15. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
3070
Popoldan je v sejni dvorani potekala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik ter Sklep o vključitvi Občine Kamnik v Združenje zgodovinskih mest Slovenije.

Prisotnih 26 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta ter Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta, nato je sledil predlog razširitve dnevnega reda s točkama »Volitve in imenovanja« in »Predlog sklepa o vključitvi Občine Kamnik v Združenje zgodovinskih mest Slovenije.«

V prvi točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 14. seji, 13. 6. 2016, obravnavala dopis Sveta Osnovne šole Šmartno v Tuhinju z dne 8. 6. 2016, v katerem je le-ta Občino Kamnik zaprosil za mnenje o prijavljeni kandidatki za ravnateljico javnega zavoda. Komisija je po razpravi in na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripravila predlog sklepa oziroma mnenja, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.« Svetnice in svetnici so dali pozitivno mnenje k imenovanju Jožice Hribar za ravnateljico Osnovne šole Šmartno v Tuhinju.

Na Vprašanja in pobude je svetniku Bogdanu Pogačarju (NSi) odgovorila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček, svetniku Dušku Papežu (Lista Dušana Papeža) pa je odgovor podala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik. Ob tem je višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik povedala: »Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 14. seji, dne 11. maja 2016, obravnaval predlog Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik v prvi obravnavi in ocenil, da je primerno pripravljen. Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da pri pripravi predloga odloka v drugi obravnavi upošteva pripombe, podane na 14. seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj pripomb ni možno upoštevati. Pri prvi obravnavi ni bilo podanih konkretnih pripomb na vsebino posameznih členov. Na vprašanja, ki niso neposredno vezana na vsebino odloka, so bili ustni odgovori podani med razpravo o predlogu odloka.«

Sklep o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2016/2017 so članice in člani Občinskega sveta sprejeli s 26 glasovi za in tako potrdili, da se v oddelke Vrtca Antona Medveda Kamnik, Zasebnega vrtca Peter Pan, Zasebnega vrtca Zarja in Zasebnega vrtca Sonček brez prostorske omejitve v šolskem letu 2016/2017 vključi po dva otroka več kot določa najvišji normativ o številu otrok v oddelku. Ker postopek sprejema otrok za šolsko leto 2016/2017 še ni zaključen, lahko vrtec naknadno, vendar najkasneje do 1. 9. 2016, preoblikuje oddelke z namenom doseganja optimalnejše zasedenosti prostih mest.

Sledil je sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra in sprejem Odloka o oglaševanju v občini Kamnik v prvi obravnavi. Odlok so svetnice in svetniki sprejeli z 21 glasovi za, pred sprejemom pa je svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Liljana Juhart Mastikosa povedala:»Razlog za pripravo Odloka o oglaševanju v občini Kamnik v prvi obravnavi je uskladitev z zakonodajo in ostalimi predpisi ter uskladitev s sprejetim Občinskim prostorskim načrtom Občine Kamnik, kjer je točno opredeljena dejavnost oglaševanja. Predlagani odlok ureja dejavnost oglaševanja ter pri tem ločuje oglaševanje za lastne potrebe in oglaševanje kot gospodarsko dejavnost. Cilj odloka je, da se omogoči raba javnih površin na območju Občine Kamnik za oglaševanje, vendar na način, da se omeji prekomerno oglaševanje, določitev pogojev, način pridobivanja lokacij in obveznosti za postavljanje reklamnih objektov za oglaševanje in obveščanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in plakatiranja na območju občine, ki se lahko izvaja kot: gospodarska dejavnost in oglaševanje za lastne potrebe.«

Kot zadnja točka današnje seje je sledil še Sklep o vključitvi Občine Kamnik v Združenje zgodovinskih mest Slovenije, v obrazložitvi pa je višja svetovalka za razvojne projekte na Oddelku za razvoj in investicije Barbara Strajnar poudarila:»Občinska uprava se je 2. junija 2016 udeležila sestanka pri generalni sekretarki Združenja zgodovinskih mest Slovenije, kjer se je podrobno seznanila z delovanjem združenja, s programom dela za leto 2016 ter z možnostjo vključitve v združenje. Glede na predstavljene aktivnosti, ki sovpadajo z aktualnimi evropskimi smernicami ohranjanja in trajnostne rabe kulturne dediščine mestnih jeder, ocenjujemo, da bi bila vključitev v omenjeno združenje koristna za Občino Kamnik. Ker je glavnina aktivnosti združenja, zlasti v zvezi z izvajanjem strategije trženja zgodovinskih mest ter s pripravo skupnih projektov za nacionalne ter evropske razpise predvidena pred prvo popočitniško sejo in ker gradiva ni bilo mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red seje, se skladno s 33. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik predlaga razširitev dnevnega reda s točko Predlog Sklepa o vključitvi Občine Kamnik v Združenje zgodovinskih mest Slovenije.« Svetnice in svetniki so sklep sprejeli s 26 glasovi za.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo