TeDni(K) Občine Kamnik (27.6.2016)

0
3386

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 ter vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Vir pri Nevljah

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vira pri Nevljah. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine na katerih je potekala gradnja. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Ekološki otok Nevlje

V Krajevni skupnosti Nevlje je v bližini Mamutovega mostu urejen nov ekološki otok. Na podlagi iz pranih plošč so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla in embalaže. Ekološki otoki so namenjeni gospodinjstvom. Zato prosimo prebivalce Nevelj in ostale občane, da nas obvestijo, če bodo opazili, da se na ekološkem otoku odlagajo odpadki, ki ne nastanejo v gospodinjstvu ali odpadki, ki na ekološki otok ne sodijo. Na območju Krajevne skupnosti Nevlje bi bilo treba urediti vsaj še dva ekološka otoka na območju Vrhpolje – Soteska.

Ureditev Muzejske poti

Izvajalec Komunalno podjetje Kamnik d.d. je v torek začel z izvedbo izkopov. S projektantom, izvajalcem in nadzorom je bilo dogovorjenih nekaj sprememb z namenom, da se čim manj posega izven območja obstoječe ceste. To je v soglasju k projektu zahteval Zavod za varstvo kulturne dediščine, katerega predstavnica si je v četrtek ogledala gradbišče.

V času izvajanja del, ki bodo predvidoma zaključena konec julija, dostop do Muzeja Zaprice po Muzejski poti ne bo mogoč. Dostop za pešce je v času izvajanja gradbenih del možen po bližnji gozdni peš poti.

Razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2016

Na razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2016, ki se je zaključil 17. 6. 2016 je prispelo skupaj 74 vlog, od tega:

 • 60 z naslova naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
 • 12 z naslova sofinanciranja nakupa gozdarske mehanizacije;
 • 2 z naslova naložb  v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo, 22. junija, je potekala uvedba izvajalca v delo na Osnovni šoli 27. Julij Kamnik. Izvedena bo sanacija ostrešja in ureditev mansardnih prostorov. Izvajalec bo z deli pričel danes, končana morajo biti najkasneje do 20. 8. 2016.

V četrtek, 23. junija, je potekala uvedba izvajalca v delo v enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik. Sanacija kuhinje se bo pričela v torek, 28. junija, otroci so od danes naprej nameščeni v prostore Osnovne šole Toma Brejca.

Vlagateljem vlog, oddanih na Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v Občini Kamnik za leto 2016, so bile posredovane odločbe.

Na področju sofinanciranja mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik za leto 2016 komisija za ocenjevanje mladinskih programov in projektov še vedno ni zaključila svojega dela, ker vlagatelji, ki so bili pozvani k dopolnitvi vloge, še vedno niso dostavili manjkajočo dokumentacijo.

V spominskem parku na kamniških Žalah so se zaključila dela postavitve drogov za zastave, na dan državnosti pa je potekala tudi uradna spominska slovesnost v spomin na borca, ki je dal življenje za Slovenijo.

Na spletni strani www.kamnik.si je objavljen javni razpis za sofinanciranje programa za podporno bivanje invalidov – dnevni center za invalide.

