TeDni(K) Občine Kamnik (28.3.2016)

0
2745

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka kanalizacije se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del  je nadaljeval z deli na območju Potoka proti vasi Vaseno. Izvajalec polagafekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150 na območju Potoka. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250in vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Šmartna v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V želji po pomoči občanom v stiski je Občina Kamnik s programom »Pomoč občanom« v tem mesecu začela vzpostavljati mehanizem za hiter in učinkovit dostop občanov do pravnih informacij, ki jih potrebujejo. Program je namenjen materialno, socialno ali kako drugače ogroženim občanom naše občine. Omogočal bo pravočasno seznanitev z njihovimi pravicami, pravnimi in drugimi možnostmi, na ta način pa želimo najbolj ranljivim članom lokalne skupnosti vsaj delno pomagati, preprečiti ali omiliti stiske, v katerih se znajdejo.

»Pomoč občanom« se bo po predhodnem naročilu izvajala v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24), in sicer dvakrat tedensko: ob ponedeljkih med 9. in 13. uro ter ob sredah med 13. in 17. uro. Za vse informacije se lahko v času uradnih ur Občine obrnete na višjo svetovalko za reševanje pravnih zadev in svetovanje Petro Stergar, ki je dosegljiva na telefonsko številko 01 831 81 28 ali po elektronski poštipetra.stergar@kamnik.si.

Oddelek za družbene dejavnosti

S  strani Upravne enote Kamnik smo pridobili uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo dela objekta in izvedbo prizidka požarnega stopnišča na severni strani Glasbene šole Kamnik.

Izbran je bil izvajalec za izdelavo in zamenjavo nekaj dotrajanih lesenih oken na gradu Zaprice. Vrednost investicijskih del znaša 20.000 evrov.

Zaključil se je razpis za ravnatelja Vrtca Antona Medveda Kamnik. Svet zavoda je prejel 6 vlog zainteresiranih kandidatk. Kandidatke, ki so oddale popolne vloge in ki hkrati izpolnjujejo vse pogoje, bodo povabljene k predstavitvi svetniškim skupinam, Svetu staršev vrtca, vzgojiteljskemu zboru in Svetu zavoda vrtca, ki bo z glasovanjem izbral najprimernejšo kandidatko. Vrtec Antona Medveda Kamnik obsega 14 enot, v katerih je skupno okoli 1.000 otrok, zato je tudi vodenje vrtca vse prej kot enostavna naloga.

V teku je razpis za direktorico oziroma direktorja Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda za zaposlovanje in spletni strani knjižnice. Prijavo lahko oddate do 31. 3. 2016.

Na Oddelku smo v preteklem tednu, v intenzivnem sodelovanju z Oddelkom za razvoj in investicije, pripravljali vsebinske dele javnih naročil s področja dela oddelka, ki bodo objavljena predvidoma v tem tednu.

Z ravnateljico Osnovne šole 27. julij Kamnik smo se dogovorili, da bo tudi med letošnjimi šolskimi počitnicami, počitniško varstvo otrok lahko potekalo v prostorih njihove šole.  Po pravnomočnosti odločb, bo z izbranim prijaviteljem sklenjena Pogodba o sofinanciranju počitniškega varstva, prav tako pa bodo dogovorjene tudi druge podrobnosti. Počitniško varstvo je namenjeno otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole, organizirano bo od 27. 6. do 31. 8. 2016. Starši boste o razpisu pravočasno obveščeni, na razpisane termine boste otroke lahko prijavili s posebnimi prijavnimi obrazci.

Na Osnovni šoli Marije Vere so v čast materinskemu dnevu in prazniku občine organizirali prireditev »Na mladih svet stoji«, katere se je udeležil podžupan Matej Slapar. Kot je za omenjeno osnovno šolo že običajno, je bila prireditev izredno dobro organizirana. Otroci so navdušeno predstavili svoja znanja in talente, prisotni pa so jih z zanimanjem spremljali.

