13. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2687
Popoldan je v sejni dvorani potekala 13. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik in predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik v prvi obravnavi.

Prisotnih 24 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 12. seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša je predlagal razširitev s predlogom Sklepa o seznanitvi nadzornega organa z aneksom št. 3 h gradbeni pogodbi št. 351-0008/2015, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh pa razširitev točke Volitve in imenovanja z dvema dodatnima sklepoma.

V prvi točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 11. seji, 14. 3. 2016, obravnavala prispele predloge za imenovanje predstavnikov Občine Kamnik v Svetu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik, ki so prispeli na poziv k oddaji predlogov. Komisija je po razpravi in na podlagi 13. člena Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Ob razširitev točke Volitve in imenovanja z dvema dodatnima sklepoma pa je še dodala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 12. seji, 4. 4. 2016, obravnavala dopis Sveta Vrtca Antona Medveda Kamnik, v katerem je le-ta Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenih kandidatkah za ravnateljico javnega zavoda. Komisija je po razpravi in na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripravila predlog sklepa oziroma mnenja, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.Komisija je na taisti seji obravnavala tudi dopis Sveta Osnovne šole Toma Brejca, v katerem je le-ta Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega zavoda. Komisija je po razpravi in na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca pripravila predlog sklepa oziroma mnenja, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Svetnice in svetniki so kot predstavnike Občine Kamnik v Svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik imenovali Andrejo Humar Gruden, Irenco Pučnik in Borisa Selka, pozitivni mnenji pa dali Vesni Stanek, prijavljeni kandidatki za ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik in Mojci Rode Škrjanc, prijavljeni kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Toma Brejca.

Na Vprašanja in pobude je svetniku Jožetu Korošcu (SLS) odgovorila višja svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Ivanka Ogrinec, svetniku Bogdanu Pogačarju pa je odgovor podal vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc.

Sledila je Seznanitev s stanjem javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2015. Komandir Policijske postaje Kamnik Aleksander Perklič je predstavil varnostne razmere na območju občine Kamnik za leto 2015: »Policijska postaja Kamnik je na območju občine Kamnik v letu 2015 obravnavala 896 kaznivih dejanj. Od skupnega števila obravnavanih kaznivih dejanj je preiskala 61,7 odstotkov vseh obravnavanih kaznivih dejanj. Na področju prekrškov je bilo največ kršitev iz naslova Zakona o varstvu javnega reda in miru, in sicer 132, sledijo Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (21 kršitev), Zakon o zaščiti živali (11 kršitev), Zakon o orožju (7 kršitev) ter ostali prekrški. Stanje na področju prekrškov ocenjujemo kot relativno ugodno. Glede prometne varnosti je Policijska postaja Kamnik izvedla številne poostrene nadzore prometa, s poudarkom nad kršitvami določil hitrosti, alkohola, uporabe varnostnega pasu in zaščitne čelade ter ugotavljanju in odkrivanju večkratnih kršiteljev cestno-prometnih predpisov. V letu 2015 so policisti obravnavali 217 prometnih nesreč, od tega 0 s smrtnim izidom, 82 nesreč s telesnimi poškodbami, pri 135 prometnih nesrečah pa je nastala zgolj materialna škoda. Na področju prometa smo sodelovali z občinskimi redarji in ostalimi organizacijami, s temi aktivnostmi pa bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Vodje policijskih okolišev so na območju občine izvedli 218 različnih preventivnih dejavnosti, katerih namen je bilo približevanje storitev policije ljudem in zagotavljanje stalne navzočnosti policistov, zlasti vodij policijskih okolišev, s čimer je Policijska postaja Kamnik prispevala k povečanju varnostne zavesti in občutka varnosti naših občank in občanov. Določene številke s področja kaznivih dejanj, prometa in prekrškov so bile v upadu v letu 2015, zato področje javne varnosti ocenjujemo kot dobro

Svetnice in svetniki so v nadaljevanju sprejeli Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik. Ob tem je strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve Tina Trčekdejala, da je cilj obeh novih pravilnikov uskladitev z obstoječo pravno podlago.

Sprejet je bil Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik.

