski program »DOM KRAJANOV – GASILSKI DOM STUDENEC«.
10. Obravnava in sprejem Sklepa o uradnem imenu poslovne cone Zgornje Jarše
Občinski svet je sprejel Sklep o uradnem imenu poslovne cone Zgornje Jarše.
Za območje, ki ga ureja Zazidalni načrt Zgornje Jarše Sever se določi uradno ime »Poslovna cona Zgornje Jarše«.
11. Obravnava in sprejem Ukinitve statusa javnega dobra
Občinski svet je sprejel Ukinitev statusa javnega dobra pri naslednjih zemljiščih:
parc.št. katastrska občina  ID znak
648/6 Trojica      1957-648/6-0
648/7 Trojica      1957-648/7-0
1167/2 Radomlje      1936-1167/2-0
4812/1 Domžale      1959-4812/1-0
338/10 Depala vas     1962-338/10-0
338/3 Depala vas     1962-338/3-0
1401/1 Brezovica       1958-1401/1-0
4870/2 Domžale      1959-4870/2-0
4870/3 Domžale      1959-4870/3-0
3515/4 Domžale      1959-3515/4-0
4481/8 Domžale      1959-4481/8-0
12. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/,
Uroš Breznik /SD/, Robert Pečnik /SMC/, Urška Kabaj Pleterski /DeSUS/, Metod Marčun /Lista za Domžale/, mag. Jana Miklavčič /SMC/, Lidija Ambrož Marčun /SMC/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
Foto: Vido Repanšek
12_seja_OS-Domzale (2) 12_seja_OS-Domzale (3) 12_seja_OS-Domzale (4) 12_seja_OS-Domzale (5) 12_seja_OS-Domzale (6) 12_seja_OS-Domzale (7) 12_seja_OS-Domzale (8) 12_seja_OS-Domzale (9) 12_seja_OS-Domzale (10) 12_seja_OS-Domzale (11)
Oglasno sporočilo