TeDni(K) Občine Kamnik (11.7.2016)

0
2391

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Vir pri Nevljah

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vira pri Nevljah. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu jepredvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Ureditev Muzejske poti

Izvajalec Komunalno podjetje Kamnik d.d. nadaljuje z deli, in sicer z izvedbo meteorne kanalizacije, ki se bo zaključila s ponikovalnico. Pri izkopu se je izkazalo, da je na lokaciji predvidene ponikovalnice skalnat teren. S projektantom, izvajalcem in nadzorom je bilo dogovorjeno, da se namesto prvotno načrtovane ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona globine 4 metre izvede ponikovalno polje iz plastičnih boksov.

Zaključena gradbena dela »Ureditev lokalne ceste št. 160041 Tunjiška Mlaka – Zdanji Vrh – Tunjice«

V petek, 8. julija 2016, so se zaključila gradbena dela »Ureditev lokalne ceste št. 160041 Tunjiška Mlaka – Zdanji Vrh Tunjice«.

Dela v dolžini 150 metrov so obsegala zamenjavo ustroja v debelini 50 centimetrov, kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 centimetrov, zaradi velike površinske zaledne vode, ki se je pojavila v času gradnje, je bilo potrebno izvesti drenažo, ki smo jo na koncu priklopili na obstoječi kanal. Vrednost investicije je znašala 49.996,94 evrov.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik v okviru svojih finančnih možnosti ureja lastninsko-pravna razmerja na kategoriziranih javnih cestah, ki so v lasti fizičnih oseb. Praviloma v teh postopkih sama nosi stroške urejanja mej in parcelacij zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane javne ceste, vendar pa le tiste, katerih naročnik je Občina Kamnik.

Pri javnih naročilih je Občina dolžna upoštevati Zakon o javnem naročanju in postopek izbire ponudnika za odmero ceste izpeljati v skladu z določili tega zakona, po katerem jevezana na zagotavljanje konkurence med ponudniki, na transparentnost javnega naročanja, na enakopravno obravnavo ponudnikov in sorazmernost, kar pomeni, da mora med večimi ponudniki izbrati najugodnejšega. Prav tako je vezana tudi na Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, ki omejuje prosto nastopanje z akti in dejanji, s katerimi se določenemu podjetju neutemeljeno zagotavlja priviligiran položaj pri poslovanju na trgu.

Zaradi zgoraj navedenega Občina Kamnik ne more povrniti stroškov že izvedenih parcelacij, katerih naročniki so stranke in ne Občina. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Občino Kamnik, Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je bil objavljen aktualen Centralni čakalni seznam otrok za sprejem v vrtec. Trenutno je na seznamu 1 otrok letnika 2012, 4 otroci letnika 2013, 12 otrok letnika 2014, 58 otrok letnika 2015 ter 25 otrok letnika 2016. Vrtci so večino prostih mest že zapolnili, kljub temu pa sprejemanje še vedno poteka.

Obiskali smo otroke, ki obiskujejo počitniško varstvo pod okriljem Društva počitniško varstvo Kamnik. V preteklem tednu so bili glavna tema varstva Smrkci, otroci so izdelali pravo Smrčjo vas in se igrali tematske igre, tako v telovadnici kot tudi v bližnjem parku. Pretekli teden so počitniško varstvo obiskovali tudi otroci s posebnimi potrebami, ki so se po besedah vodje počitniškega varstva Gordane Kotnik v varstvo odlično vklopili, ostali otroci so jih popolnoma enakovredno sprejeli medse, izrazili pa so že željo, da bi se v varstvo vključili tudi prihodnje leto.Na Občini Kamnik smo takšnega sodelovanja nadvse veseli in se bomo potrudili, da bi bilo organizirano tudi v prihodnjih letih.

Umetnine, ki jih izdelujejo otroci, si lahko ogledate na stojnici, ki je postavljena pri vhodu Osnovne šole 27. julij Kamnik, lahko pa jih tudi odnesete domov v zameno za prostovoljni prispevek. Višina zbranih sredstev se sproti beleži in je objavljena na sosednji tabli, kot pretekla leta bodo tudi letos na društvu zbrana sredstva namenili socialno ogroženim družinam.