Na mladih svet stoji

Učenci Osnovne šole Toma Brejca in Glasbene šole Kamnik pa so ravno tako pripravili čudovito kulturno prireditev »Maistrove poti«, ki si jo je v imenu Občine Kamnik ogledal podžupan Igor Žavbi skupaj z ravnateljico Osnovne šole Toma Brejca Mojco Rode Škrjanc in ravnateljico Glasbene šole Kamnik Nežo Gruden.Častnemu občanu in izjemno pogumnemu borcu Rudolfu Maistru, ki se je v prostem času ukvarjal s poezijo in slikanjem, so se učenci na dostojen in spoštljiv način poklonili z glasbo, s plesom in z recitacijo ter se po Maistrovi poti sprehodili v zanimivi igrani igrici, ki je navdušila občinstvo v telovadnici Osnovne šole Toma Brejca.

Oddelek za razvoj in investicije

Celostna prometna strategija občine kamnik

Na Oddelku za razvoj in investicije smo v preteklem tednu na Portalu javnih naročil objavili obvestilo o naročilu »Izdelava celostne prometne strategije občine Kamnik«.Rok za oddajo ponudb je 14. 4. 2016 do 10. ure.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.Operacijo po sklepu Ministrstva za infrastrukturo št. 371-29/2014/122-00841223, z dne 12. 1. 2016 delno, do največ 85 odstotkov upravičenih stroškov, financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi številka 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe številka 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Preostala sredstva zagotavlja Občina Kamnik v proračunu za leti 2016 in 2017. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/) in na spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini kamnik

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Kamnik za leto 2016 – 1. del. Občina Kamnik je za sofinanciranje prireditev in projektov v letu 2016 namenila sredstva v višini 14.000 evrov, ki pa jih bo razpisala v dveh delih. V prvem delu je razpisanih 10.000 evrov, v drugem delu pa bo razpisanih 4.000 evrov. Rok za prijavo je4. april 2016 do 12. ure.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo društva in druge pravne osebe, ki izvedejo prireditev ali projekt na teritoriju Občine Kamnik, za občane Občine Kamnik in so v interesu Občine Kamnik ali izven teritorija Občine Kamnik, če izvedba prireditve ali projekta bistveno pripomore k promociji Občine Kamnik. Prijavitelji lahko kandidirajo le s programi oziroma projekti, ki se izvajajo v letu 2016 in bodo realizirani najkasneje do 31. 12. 2016. Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Turizem v Srcu Slovenije

Na Veliki planini je 18. marca 2016 potekalo srečanje ustvarjalcev turizma v Srcu Slovenije. Namen srečanja je bil pregled realizacije aktualnega strateškega dokumenta za turizem (Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistična destinacija za obdobje 2011 – 2018), predstavitev programa dela RCSS za področje turizma za leto 2016, skozi pregled aktualnih nacionalnih in evropskih virov identificirati projektne ideje ter druženje, mreženje, povezovanje idej in ljudi.Predstavniki Zavoda za turizem in šport Kamnik, Javnega zavoda Bogenšperk, Velike Planine, Term Snovik, Pustolovskega parka Geoss ter občin Kamnik, Mengeš, Lukovica in Šmartno pri Litiji smo skupaj z ekipo Razvojnega centra Srca Slovenije z zunanjimi sodelavci najprej pregledali uresničevanje načrtov, zastavljenih s Strategijo razvoja turizma v Srcu Slovenije za obdobje 2011-2018 ter s svojimi idejami dopolnili program dela na turističnem področju za leto 2016. Po seznanitvi z razpisi, ki so že ali bodo objavljeni v letošnjem letu, pa smo spregovorili o možnostih snovanja skupnih projektov, ki bi izboljšali turistično ponudbo na območju Kamnika do Šmartnega ob Litiji oziroma od Kamniških Alp do ravnic ob reki Savi in naprej do dolenjskih gričev. Poudarjeno je bilo, da morajo razvojne potrebe izhajati iz lokalnih potreb. Za celotno območje Srca Slovenije smo videli kot posebej pomembno temo razvoj t.i. dostopnega turizma in trajnostne mobilnosti ter raziskovanje in uporabo etnološke dediščine območja. Na srečanju je bilo podanih več konkretnih tematskih pobud. Naslednje srečanje bo predvidoma v mesecu juniju.

Oglasno sporočilo