13. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
3499
V četrtek, 21. aprila 2016, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 13. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil župan Toni Dragar.
Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 12. seje z dne, 17. marca 2016, ter naslednji dnevni red:
  1. Volitve in imenovanja
  2. Obravnava in sprejem cene storitev obveznih GJS varstva okolja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – skrajšani postopek
  3. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2015 – skrajšani postopek
  4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale – skrajšani postopek
  5. Obravnava in sprejem predloga cene za pomoč družini na domu
  6. Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja
  • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju novega člana nadzornega odbora Občine Domžale. Imenovan je bil Matjaž Ježek iz LTD.
  • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju novega člana Sveta zavoda Osnovne šole Domžale. Občinski svet je potrdil imenovanje Julije Karlovšek.
  • Občinski svet je sprejel Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda »Center za zaščito in reševanje Domžale. Svetnice in svetniki so potrdili predlog imenovanja Marka Žagarja.
2. Obravnava in sprejem cene storitev obveznih GJS varstva okolja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – skrajšani postopek
Občinski svet je sprejel Sklep o sprejemu cen storitev obveznih GJS varstva okolja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2015 – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2015.
V Uradnem vestniku Občine Domžale je objavljen splošni in posebni del tabelaričnega dela Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2015.
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje. Spremenjena sta bila 17. In 19. člen Odloka.
5. Obravnava in sprejem predloga cene za pomoč družini na domu
Občinski svet Občine Domžale je sprejel ceno storitve za pomoč družini na domu, ki znaša:
-ob delavnikih (tudi soboto) ……………………………………17,05 EUR na efektivno uro,
-v nedeljo ali nočnem času ………………………………………23,34 EUR na efektivno uro,
-na dan državnega praznika in dela prostega dne ……24,69 EUR na efektivno uro.
Cena storitve pomoči družini na domu za uporabnika znaša  8,09 EUR na efektivno uro, ne glede na čas oziroma dan izvajanja storitve, razliko subvencionira Občina Domžale.
Cene storitve pomoči družini na domu začnejo veljati od 1. 5. 2016 dalje.
6. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, Maksimilijan Karba /LTD/, Elvira Rošić Ključanin /LTD/, Peregrin Stegnar /Nsi/, Matej Oražem /Lista Reza/, mag. Renata Kosec /LTD/, mag. Primož Škofic /SMC/, Uroš Breznik /SD/, Robert Pečnik /SMC/, Metod Marčun /Lista za Domžale/ in Marija Doroteja Grmek /SDS/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
Foto: Vido Repanšek
13_seja-domzale (2) 13_seja-domzale (3) 13_seja-domzale (4) 13_seja-domzale (5) 13_seja-domzale (6) 13_seja-domzale (7)
Oglasno sporočilo