TeDni(K) Občine Kamnik (6.6.2016)

0
2203

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu jepredvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Obnova vodovoda, električne napeljave in telekomunikacij v Mekinjah

Občina Kamnik skupaj z Elektro podjetjem Ljubljana na Cesti treh talcev v Mekinjah izvaja obnovo vodovodnega omrežja in električne napeljave. Sočasno s tem poteka tudi obnova telekomunikacijskih vodov na tem odseku.

Delež sofinanciranja s strani Občine je ocenjen na 50.000 evrov, kar zajema izgradnjo270 metrov novega vodovodnega omrežja s hišnimi priključki in obnovo polovice cestev enaki dolžini. Izvajalec del je Komunalno podjetje Kamnik. Dela potekajo po terminskem planu in so v zaključni fazi. Po končanih delih bo sledila celotna preplastitev ceste.

Spominsko obeležje na Kopiščih v Kamniški Bistrici

V sredini maja so neznani storilci oskrunili spominsko obeležje na Kopiščih v Kamniški Bistrici, katerega je namen spomina na več sto žrtev po koncu 2. svetovne vojne, in sicer vojakov in civilistov iz Hrvaške, Srbije, Črne gore, Nemčije, Avstrije in Slovenije. Z nespametnim dejanjem so naredili ogromno škodo, predvsem pa veliko dela.

Skupaj s sodelavci iz naslova javnih del javnih del nam je uspelo spomenik in okolico urediti v prvotno stanje. Za samo sanacijo smo porabili 32 ur in 700 evrov proračunskih sredstev, ki so obsegala košnjo in urejanje okolice, peskanje, brušenje, barvanje spominskega obeležja in obvestilne table.

Sakralni objekt ima pomen spoštovanja in odnos do umrlih, zato upamo, da se tako dejanje ne bo več ponovilo.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Udeležili smo se seminarja na temo Urejanje položaja javnih infrastrukturnih omrežij na tujih zemljiščih, katerega je izvedel Renato Vrenčur, doktor pravnih znanosti, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Naslov seminarja lahko poimenujemo tudi urejanje služnosti v javno korist. Ker gre pri služnosti v javno korist za specifiko, saj ima le-ta značilnosti tako stvarnih kot osebnih služnosti, večkrat v praksi prihaja do nejasnih situacij.

Služnosti v javno korist so po vsebini stvarne služnosti, ustanovljene pa so v korist določenih pravnih subjektov posebnih lastnosti. Služnosti v javno korist se ne ustanovijo za doseganje zasebnih interesov njihovih imetnikov, temveč zaradi doseganja javne koristi. Služnosti v javno korist vključujejo predvsem upravičenje uporabe tuje nepremičnine, in sicer v korist obratovalca javne infrastrukture (npr. postavitev (gradnja) objektov in naprav energetske infrastrukture ter položitev oziroma napeljava omrežja (določene vrste) energetske infrastrukture, vzdrževanje objektov in naprav ter nemoteno delovanje naprav in omrežij….). Prav tako služnost zagotavlja dostop do teh objektov, ki je potreben zlasti zaradi upravljanja, vzdrževanja in popravil. Pogosto je tudi omejena lastnikova pravica do uporabe zemljišča, na katerem stoji oziroma je položeni infrastrukturni objekt. Na primer prepoved gradnje objektov in sajenja dreves v določenem pasu okrog plinovoda. Z vidika lastnika obremenjene nepremičnine torej pomeni služnost dopuščanje ravnanj drugega subjekta na nepremičnini ter opuščanje lastnih ravnanj, katerih mu kot lastniku sicer ne bi bilo potrebno opustiti. Tako na primer sistemski operater določene vrste infrastrukture (distribucija električne energije) zagotavlja kot izvajalec gospodarske javne službe javne dobrine končnim uporabnikom.

Javne dobrine lahko zagotavljajo država, občine ter druge pravne in fizične osebe, ki so izvajalci javnih služb.

Bistvene značilnosti služnosti v javno korist so sledeče

  • so prenosljive: potrebno je dopustiti prenos služnosti v javno korist na drugega obratovalca omrežja javne infrastrukture, če se zamenja subjekt obratovanja. Takšen prenos se opravi s pravnim poslom med starim in novim obratovalcem, ki mora vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim se dovoljuje sprememba subjekta služnosti;
  • čas njihovega trajanja ni omejen na trideset let: ker je namen služnosti v javno korist trajno zagotavljanje javnih potreb, je jasno, da takšna služnost ne more biti vezana na čas trideset let (kar sicer velja za služnosti v korist pravnih oseb);
  • da pravni temelj njihovega nastanka (praviloma) ni priposestvovanje:sodna praksa sodišč je,  da priposestvovanje služnosti v javno korist ni dopustno. Vtoževana služnost predstavlja, po mnenju sodišča, poseg države kot nosilca javnega interesa (oziroma oseb, ki jim država poveri izvajanje tega interesa) v zasebno lastnino, zato za pridobitev take služnosti ni mogoče uporabiti splošnih pravil o možnih načinih pridobitve služnosti. Za služnost v javnem interesu sta bila ves čas predvidena samo dva načina nastanka: pogodba in upravni postopek prisilne ustanovitve služnosti.

