14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2970
Včeraj popoldan je v sejni dvorani potekala 14. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik in Zaključni računa proračuna Občine Kamnik za leto 2015.

Prisotnih 23 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta, temu pa je sledil predlog razširitve dnevnega reda z dvema točkama, »Predlog Sklepa o podpori peticije za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo« in »Problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih manjših društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah.«

Na Vprašanja in pobude je svetniku Damjanu Hribarju (SDS) odgovorila višja svetovalka za urejanje prostora Alenka Babnik, samostojnemu svetniku Antonu Tonetu Smolnikarju (LTS – Lista za Kamnik) pa je odgovor podala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

V drugi obravnavi je bil s 27 glasovi zasprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik. Ob tem je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek med drugim poudarila: »Program opremljanja stavbnih zemljišč ima status strokovne podlage, s katero se ugotovi stanje za že zgrajeno komunalno opremo ter uskladi gradnje objektov in omrežij predvidene komunalne opreme. S programom opremljanja se okvirno določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo in določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja. Na podlagi takšne strokovne podlage lahko Občina Kamnik sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik. Slednjipredstavlja pravno podlago za odmerjanje komunalnega prispevka, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma gradnjo.«

V nadaljevanju je sledila seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2015. Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc je v obrazložitvi med drugim dejal: »V povzetku poslovanja za leto 2015 so zajeti javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik in se financirajo iz občinskega proračuna. V povzetku poslovanja sta prikazana tudi poročila Javnega zavoda Mestne lekarne in Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, čeprav nimata prihodkov iz naslova proračunskih sredstev Občine Kamnik. Povzetek je bil opravljen na podlagi letnih poročil za leto 2015, ki jih morajo posredni proračunski uporabniki na podlagi 99. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) skupaj z obrazložitvami predložiti ustanovitelju najpozneje do 28. februarja tekočega leta.«

Z letnim poročilom družbe Velika planina d. o. o. za leto 2015 pa je člane občinskega sveta seznanil direktor družbe Velika planina d. o. o. Leon Keder: »Družba je v letu 2015 poslovala v skladu s sprejetim poslovnim načrtom, ki ga je presegla. K dobrim rezultatom so vplivale promocijske aktivnosti Velike planine, ki jih je družba izvajala sama in v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport v občini Kamnik, ponovno obratovanje sedežnice Šimnovec v juliju 2015 in lepo vreme. Družba je v letu 2015 dosegla 771.046 evrov poslovnih prihodkov (v letu 2014 518.502 evrov), kar pomeni 49-odstotno rast. Poslovni odhodki so znašali 883.898 evrov (v letu 2014 760.427 EUR), kar pomeni le 16-odstotno rast. Razlika med rastjo prihodkov in odhodkov se odraža v uspešnem poslovanju v letu 2015, saj je družba ustvarila dobiček iz rednega poslovanja brez amortizacije v višini 40.726 evrov. Celotna izguba iz poslovanja v letu 2015 znaša 112.852 evrov (v letu 2014 241.925 evrov). Izguba iz poslovanja se je v letu 2015 zmanjšala za 129.073 evrov v primerjavi z letom 2014, kar pomeni več kot 100-odstotno zmanjšanje. Družba Velika planina d. o. o. je povečala število prepeljanih potnikov na nihalki, ki je v letu v letu 2015 znašalo 48.500 potnikov, kar je rekorden rezultat v zadnjih 15 letih (več potnikov je bilo prepeljanih le v letu 2007)

V peti točki je z 21 glasovi za sledil sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2015. »Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja,v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2015. Realizirani prihodki proračuna so v letu 2015 znašali 23.860.219 evrov oziroma 68,7 odstotkov načrtovanih, odhodki proračuna pa24.197.448,58 evrov oziroma 62,6 odstotkov načrtovanih,« je v obrazložitvi med drugim dejala pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja
Marija Kos.

Predlog Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik je v prvi obravnavi predstavilvodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc: »Cilj predloga odloka je strokovno in kvalitetno izvajanje javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana. Z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji, se s tem odlokom določa organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja, vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, nadzor nad izvajanjem javne službe, prehodne in končne določbe

Sledil je sprejem Sklepa o podpori peticije za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo, ki govori o tem, da je voda pomemben del našega življenja in edina, brez katere preživetje res ni mogoče. Predlagatelji so namreč mnenja, da problematika vode in predvsem vodooskrba zadeva vsakega od nas, še posebej pa občine, ki so zadolžene za zagotavljanje javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo. Sprejeti Sklep o podpori peticije za vpis neodtuljive pravice vode v ustavo, ki jo predlaga civilna iniciativa Za Slovenijo in svobodo bo posredovan Državnemu zboru Republike Slovenije.

Kot zadnja točka dnevnega reda pa še predstavitev Problematike davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih manjših društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kjer sta bila sprejeta dva sklepa»Občinski svet Občine Kamnik podpira Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (EPA: 1182 – VII), ki prostovoljna gasilska društva, društva, ki ne presegajo 10.000 evrov letnega dohodka, in kmetije pri opravljanju dopolnilne dejavnosti do 15.000 evrov letnega dohodka, izključuje iz kroga zavezancev za izvajanje postopka potrjevanja računov, obenem pa ukinja sankcioniranje državljanov za nezadržanje računa« in »Občinski svet Občine Kamnik bo nemudoma obvestil Državni zbor Republike Slovenije in Novo Slovenijo kot predlagateljico novele, da zgoraj navedeno spremembo v celoti podpira.«

Oglasno sporočilo