Dragi naš Slamnik

0
2331

Zaradi vprašanj mnogih občanov, kakšni so bili stroški izdajanja občinskega časopisa Slamnik v lanskem letu, smo povprašali Cveto Zalokar Oražem, direktorico Kulturnega doma Franca Bernika, ki je izdajatelj tega časopisa.

Zadeva: Podatki o stroških glasila Slamnik

22. februarja 2016 smo prejeli Vaš dopis, v katerem nas sprašujete po nekaterih podatkih v zvezi s stroški glasila Slamnik v letu 2015.
Kulturni dom Franca Bernika Domžale, ki ga je v letu 2012 Občinski svet Občine Domžale (na 13. seji, 12. aprila 2012) s sprejetjem novega Odloka o izdajanju glasila Slamnik, določil za izdajatelja, je v letu 2015 prejel za glasilo Slamnik 98.500,00 evrov proračunskih sredstev Občine Domžale.

V zadnjih 5 letih so znašali celotni stroški glasila Slamnik:
2011: 138.311,26 EUR , 15 številk, 9.220 EUR (strošek na številko)
2012: 127.879,57 EUR, 14 številk, 9.134 EUR (strošek na številko)
2013: 119.300,16 EUR, 12 številk, 9.941 EUR (strošek na številko)
2014: 109.216,19 EUR, 12 številk, 9.101 EUR (strošek na številko)
2015: 115.430,73 EUR, 12 številk, 9.619 EUR (strošek na številko)

Skupni prihodek od prodaje oglasnega prostora in objave zahval v letu 2015: 24.424, 98 evrov.

V nadaljevanju navajamo stroške glasila Slamnik za leto 2015:
Stroški grafičnega oblikovanja, postavitve (Zavod Zank) :14.920,00 EUR
– stroški tiska (Delo,d.d. ): 27.631,94 EUR
– stroški distribucije/ poštnine – glasilo brezplačno prejmejo
vsa gospodinjstva v občini Domžale (Izberi,d.o.o.): 15.789,12 EUR
– stroški honorarjev zunanjih sodelavcev: skupaj 34.211,48 EUR
(vključno s honorarjem urednici)
– ostali stroški: 22.878,19 EUR

V stroških niso zajeti stroški računovodstva, tajniškega dela, vodenja in organizacije, ki ga opravijo v okviru svojega dela ostali zaposleni v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale.

Že v lanskem letu smo Vam v odgovoru v zvezi s stroški glasila Slamnik v mesecu januarju 2015 pojasnili, da časopis nima redno zaposlene urednice, pač pa ima z urednico Špelo Keber sklenjeno Pogodbo o avtorskem delu, ki za svoje delo prejme mesečno avtorski honorar v višini 1.300,00 evrov bruto.

V prilogi vam pošiljamo tudi seznam zunanjih sodelavcev, ki so objavili vsaj 5 člankov v letu 2015.

SEZNAM ZUNANJIH SODELAVCEV / SLAMNIK 2015
Anton Komat 1.800,00 EUR
Mateja Kegel Kozlevčar 2.255,00 EUR
Vera Vojska 2.805,63 EUR
Grega Rihtar 1.033,92 EUR
Miha Ulčar 1.235,00 EUR
Iztok Dimc /fotograf 1.835,00 EUR
Primož Hieng /prispevki 75,00 EUR /lektoriranje 4.110,00 EUR
Maša Rener /Dogaja se… 750,00 EUR
Franc Križnar 1.777,41 EUR
Cvetka Zalokar Oražem 869,60 EUR

S spoštovanjem
Cveta Zalokar Oražem, direktorica

Po podatkih, ki jih je posredovala direktorica Kulturnega doma, pod katerega streho sodi tudi naš skupni Slamnik, so se stroški za njegovo izdajanje v zadnjih petih letih v absolutnem znesku sicer res znižali kar za dobrih 23 tisoč evrov, po drugi strani je pa tudi res, da je pred petimi leti izšlo 15 številk časopisa letno, zadnja tri leta pa le 12. No, se je pa cena na posamezno številko zvišala za dobrih 400 EUR, kar pa po drugi strani spet ni slabo, ker je toliko in toliko zunanjih sodelavcev deležnih honorarja. Vsako delo je namreč potrebno primerno nagraditi. Toliko lažje je nagrade deliti, če gre za sredstva iz občinskega proračuna. Ko smo se malce ozirali naokrog, smo ugotovili, da pri Kamniškem občanu (glasilo občine Kamnik) izplačujejo honorarje samo tistim sodelavcem, ki delajo tudi za Gorenjski glas. V oči bode tudi razlika, da za naše mesečno občinsko glasilo Slamnik namenimo 98.500 EUR davkoplačevalskega denarja, v sosednji, kamniški občini, pa za štirinajstdnevnik (dve številki časopisa mesečno) 42.000 EUR.
Uredništvo

Oglasno sporočilo