Obstajajo tudi drugačne odločitve sodišč, zato je potrebno vsak primer posebej proučiti in utemeljiti.

Oddelek za družbene dejavnost

Izvajalci domoljubnih programov in projektov ter izvajalci socialno-humanitarnih programov in projektov so v preteklem tednu skladno s pogodbo, prejeli prvo polovico sredstev. Preostanek sredstev bodo prejeli po predložitvi poročila o izvedenih programih in projektih.

Na Upravno enoto Kamnik smo oddali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja večnamenske stavbe na stadionu Prijateljstva v Mekinjah.

S strokovno službo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, smo siogledali prostore v Maistrovi hiši, ki bi jih Občina želela prenoviti in oddati v upravljanje Medobčinskemu muzeju Kamnik. V tem tednu se bo izvedlo sondiranje prostorov, ki bo podlaga za izdajo kulturnovarstvenih pogojev za njihovo sanacijo. Ker je lastnik teh prostorov Župnija Kamnik, se Občina dogovarja z župnikom o oddaji prostorov v najem, saj župnija prostora ne namerava prodati.

Poslani so bili pozivi za dopolnitev vlog, prejetih na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v občini Kamnik. Vse prijavitelje pozivamo, da dopolnitve vložijo še pred iztekom rokov. Vloge, ki ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku zavržene.

Na podlagi razpisa za sofinanciranje športa še nekaj upravičencev ni podpisalo pogodb, zato jih pozivamo, da navedeno storijo v čim krajšem možnem času.

V torek, 31. maja 2016, je potekal skupni sestanek s starši otrok, prijavljenih započitniško varstvo med poletnimi počitnicami. Na sestanku je bil staršem predstavljen projekt, partnerji, program, pravila varstva, prav tako so jim bile razdeljene ankete o kvaliteti storitve počitniškega varstva in pogodbe. V letošnjem letu bo varstvo v sodelovanju z Osnovno šolo 27. julij pilotno organizirano tudi za otroke s posebnimi potrebami, kar je edinstveni projekt v Sloveniji in za katerega ne dvomimo, da bo uspešno izpeljan.

Podružnična šola Mekinje bogatejša za učilnico na prostemV torek, 31. maja 2016, je župan Marjan Šarec skupaj z ravnateljem Osnovne šole Frana Albrehta in vodjo podružnične šole Mekinje odprl učilnico na prostem pri podružnični šoli Mekinje.

Odprtje je spremljal prijeten program, ki so ga pripravili učenci, za katere upamo, da bodo v učilnici s še večjo zbranostjo spremljali pouk in srkali nova znanja.

Na Žogariji zopet najuspešnejša Osnovna šola Toma BrejcaV četrtek, 2. junija 2016, se je v Športni dvorani na Osnovni šoli Frana Albrehta odvijal mednarodni projekt »Žogarija«, na katerem so se učenci kamniških osnovnih šol pomerili v različnih športnih disciplinah in delavnicah, v projektu »Mini žogarija« pa so sodelovali tudi otroci iz kamniških vrtcev. Udeleženci so pokazali veliko svojih talentov, predvsem pa so znova dokazali, da so sposobni sodelovati in pošteno tekmovati. Zbranim sta se ob začetku tekmovanja pridružila tudi župan Marjan Šarec in direktorica Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik Božena Peterlin.

Prvo mesto v nogometu so zopet zasedli učenci Osnovne šole Toma Brejca, drugega so si priborili učenci Osnovne šole Marije Vere, tretjega učenci Osnovne šole Frana Albrehta, četrto pa je pripadlo učencem Osnovne šole Stranje. Za najbolj »fair play« ekipo so bili razglašeni udeleženci Osnovne šole 27. julij.

V četrtek, 2. junija 2016, je v občini Kamnik prvič gostovala Hiša eksperimentov in v Kamnik pripotovala s Hiško eksperimentov. Osnovna šola Toma Brejca se je spremenila v pravi center znanosti, ki je navdušil tako otroke kot odrasle. Gostujoči znanstveniki so si ob tem ogledali lepote kamniške občine in se podali tudi na Veliko planino, ki jih je naravnost navdušila.

V občino Kamnik je pripotovala Hiška eksperimentov

Oddelek za urejanje prostora

Občinski svet Občine Kamnik je na 14. seji dne 11. 5. 2016 sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik, kije bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 38, celotni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik pa si lahko ogledate tukaj. V  skladu z določili 20. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik prične veljati trideseti dan po objavi, to je 26. 6. 2016.

