TeDni(K) Občine Kamnik (25.4.2016)

0
3813

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 ter vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec del je nadaljeval z deli na regionalni cesti v Soteski. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 ter vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Lokah. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Šmartno v Tuhinju. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sanacija plazu Poreber 10

Nad občinsko cesto LC 161011 Soteska-Poreber, v bližini objekta Poreber 10, se je v letu 2010 sprožil plaz, ki ogroža cesto. Po poplavah v letu 2012 in 2014 se je stanje tega plazu poslabšalo, zato je bila nujna sanacija, ki se je začela v mesecu aprilu 2016. Izvedena bo betonska oporna konstrukcija za zaščito pred nadaljnjim plazenjem, dela na gradbišču bodo zaključena v mesecu maju. Po končani sanaciji je predvidena šeobnova poškodovane ceste na tem odseku.

Sanacija podhoda na Šolski ulici

Podhod na Šolski ulici že dobiva svojo končno podobo. Mimoidoči se bomo lahko, po sami izvedbi del, sprehodili skozi dobre misli, ki nam jih bodo vlivali grafiti pridnih rokučenk in učencev Osnovne Šole Frana Albrehta. Projekt so poimenovali »S POZITIVNO MISLIJO V LEPŠI DAN.«

Da pa podhod lahko pridobiva svojo podobo, so morali delavci najprej odstraniti prejšnje grafite in sanirati poškodbe betona ter delovne stike. Nato so delavci s programa javnih del celotni podhod namazali z emulzijo in prebarvali z barvo. Ko bodo učenke in učenci končali z ustvarjanjem in uresničevanjem svojih zamisli, bomo celoten podhod zaščitili z barvo, ki bo varovala njihov trud in dobro delo. Poleg ureditve samega podhoda smo izgradili še stopnišče, na katerem se bo še v tem tednu namestila ograja in v podhodu z okolico zarisali potek kolesarske poti.

Občinska uprava je na podlagi zaključenega razpisa ter predloga strokovne komisije, ki ga je potrdil župan, pripravila sklepe o dodelitvi sredstev za programe turističnih društev in društev na področju kmetijstva.

Proračunska sredstva za področje dejavnosti turističnih društev se v letu 2016 dodelijo naslednjim društvom:

 • Športnemu, turističnemu in kulturnemu društvu Brezje nad Kamnikom
 • Turističnemu društvu Motnik
 • Turističnemu društvu Gora sv. Miklavž
 • Turističnemu društvu Kamn’k
 • Turističnemu društvu Tuhinjska dolina
 • Turističnemu društvu Kamniška Bistrica
 • Razvojnemu združenju Grunt
 • Turističnemu društvu Volčji Potok.

Razdeljena so bila proračunska sredstva v višini 16.000 evrov.

Proračunska sredstva za področje dejavnosti društev na področju kmetijstva se v letu 2016 dodelijo:

 • Govedorejskemu društvu Kamnik
 • Konjerejskemu društvu Tuhinj
 • Društvu podeželskih žena Tuhinjske doline
 • Društvu rejcev drobnice Kamnik
 • Čebelarskemu društvu Kamnik
 • Konjerejskemu društvu Veronika
 • Sadjarsko vrtnarskemu društvu Tunjice
 • Podeželskemu društvu Utrip pod lipo domačo
 • Društvu podeželskih žena Kamnik – Komenda
 • Društvu gojiteljev malih živali Kamnik- Domžale-Mengeš.

Razdeljena so bila proračunska sredstva v višini 7.000 evrov.

Na podlagi zaključenega razpisa za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik – ukrep: tehnična podpora – se sredstva v skupni višini 7.000 evrov razdelijo:

 • Društvu podeželskih žena Tuhinjske doline,
 • Društvu rejcev drobnice Kamnik
 • Govedorejskemu društvu Kamnik
 • Kmetijsko gozdarskemu zavodu Ljubljana
 • Podeželskemu društvu Utrip pod lipo domačo
 • Sadjarsko vrtnarskemu društvu Tunjice
 • Društvu podeželskih žena Kamnik – Komenda.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik bo nov razpis za dodelitev občinskih neprofitnih stanovanj objavila, ko bodo vsem upravičencem s seznama A dodeljena občinska stanovanja v najem (na seznamu so še štirje upravičenci).

