TeDni(K) Občine Kamnik (11.4.2016)

0
3354

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka kanalizacije se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del  je nadaljeval z deli na območju Potoka proti vasi Vaseno. Izvajalec polagafekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Šmartna v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Potekal je sestanek glede izvedbe festivala potujočih knjižnic (bibliobusov), ki ga letos skupaj s Knjižnico Franceta Balantiča  Kamnik gosti Občina Kamnik. Dogodek se bo odvijal v petek, 27. maja 2016, od 9.15 dalje na Šutni v Kamniku.

Strokovna komisija je pregledala in ovrednotila vloge o sofinanciranju domoljubnih društev. Sklepi so bili poslani vsem prijaviteljem, razdeljenih je bilo 10.000 evrov.

Na seji Občinskega sveta sta bila sprejeta Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Občini Kamnik ter Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik. Javna razpisa na podlagi omenjenih pravilnikov bosta objavljena po začetku veljavnosti potrjenih sprememb.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik smo objavili javni poziv za sofinanciranje Mladinskega centra Kotlovnica.

Udeležili smo se komisij za sprejem otrok v koncesijska vrtca Peter Pan in Zarja. V tem tednu bo potekal pregled vlog še v javnem vrtcu, Vrtcu Antona Medveda Kamnik.

Učenci Osnovne šole Frana Albrehta bodo v sodelovanju z Občino Kamnik s poslikavami in spodbudnimi napisi uredili podhod na Šolski ulici. Ker bo v preureditev vložene veliko volje in truda, si skupaj z otroci želimo, da bi lahko rezultate njihovega entuziazma občudovali dolgo časa.

Oddelek za razvoj in investicije

Na Oddelku za investicije in razvoj smo razvili projekt »Glasba, oblačila – sodobnost ljudskega izročila« – akronim GOSLI, s katerim želimo razviti sodobno interpretacijo oblačilne in glasbene dediščine in oblikovati čezmejno turistično destinacijo z nadgradnjo festivalov (Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku, Festival ovčje volne Bicka v Solčavi in TradInEtno festival v Pazinu). Projekt smo oddali na Javni razpis za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014 – 2020. Vodilni partner projekta je Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, partnerji pa so Občina Solčava, Univerza v Ljubljani (Naravoslovnotehniška fakulteta), Občina Pazin in Slovenski dom – Kulturno društvo Bazovica. V prvem roku je bilo oddanih 91 projektnih vlog, trenutno pa poteka administrativni pregled.

Projekt »Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije« – akronim OBST, ki  je bil prijavljen na 1. razpis Programa sodelovanja Slovenija – Avstrija 2014 – 2020 znotraj prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« in  programskega specifičnega cilja »Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine« je prestaladministrativno ustreznost in upravičenost ter se je uvrstil v nadaljnjo kakovostno ocenjevanje.

Projekt ActiveSpaNetwork, v katerem sodelujemo kot pilotno območje, je povabljen v 2. krog prijave na programu Danube. Projekt bo obravnaval vključevanje nesnovne dediščine Tuhinjske doline v širšo turistično ponudbo.

Poštne storitve

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 3. 2. 2016, pričelo z oddajo skupnega javnega naročila za izvajanje poštnih storitev. Poziv o zainteresiranosti k naročilu je bil posredovan vsem ministrstvom, organom v sestavi ministrstev, upravnim enotam, vladnim službam, javnim agencijam, javnim zavodom, občinam, sodiščem, tožilstvu in drugim organom javne uprave.

Naročilo je razdeljeno na 9 sklopov, in sicer

  • Sklop 1 – poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
  • Sklop 2 – poštne pošiljke v mednarodnem oziroma v čezmejnem prometu
  • Sklop 3 – poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP in ZKP na področju Republike Slovenije
  • Sklop 4 – paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
  • Sklop 5 – paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
  • Sklop 6 – hitra pošta po Republiki Sloveniji in znotraj mest
  • Sklop 7 – hitra pošta v tujino
  • Sklop 8 – prenos pisemskih pošiljk ( potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) priporočeno s povratnico
  • Sklop 9 – Strojno kuvertirane pošiljke  – poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije.

Naročilo bo oddano kot skupno javno naročilo za obdobje 24 mesecev, in sicer od podpisa krovne pogodbe z Ministrstvom za javno upravo, v nadaljevanju pa bodo posamezni naročniki sklenili z izbranim ponudnikom poštnih storitev neposredno pogodbo.

Občina Kamnik je pristopila k pozivu Ministrstva za javno upravo ter mu že tudi posredovala vso potrebno oziroma merodajno dokumentacijo, iz katere je razviden obseg, količina in vrednost izvajanja razpisanega naročila. Občina vsekakor pričakuje racionalizacijo oziroma v nadaljevanju znižanje stroškov pri izvajanju razpisanih storitev.

Oglasno sporočilo