TeDni(K) Občine Kamnik (13.6.2016)

0
2501

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka, se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu jepredvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2016

Občinska uprava želi opozoriti na možnost prijave na razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2016, ki je odprt do 17. 6. 2016 do 13. ure. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za spodaj navedene ukrepe.

Naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Upravičeni stroški v zvezi s posodabljanjem kmetijskih gospodarstev so:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
 • stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
 • stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije;
 • stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
 • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku minimalne površine 100 m2.

Upravičeni stroški v zvezi z urejanjem kmetijskih zemljišč in pašnikov so:

 • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
 • stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov

Upravičeni stroški v zvezi s tem so:

 • gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
 • nakup novih strojev in opreme;
 • splošni stroški (stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe);
 • nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije

Upravičeni stroški:

 • stroški nakupa nove gozdarske mehanizacije;

Razpis z razpisno dokumentacijo in potrebnimi obrazci je na voljo na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj.

Ureditev Muzejske poti

Prihodnji teden se bodo začela izvajati dela na projektu »Ureditev JP 660343 – Muzejska pot«. Na osnovi javnega razpisa, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, je bilo kotnajugodnejši ponudnik izbrano Komunalno podjetje Kamnik d. d.. Izvajalec bo dela izvajal v skladu z izvedbenim načrtom, ki ga je izdelal PBL d. o. o..

V sklopu izdelave projekta so bila pridobljena tudi vsa soglasja upravljavcev komunalnih vodov in Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Kranj. Poleg ureditve poti do muzeja Zaprice, ki je še v  makadamski izvedbi, bodo sočasno izvedeni tudi ukrepi za odvodnjavanje makadamske poti, ki vodi od muzeja proti gozdu (smer zahod). O poteku del, ki bodo predvidoma zaključena konec julija, bomo občanke in občane redno obveščali.

Obnova pročelja na Klavčičevi ulici 11

Občina Kamnik je skoraj 47-odstotni lastnik stanovanjsko poslovnega objekta na Klavčičevi ulici 11 v Kamnikuin ima v tem objektu 20 neprofitnih stanovanj. Izkazalo se je, da je približno 50 let star objekt potreben temeljite zunanje prenove. Po večletnih usklajevanjih je bila sprejeta odločitev, da se na objektu izvede zaprtje balkonov, namesti učinkovita toplotna izolacija in izvede nova fasada. SGP Graditelj je z deli pričel 19. aprila 2016 in jih mora po pogodbi zaključiti v 90 dneh. Celotna investicija znaša 144.000 evrov, od tega bremeni Občino 67.500 evrov. Dela dobro napredujejo in objekt že kaže novo, lepšo podobo.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V Uradnem listu 27/2016 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki uvaja manjše spremembe v samem postopku prodaje kmetijskih zemljišč. Bistvena je ta, da je potencialni kupec dolžan svojo izjavo o sprejemu ponudbe posredovati le na pristojno upravno enoto in ne več tudi prodajalcu. Poleg tega spremembe določajo tudi, da mora potencialni kupec vlogo za odobritev pravnega posla na pristojno upravno enoto poslati po novem v roku 30 dni (prej v roku 60 dni).  

Oddelek za družbene dejavnost

V preteklem tednu je postala pravnomočna odločitev o izbiri izvajalca za drugi del sanacije enote Pestrna, Vrtec Antona Medveda Kamnik. V tem tednu bo podpisana pogodba in urejene druge formalnosti. Sanacija se bo izvajala od predvidoma 27. junija 2016 do najkasneje 22. avgusta 2016, zato so v vrtcu že pričeli s sprejemanjem ukrepov za prilagojeno organizacijo varstva otrok v tem času. Starše vljudno naprošamo za sodelovanje in čim večjo mero potrpežljivosti.

S četrtkom, 9. junija 2016, se je začel drugi krog vpisa v vrtce v občini Kamnik. Javni in koncesijski vrtci bodo skušali zapolniti prosta mesta, ostala po prvem krogu, z vpisom otrok, ki so bili po prvem krogu uvrščeni na Centralni čakalni seznam.

Na podlagi razpisa za sofinanciranje športa še vedno nekaj upravičencev ni podpisalo pogodb, zato jih ponovno pozivamo, da navedeno storijo v čim krajšem možnem času. Druge izvajalce, ki so že podpisali pogodbe o sofinanciranju športa  v letu 2016, pa pozivamo, da podajo poročila o njihovi izvedeni športni dejavnosti, kajti sofinanciranje v skladu pogodbo poteka na podlagi predloženih poročil o izvršeni vadbi.