Najemniki tržnih stanovanj lahko zaprosijo Center za socialno delo za subvencijo k plačilu tržne najemnine, če imajo najeto tržno stanovanje na območju Občine Kamnik. Predhodno naj prosilci v sprejemni pisarni Občine oddajo vlogo za dodelitev občinskega stanovanja s kratkim opisom stanovanjskih razmer in najemno pogodbo. Občinska uprava bo preverila, če izpolnjujejo spodaj navedene splošne pogoje. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja in do subvencije tržne najemnine, so:

 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • stalno prebivališče v občini Kamnik;
 • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 odstotkov primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 odstotkov vrednosti primernega stanovanja;
 • da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka;
 • da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

V kolikor bo prosilec prejel pozitiven odgovor, na Center za socialno delo v Kamniku pošlje vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki priloži odgovor občine, najemno pogodbo in bančne izpiske za vse družinske člane.

V primeru, da bo najemnik tržnega stanovanja izpolnjeval dohodkovne in premoženjske cenzuse, mu bo CSD izdal pozitivno odločbo, občina pa bo mesečno  najemodajalcu nakazovala odobreno subvencijo k plačilu tržne najemnine (nad 3 EUR/ m2 primerne stanovanjske površine prosilčeve družine).

Oddelek za družbene dejavnosti

Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik je izmed prijavljenih kandidatk s tajnim glasovanjem, z večino glasov, izbral novo ravnateljico vrtca. V kolikor se bo mag. Liana Cerar odločila za podpis pogodbe, bo z delom pričela predvidoma sredi poletja.  Mag. Liana Cerar je profesorica predšolske pedagogike in psihologije ter magistra psihologije, z bogatimi delovnimi izkušnjami z vodenjem v predšolski vzgoji.

V petek, 22. aprila 2016, je potekalo odpiranje ponudb, prispelih na objavljeno javno naročilo za sanacijo enote Vrtca Antona Medveda Kamnik, Pestrna. Do razpisanega roka so prispele 4 ponudbe, naročnik bo po podrobnem preverjanju in ocenjevanju ponudb naročilo oddal najugodnejšemu ponudniku.

V teku je javno naročilo za zagotavljanje šolskih prevozov otrok. Zainteresirani ponudniki lahko ponudbe oddajo do 13. 5. 2016 do 10. ure.

Občina Kamnik se je prijavila na poziv Slovenske filantropije za »Podelitev naziva Prostovoljstvu prijazno mesto«. Namen poziva je promocija dobrih praks podpore občinskih uprav razvoju prostovoljskega sektorja v občini.

Skupaj z župnikom Lukom Demšarjem smo si ogledali prostor v Maistrovi hiši, ki ga občina še letos namerava urediti za izvajanje muzejskih večerov in različna predavanja. Prostor je v izredno slabem stanju, kar pomeni, da bo vanj potrebno vložiti več deset tisoč evrov, poleg tega bo najprej potrebno urediti lastništvo prostora, saj je trenutni lastnik še Župnija Kamnik.

Koncesionarka, ki izvaja program ginekologije v Kamniku in je napovedala svojo upokojitev s 30 6. 2016, je obvestila svojega koncedenta – to je Ministrstvo za zdravje ter Občino Kamnik, da svojo vlogo po upokojitvi preklicuje. Do nadaljnjega torej ostaja izvajanje programa ginekologije v Občini Kamnik nespremenjeno.

Center za socialno delo Kamnik je uspel na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobiti nepovratna sredstva v višini 12.650 evrov. Sredstva so namenjena delovanju Dnevnega centra Štacjon v tem letu.

Oddelek za razvoj in investicije

Predstavnika oddelka za razvoj in investicije Katja Kunstelj in Boris Ravbar sta se udeležila srečanja projektnih partnerjev projekta Local Action Groups for better EU Communities (LAGs4EU), ki je potekalo v Mostarju (BIH) od 14. do 16. 4. 2016. Gre za projekt, ki je sofinanciran s strani evropskega programa Europe for citizens in v Sloveniji poteka pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije kot projektnega partnerja. V Mostarju je potekalo tretje srečanje projektnih partnerjev, prvo je bilo v začetku meseca julija 2015 na Slovaškem, drugo pa konec julija 2015 na Hrvaškem (Pazin). Do konca leta 2017 bodo organizirana srečanja še v preostalih sodelujočih državah (BiH, Češka, Italija, Romunija, Litva, Poljska in Slovenija). V Mostarju so bili predstavljeni primeri dobrih praks črpanja evropskih sredstev, inovativne poslovne zgodbe in različne oblike povezovanja lokalnega prebivalstva z namenom zagotavljanja družbenih sprememb v tej, z nedavno vojno še vedno močno zaznamovani multikulturni državi (regionalna razvojna agencija BIH, podjetniški pospeševalnik, tehnološki park, mednarodni gospodarski sejem, socialno podjetje,…). V Kamniku bo srečanje projektnih partnerjev omenjenega projekta potekalo v tretjem tednu avgusta 2016.

Oglasno sporočilo