TeDni(K) Občine Kamnik (16.5.2016)

0
2729

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 300 invodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Potoka. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je zaključil z deli pri obstoječi čistilni napravi v Šmartnem. V tem tednu sopredvidena pripravljalna dela za gradnjo vodohrana in vodovodnega črpališča.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je na podlagi prijave na razpis Slovenske filantropije prejela naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto«. Slovesna podelitev priznanj bo v četrtek, 19. maja 2016, ob 14. uri v Slovenskih Konjicah. Dogodek bo potekal v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva.

Na gradu Zaprice je izvajalec pričel z odstranjevanjem dotrajanih in vgradnjo novih lesenih oken. Dela, za katera bo Občina Kamnik namenila dobrih 24.000 evrov, bodo zaključena v tem tednu. Nad izvedbo bdi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj.

Na spletni strani Občine Kamnik so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov ter za sofinanciranje poletnega festivala.

Oddelek za razvoj in investicije

V četrtek, 12. maja 2016, je na Občini Kamnik potekal sestanek z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, katerega tema je bila sodelovanje pri reševanju izzivov na območju Kamniško Savinjskih Alp. Sestanka so se udeležili predstavniki obeh pristojnih enot zavoda, tako celjske kot tudi kranjske. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave bo v prihodnjih letih s pomočjo kohezijskih sredstev na območju Kamniško Savinjskih Alp izvajal popise habitatnih tipov in tudi druge naravovarstvene vsebine. Občine se bomo v okviru svojih zmožnosti vključevale v izvajanje teh projektov in jih dopolnjevale s svojimi vsebinami. Občina Kamnik bo prevzela koordinacijo med občinami na območju Kamniško Savinjskih Alp (Kamnik, Luče, Solčava, Preddvor, Jezersko). Sodelovanje občin bo predvsem osredotočeno naizvajanje skupnih projektov, namenjenih trajnostni rabi in ohranjanju Kamniško Savinjskih Alp. Prizadevali si bomo tudi za večje sodelovanje tako med občinami kot med občinami in državnimi institucijami ter za multidisciplinaren pristop pri reševanju problematike skupnega alpskega prostora. Za projekte na območju Kamniško Savinjskih Alp bomo poskušali pridobiti sredstva na različnih evropskih programih, kot so čezmejni programi (Interreg), program razvoja podeželja (preko LAS-ov), transnacionalni programi (Območje Alp, Srednja Evropa,…).

V sodelovanju s Centrom Srca Slovenije se je Občini Kamnik uspelo z nekaterimi projekti, ki smo jih prijavili na transnacionalne programe (Podonavje, Mediteran, Srednja Evropa), uvrstiti v drugi krog. Uspešni so bili projekti, ki obravnavajo trajnostni in zdraviliški turizem v povezavi z naravno in kulturno dediščino ter trajnostno mobilnost v smislu spodbujanja hoje namesto uporabe prevoznih sredstev.

V Kamniku smo imeli srečanje v zvezi z izvajanjem projekta EUth, ki se izvaja v okviru programa Horizont 2020. Projekt z različnimi orodji spodbuja in omogoča digitalno in mobilno sodelovanje pri snovanju pobud, projektov za izboljšave v lokalnem okolju, ki si jih želijo mladi od 15 do 34 let. Ključni izziv je, kako mlade motivirati za aktivno vlogo v družbi. V ta namen je bila razvita posebna aplikacija OPIN.ME, preko katere se zbirajo in komentirajo pobude za izboljšave v lokalnem okolju. V Sloveniji je območje Srca Slovenije pilotno območje, pri projektu pa sodelujeta tudi Občina Kamnik in Mladinski center Kotlovnica Kamnik. Ker se zavedamo, da so mladi idej polni in napredni, a premalo upoštevani prebivalci občine, bomo v prihodnje za svoje projektne ideje in razvojne načrte pridobivali tudi njihova mnenja in stališča.

Center Srca Slovenije je na Občini Kamnik s pomočjo strokovnjaka Tomaža Zvera iz Sončne zadruge organiziral predstavitev napovedanega razpisa za celovito energetsko sanacijo stavb v lasti občin. Spodbujalo se bo predvsem energetsko pogodbeništvo, stopnja sofinanciranja bo predvidoma 40-odstotna. Financirani bodo večji projekti nad 750.000 evrov, kar bo v praksi najverjetneje pomenilo medobčinsko sodelovanje. Občina Kamnik je v pretekli finančni perspektivi uspešno sanirala nekatere javne objekte in tudi v novi finančni perspektivi bomo poskušali pridobiti sredstva za ta namen.

Oglasno sporočilo