Bodoče investitorje, ki nameravajo oddati vlogo za izračun vrednosti komunalnega prispevka, in njihove pooblaščence seznanjamo, da naj bodo pri oddaji vlog pozorni na določbe 17. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik. 17. člen Odloka določa, da se odmera komunalnega prispevka v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave (to je do 26. 6. 2016) še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih (to pomeni po Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 18/12, 28/15), ki pa je za večino primerov gradnje za investitorje manj ugoden oziroma dražji.

Oddelek za razvoj in investicije

Izdelki Srca Slovenije zdaj z dokazom kakovosti V petek, 27. maja 2016, je na gradu Bogenšperk potekala slavnostna podelitev certifikatov kolektivne tržne znamke Srce Slovenije, katere se je udeležil tudi podžupan Matej Slapar. Certifikat je prejelo kar 66 prehranskih in rokodelskih izdelkov z območja Srca. Priznanje, ki dokazuje preverjeno kakovost, pristnost in srčno poreklo je prejelo tudi nekaj predstavnikov iz občine Kamnik: KUD HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka (krožniček, ploščica); Tatjana Hlačer (rimska posoda za kruh, skledica); Helena Kropivšek, Kmetija Pr’ Gabršk (gabrškov sir – poltrdi kravji sir in sir trnič); Katja Jelovšek, Zdravilni gaj Tunjice, (izvirska živa voda). Izšla je nova številka Rokodelskih novic iz Srca Slovenije – https://www.razvoj.si/.

V preteklem tednu smo na Oddelku, v sodelovanju z drugimi Oddelki, podrobno preverjali ponudbe, prispele na javni naročili: »Prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Kamnik v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019« in »Izgradnja pločnika v naselju Laze«. Naročnik mora v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, preveriti ali ponudniki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije predmetnega naročila. V kolikor so ponudbe formalno nepopolne, ponudnike zaprosi za dopolnitev oziroma spremembo ponudbe, podatke, ki so dostopni v uradnih evidencah, pa pridobi po uradni dolžnosti.

V preteklem tednu je bila izdana odločitev o oddaji naročila »Sanacija kuhinje in instalacij v enoti Pestrna«, ki pa še ni pravnomočna. Neizbrani ponudniki imajo zoper odločitev o oddaji naročila možnost vložiti revizijo, in sicer v petih delovnih dneh od prejema le-te.

Predstavnika Oddelka za razvoj in investicije sta se v sredo, 1. junija 2016, na povabilo Zavoda Oreli udeležila koordinacijskega sestanka institucij, ki se ukvarjajo s problematiko starejših v občini Kamnik. Na omenjenem sestanku smo predstavili delovanje Oddelka, ki si med drugim na različne načine prizadeva za krepitev razvojnih potencialov starejših občank in občanov oziroma za vzpostavitev ustreznega podpornega okolja, ki bo aktiviralo znanje ter izkušnje starejših ter hkrati razbremenilo mlajše generacije. Podrobno smo predstavili primere dobrih praks sofinanciranja socialnih inovacij, projektne ideje, ki smo jih ali pa jih še bomo prijavili na evropske razpise za nepovratna sredstva ter trenutno aktualne programe, ki sofinancirajo problematiko socialnega vključevanja (Interreg Italija-Slovenija, Evropa za državljane…). Podaljševanje življenjske dobe kot globalni pojav sodobne družbe namreč predstavlja izjemen dosežek, obenem pa tudi enega največjih ekonomskih in socialnih izzivov prihodnosti tako v Evropski uniji kot tudi širše. Prepričani smo, da je starejši populaciji potrebno zagotoviti veljavo, spoštovanje in pogum, da postanejo družbeno prepoznani kot pomemben, tvoren del skupnosti, ki lahko še vedno prispeva k srečnejši, barvitejši in bogatejši družbi, in da starost ne sme biti ovira, temveč priložnost za nov začetek.

Občina Kamnik je podpisala pogodbo z izvajalcem za izdelavo projekta Celostne prometne strategije Občine Kamnik. Projekt bo izvajal konzorcij podjetji Locus d.o.o. in LUZ d.d., v sodelovanju s strokovnjaki in poznavalci specifik območja Občine Kamnik. Tako so v široko zasnovani skupini strokovnjakov lokalni arhitekti Zavod za oblikovanje prostora Skupina Štajn, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, ki so na kamniškem območju že izvedli ali sodelovali pri kar nekaj projektih s področja prometa, Center za vodenje participativnih procesov s širokimi izkušnjami na odmevnih mednarodnih projektih, ter glavna partnerska izvajalca podjetje Locus, odličen poznavalec občine Kamnik, ter podjetje LUZ, ki je v Kamniku prav tako že sodeloval na nekaterih zlasti prostorskih projektih na območju Občine Kamnik. Projekt se bo začel izvajati takoj, saj so že v mesecu juniju predvidene prve delavnice sodelovanja s širšo javnostjo ter nekaj delovnih sestankov z lokalnimi strokovnjaki in predstavniki občinske uprave, ki se kakorkoli ukvarjajo s področjem prometa.

Oglasno sporočilo