TeDni(K) Občine Kamnik (30.5.2016)

0
3371

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Potoka. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu jepredvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve vodi postopke odkupa in prodaje nepremičnin, v skladu s sprejetim Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2016.  V preteklem tednu smo tudi zaključili postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo solastnišega deležena na nepremičnini, ki leži v drugi občini,lastninsko pravico na tej nepremičnini smo namreč pridobili v zapuščinskem postopku, kot plačniki stroškov institucionalnega varstva.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu smo v sodelovanju z Zavodom Mladinski center Kotlovnicaorganizirali posvet na temo Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov. Posveta se je udeležilo kar nekaj predstavnikov društev, katerim smo na objektiven način predstavili javni razpis, jih opozorili na spremembe v primerjavi z lanskim letom, obvezne priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogam in podobno.

Zainteresirane obveščamo, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture: uprizoritvena, likovna, glasbena, intermedijska umetnost, arhitektura in oblikovanje, film in AV-kultura, knjiga, kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe, z namenom, da se jim omogoči enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah. Rok za prijavo je do 8. 6. 2016.

Oglasno sporočilo