V začetku prejšnjega tedna so bila zaključena dela prestavitve spomenika Edvarda Peperka iz dosedanje lokacije na parc. št. 1432/,  k.o. 1911 Kamnik, na novo lokacijo na Žalskem hribu.

Zaradi izdanih kulturnovarstvenih pogojev s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, smo si z njihovo strokovno službo ponovno ogledali spomenika Franceta Balantiča in grobnico NOB na Prevojah, ki sta potrebna nujne sanacije. Ugotovilo se je, da je potrebno lesene dele spomenika Francetu Balantiču zaradi preperelosti nujno zamenjati, zato v ta namen poteka pridobitev PZI tehnične rešitve s statičnim izračunom. Sanacija grobnice NOB na Prevojah bo predvidoma potekala v več fazah (od postavitve nove ograje do restavracije samega spomenika ter ureditve okolice). Zahtevna dela naj bi se začela v sredini meseca julija.

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2016 je zaključen. Komisija za ocenjevanje prispelih vlog na javni razpis je prispele vloge odprla in pregledala ter podala predloge za dopolnitve.

Na podlagi pozivov za dopolnitev vlog, prejetih na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v občini Kamnik, vsi prijavitelji še vedno niso dopolnili vlog. Zato še enkrat pozivamo vseda prevzamejo posredovano pošto in v čim krajšem času dopolnijo svoje vloge.

Zaključil se je javni razpis za sofinanciranje poletnega festivala, na katerega je prispela ena vloga. Za poletni festival bo Občina Kamnik letos namenila 50.000 evrov.

V četrtek, 16. junija 2016, bo ob 18. uri na Brdu pri Kranju zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta 2015. Natečaj je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Prireditve se bosta skupaj s predstavniki Zavoda Oreli udeležili predstavnici Oddelka za družbene dejavnosti.

Župan podelil knjižne nagrade najboljšim učenkam, učencem, dijakinjam in dijakomUdeležili smo se prireditve v čast najboljšim učencem in učenkam občine Kamnik v šolskem letu 2015/2016. Nagrade so bile podeljene za različne dosežke, v kolikor število nagrajencev ne bi bilo omejeno, pa bi bila dvorana verjetno premajhna za vse, časa za predstavitev dosežkov pa bistveno premalo.

V občini Kamnik imamo namreč vrsto mladih talentov in skupaj s šolami se bomo vsak po svojih močeh še naprej trudili, da jim bomo omogočili pogoje za čim boljši razvoj.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu prejeli več vlog za izdajo soglasja k parcelacijam. Zato ponovno opozarjamo na spremembe na področju izvajanja parcelacij, ki so določene v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/2015).

Parcela objekta mora biti pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostavljena kot praviloma ena oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel. Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska, je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del. Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč.

Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o OPN. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o OPN ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije.

V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o OPN glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije

Na zadnji seji občinskega sveta je bil sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik,ki je  bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38. Celotni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik pa si lahko ogledate tukaj.

Glede na večje število vprašanj, kdaj začne veljati novi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik, občankam in občanom sporočamo, da omenjeni Odlok stopi v veljavo 26. junija 2016.

Bodoče investitorje, ki nameravajo oddati vlogo za izračun vrednosti komunalnega prispevka, in njihove pooblaščence seznanjamo, da naj bodo pri oddaji vlog pozorni na določbe 17. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik. 17. člen Odloka namreč določa, da se odmera komunalnega prispevka v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave (to je do 26. 6. 2016) še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih (to pomeni po Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 18/12, 28/15), ki pa je za večino primerov gradnje manj ugoden oziroma dražji).

Oddelek za razvoj in investicije

V preteklem tednu sta bili izdani odločitvi o oddaji dveh naročil (odločitvi o izbiri ponudnika), in sicer:

 • prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Kamnik v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 in
 • izgradnja pločnika v naselju Laze.

Po poteku obdobja mirovanja (pri prvem naročilu je rok za vložitev revizije 8 delovnih dni, pri drugem pa pet) bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o izvedbi naročila.

Evropsko Čezmejno sodelovanje Italija-Slovenija

Predstavniki Oddelka za investicije in razvoj so se 9. junija 2016 udeležili uvodne prireditve Programa Interreg V-A Italija-Slovenija. Prireditev z naslovom »Building bridges between cross-border experiences 2007-2013 and porspectives 2014-2020« je potekala v Vidmu (Udinah). Predstavljeni so bili konkretni rezultati programskega obdobja 2007-2013, pomembnejše vsebine novega Programa 2014-2020 ter glavne informacije o pridobljenih razpisih za predložitev standardnih projektov, ki bodo kmalu objavljeni (prvi rok za oddajo bo v septembru).

Oglasno sporočilo