V četrtek, 23. junija, je v Maistrovi hiši potekal sestanek o izsledkih sondiranja prostorov, ki bi jih občina želela urediti. Gospa Maja Avguštin iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine je povedala, da so bile v veži hiše najdene bogate poslikave iz druge polovice 19. stoletja, kar nakazuje, da je bila hiša v tistem času last bogatih meščanov. V primeru sanacije, bo potrebo vežo oziroma najdene poslikave ustrezno restavrirati.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Predstavnik Oddelka za urejanje prostora se je udeležil strokovne ekskurzije po Dravskih kolesarskih poteh v Avstriji, ki jo je organizirala Skupnost Občin Slovenije. Na zelo poučni in zanimivi ekskurziji je bil predstavljen projekt Dravske kolesarske poti, ki ga v Avstrijskem delu vodi in koordinira Koroška regija, ter nato še ogled kolesarskega parka na Peci, ki je trenutno eden največjih gorskih kolesarskih parkov v Evropi. Projekt Dravske kolesarske poti je pravzaprav zastavljen kot širši projekt treh sosednjih držav, del se nadaljuje tudi že v Slovenijo, predvsem pa bi radi  razširili  in povezali Dravske kolesarske poti še z drugimi kolesarskimi destinacijami po vsej Sloveniji. Na Berlinskem turističnem sejmu je ta projekt dobil oceno 5 zvezdic in je nekako vzorčni primer dobre prakse povezovanja na nivoju regije in sosednjih držav. Predstavili so nam zelo koristne izkušnje pri izvedbi tega projekta, del te kolesarske poti smo tudi prevozili s kolesom, ogledali smo si najboljši kolesarski hotel v regiji, na koncu pa še najdaljšo Flow Country Trail progo za gorske kolesarje v Evropi na gori Peca.

V začetku tega tedna je pričel veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik, ki jel objavljen v Uradnem listu RS, št. 38. Za informativni izračun vrednosti komunalnega prispevka je bila skladno s sprejetim novim Odlokom pripravljena aplikacija izračuna, ki je uporabnikom, na voljo na naslednji povezavi: https://www.geoprostor.net/

Po podatkih Finančne uprave RS bodo do konca meseca junija 2016 vsem zavezancem poslane odločbe plačilo Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2016. Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu: https://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Oddelek za razvoj in investicije

V četrtek, 23. junija, je ob otvoritvi 2. Pohodniškega festivala na Jezerskem potekal slavnostni podpis pogodbe o vzpostavitvi Območnega združenja Kamniško – Savinjske Alpe. Občine Jezersko, Kamnik, Luče, Preddvor in Solčava smo formalizirale medsebojno sodelovanje z namenom povezovanja, sodelovanja, skupnega zagotavljanja svojih interesov ter lažjega premagovanje skupnih izzivov, ki jih prinaša prihodnost. Različne pobude za  formalno povezano območje na prostoru Kamniško Savinjskih Alp so obstajale že v preteklosti. Namen novoustanovljenega združenja je zlasti uresničevanje naslednjih nalog:

 • ohranitev in nadaljnji trajnostni razvoj Kamniško-Savinjskih Alp kot geografsko, turistično in razvojno povezanega območja,
 • izboljšanje turistične ponudbe in dvig prepoznavnosti Kamniško-Savinjskih Alp v Sloveniji in svetu,
 • pospeševanje gospodarskega razvoja območja,
 • ohranjanje okolja in kulturne dediščine Kamniško-Savinjskih Alp,
 • izboljšanje kvalitete življenja na območju,
 • povečanje pripravljenosti lokalnih nosilcev na območju za skupno sodelovanje za hitrejše in usklajeno razreševanje razvojnih in drugih problemov, ki so skupni območju.

V preteklem tednu je potekala prva javna razprava o pripravi Celostne prometne strategije Občine Kamnik. Kako je razprava potekala, si lahko preberete TUKAJ. Kdor je zainteresiran za sodelovanje pri projektu, nam lahko piše na elektronski naslov cps@kamnik.si ali obišče Facebook stran CPS Kamnik, kjer objavljamo tudi vse aktualne novice, v kratkem pa bo vzpostavljena tudi spletna stran projekta.

V preteklem tednu sta postali pravnomočni dve odločitvi o oddaji javnega naročila, in sicer za naslednja projekta:

 • Prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Kamnik v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 in
 • Izgradnja pločnika v naselju Laze.

Pogodbe z izbranimi izvajalci (za prevoz osnovnošolskih otrok v naslednjih treh šolskih letih so izbrani trije izvajalci (za 5 različnih sklopov)), bodo podpisane v tem tednu.

Oglasno sporočilo