V prvi obravnavi pa so člani Občinskega sveta Občine Kamnik s 26 glasovi za sprejeli Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik. Vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je ob tem dejala: »S sprejetem predlaganega Odloka bo Občina Kamnik zadostila zahtevam veljavne zakonodaje, ki zahteva sprejetje tovrstnega Odloka v obdobju 6 mesecev po sprejetju novega OPN. Sprejeti Odlok bo omogočal gradnjo novih objektov, saj pridobitev gradbenega dovoljenja brez plačila komunalnega prispevka ni možna. Na drugi strani bo omogočal odmerjanje komunalnega prispevka zavezancem, ki predstavlja pomemben namenski vir prihodkov proračuna Občine Kamnik. Program opremljanja stavbnih zemljišč ima status strokovne podlage, s katero se ugotovi stanje za že zgrajeno komunalno opremo ter uskladi gradnje objektov in omrežij predvidene komunalne opreme. S programom opremljanja se okvirno določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja. Na podlagi takšne strokovne podlage lahko Občina Kamnik sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik. Slednji predstavlja pravno podlago za odmerjanje komunalnega prispevka, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma gradnjo.« Na koncu je še dodala: »Na podlagi usmeritev župana ter vsesplošne gospodarske situacije, se bo v predlaganem odloku komunalni prispevek zmanjšal za približno 20 odstotkov glede na trenutno veljavni odlok. Sprememba se predlaga z namenom zmanjšati višino komunalnega prispevka tudi investitorjem na podeželju, ki imajo za nameravane gradnje predvidene večje površine zazidljive parcele.«

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik je v drugi obravnavi predstavila višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik in med drugim poudarila: »Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 8. seji, dne 24. junija 2015, obravnaval predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik v prvi obravnavi in ocenil, da je primerno pripravljen. Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da pri pripravi predloga odloka v drugi obravnavi upošteva pripombe, podane na 8. seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj pripomb ni možno upoštevati.Pri prvi obravnavi ni bilo podanih konkretnih pripomb na vsebino posameznih členov, ampak so bile podane načelne pripombe, pomisleki in vprašanjaDušan Marc, ki je spregovoril v imenu JP Snaga d. o. o., je odgovoril na zastavljena vprašanja občinskih svetnikov, sprejeta sta bila amandmaja predlagatelja, svetnice in svetniki pa so odlok sprejeli z 19 glasovi za.

V deveti točki je sledil sprejem Sklepa o potrditvi elaborata in predračunske cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017. »Predmet tega elaborata je predlog cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za dvoletno obračunsko obdobje 2016 – 2017 za občine, ki so v projekt RCERO vlagale sredstva in imajo status »sovlagateljic« in za občine, ki v RCERO niso vlagale in imajo status »pristopnic«. Za občine pristopnice, ki so v skladu s Pogodbo o pristopu k izgradnji RCERO v projekt dolžne vlagati sredstva zbrane okoljske dajatve, med katere spada tudi Občina Kamnik, bodo skladno s sklepom, ki ga je Svet RCERO Ljubljana sprejel na svoji 7. seji, dne 24. 12. 2015, veljale enake cene, kot veljajo za občine sovlagateljice, za ostale občine pristopnice pa veljajo cene, povečane za 5-odstotni dodatek,« je v obrazložitvi dejala višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki sprejeli Sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana. Ob tem je višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik povedala, da je v lanskem letu svet RCERO sprejel sklep, da se vsem občinam omogoči vključitev v svet, zato je potrebno sprejeti nov akt, pristojnosti pa se ne spreminjajo.

V skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), je koncesionar zavezan, da enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. V elaboratu izvajalec med drugim ugotovi in prikaže razliko med potrjeno ceno inobračunsko ceno opravljenih storitev ter predlaga predračunsko ceno storitve javne službe v naslednjem obdobju. Kot je v tej točki dejal vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc, je podan elaborat s strani koncesionarja nepopoln in nepravilen, predvsem pa ni v skladu z Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Župan Marjan Šarec pa je k tem besedam še dodal, da je to že 15. verzija elaborata, med katerimi ni bila nobena ustrezna: »Odločili smo se, da zadevo damo na sejo občinskega sveta in se opravi razprava o tem. Kot Občina smo zavezani k spoštovanju uredb. Dejstvo je, da številke govorijo zase. Nerešenih vprašanj je mnogo. Koncesionar se do nas obnaša rahlo neprimerno in nas navaja h kršenju uredbe, uredbo pa moramo spoštovati.« Člani občinskega sveta so v enajsti točki dnevnega reda 13. seje Občinskega sveta Občine Kamnik s 24 glasovi proti zavrnili Sklep o potrditvi elaborata in predračunske cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik.

Kot zadnjo točko pa so svetnice in svetniki obravnavali Sklep o seznanitvi nadzornega organa z aneksom št. 3 h gradbeni pogodbi št. 351-0008/2015. Ob tem je pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša dejal: »Zakon o javnem naročanju določa, da mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja ali povečanja cene ali vrednosti, o tem obvestiti svoj nadzorni organ. V smislu določb Zakona o javnem naročanju se za nadzorni organ občine šteje tudi občinski svet.«

Oglasno sporočilo