TeDni(K) Občine Kamnik (9.5.2016)

0
2326

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Soteske. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 300 invodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Lok. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Šmartna v Tuhinju. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju mladih v občini Kamnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/2016 dne 22. 4. 2016. Objava le-tega je postala osnova za izdajo javnega razpisa o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Kamnik za leto 2016. Cilj tega javnega razpisa je zagotavljanja dobrin, s katerimi se uresničuje javni interes z zagotavljanjem finančne podpore za programe in projekte v mladinskem sektorju. Zadnji rok za prijavo je 6. junij 2016 do 10. ure.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za sofinanciranje poletnega festivala, za katerega bo Občina Kamnik namenila 50.000 evrov.

Rdeči križ Kamnik je objavil javni razpis za letovanje socialno in zdravstveno ogroženih otrok na Debelem rtiču. Prijave zbira Rdeči križ Kamnik, in sicer od vključno20. 5. 2016 dalje do zapolnitve prostih mest.

V torek, 3. maja 2016, se je skupina dijakinj in dijakov dijaške skupnosti Srednje šole CIRIUS Kamnik v sejni dvorani Občine Kamnik srečala z županom Marjanom Šarcem. Predstavili so mu pobude dijaške skupnosti, in sicer zagotovitev varnih poti v Kamniku ter možnosti opravljanja delovne prakse v javnih ustanovah občine Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Malčki, otroci in mladi, vključeni v 14 vzgojno-varstvenih zavodov v Srcu Slovenije, so se v šolskem letu 2015/16 preko različnih aktivnosti seznanjali s podjetniškimi vsebinami, s tematikami lokalne samooskrbe in zdravega načina življenja, z rokodelstvom in z razvojem osebnih kompetenc. V vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki so vključene v Konzorcij 14 šol in vrtcev Srca Slovenije, je bilo izvedenih 16 delavnic, dogodkov in ekskurzij. V programu je sodelovalo približno 400 otrok in 20 pedagoških in strokovnih delavcev.

Na Osnovni šoli Litija so izvedli dve zeliščarski delavnici in začeli vzpostavljati šolski učni vrt, na Osnovni šoli Stranje in Osnovni šoli Marije Vere pa so učenci sodelovali v ustvarjalnih delavnicah in se seznanili z rokodelskimi poklici. Na drugih sodelujočih šolah so bile izvedene ekskurzije v lokalno sirarno, na sadjarsko kmetijo in v mlin na kamne, potekale so delavnice za osvajanje vrtnarskih veščin in krepitev zavesti o pomenu lokalno pridelane hrane ter zdravega prehranjevanja. Srednješolci so obiskovali lokalne kmetije, se spoznavali z ekološkim čebelarjenjem, proizvodnjo ekološke zelenjave in turistično dejavnostjo na kmetiji ter se seznanjali z zaposlitvenimi in drugimi priložnostmi v lokalnem okolju ter v sodelovanju z lokalnimi ponudniki pripravili javni dogodek, na katerem so s kuharsko delavnico in lokalno ponudbo pridelkov in izdelkov predstavili lokalno kulinarično bogastvo.

Program Konzorcija za leto 2015/16 poteka do konca šolskega leta, v pripravi pa so že programi za naslednje šolsko leto. Cilj omenjenih programov je povezava otrok in mladine z lokalnim okoljem, spodbujanje njihovega podjetniškega razmišljanja, razvoj veščin pridelave hrane, osvajanje vrednot zdrave prehrane in predvsem razvoj ustvarjalnih potencialov mladih.

Oglasno sporočilo