Dela na Osnovni šoli 27. julij Kamnik so v teku. Izvajalec je odstranil večji del opečnih tlakovcev ter opravil nasutje pod tlakovci in očistil obstoječe lesene deske. Ugotovljeno je bilo, da je lesena konstrukcija na določenih mestih v slabem stanju, zato je bil sprejet sklep, da se na ogled povabi predstavnike, ki so izvedli osnovno poročilo stanja objekta, da bodo podali strokovno mnenje.

V enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik so rušitvena dela po večini zaključena, pojavila so se določena vprašanja glede elektro in strojnih instalacij, ki jih bodo izvajalci v tem tednu reševali skupaj s sodelovanjem z odgovornim projektantom in nadzornikoma strojnih in elektro instalacij.

Začela so se sanacijska dela bodočega likovnega razstavišča v Maleševi galeriji, ki vključujejo elektro in pleskarska dela. Zaključena bodo predvidoma v tem tednu.

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov še ni zaključen, prav tako tudi ne javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov.Prijavitelje, ki še niso prevzeli odločb, pozivamo, da navedeno storijo v čim krajšem možnem času. Po pravnomočnosti odločb bodo podpisane pogodbe za sofinanciranje izbranih programov in projektov.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu smo imeli na Oddelku za urejanje prostora usklajevalni sestanek zaradi priprave Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1. Spremembe in dopolnitve bodo obsegale: spremembe in dopolnitve vsebin OPN Kamnik zaradi občinskih razvojnih potreb, tematske spremembe in dopolnitve OPN Kamnik, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin in izhajajo iz strokovnih podlag, odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem in grafičnem delu OPN Kamnik ter odpravo neskladij v posameznih delih besedilnega in grafičnega dela OPN Kamnik ter med njimi, spremembe in dopolnitve OPN Kamnik zaradi izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve OPN Kamnik zaradi spremenjenih predpisov in režimov, izdelave okoljskega poročila in izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), če bo Ministrstvo za okolje in prostor, odločilo, da bo postopek CPVO treba izvesti. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1. (stran 6580). Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/2015). Spremembe in dopolnitve OPN Kamnik 1 se ne nanašajo na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča. Predvidoma se bopopravljal le besedilni del izvedbenega dela odloka o OPN ter podrobnejša namenska raba znotraj stavbnih zemljišč.

Oddelek za razvoj in investicije

Združenje Kamniško Savinjske Alpe

V sredo, 6. julija 2016, je v Solčavi potekalo srečanje Združenja Kamniško Savinjske Alpe. Predstavniki vseh petih občin (Jezersko, Preddvor, Kamnik, Luče in Solčava) soizmenjali informacije o poteku nedavno zaključenih prireditev, Pohodniškega festivala in Maratona Alpe. Hkrati so se dogovorili za nadaljnje sodelovanje, predvsem za skupne aktivnosti na področju turizma in izboljšanja mobilnosti. Izrazili sozadovoljstvo ob vse večjem povezovanju občin na območju Kamniško Savinjskih Alp. 

V Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik se bo odvijala delavnica, na kateri bodo mladi iz občine Kamnik lahko povedali, kakšne izboljšave hočejo v lokalnem okolju

Če ste stari od 15 do 34 let in prihajate iz občine Kamnik ter vam ni vseeno za to, kako se razvija vaša občina, pridite v torek, 12. julija 2016, ob 18. uri na delavnico v Mladinski center Kotlovnica Kamnik. Prvi del delavnice bo namenjen diskusiji o možnih izboljšavah v občini Kamnik ter uresničljivih projektov, v drugem delu pa boste spoznaliposebno spletno platformo OPIN.ME za izražanje vaših pobud, ki lahko ima dejanski vpliv na razvoj kraja, v katerem živite. Drugi del delavnice bo interaktiven, kjer se bodo udeleženci lahko vpisali na platformo, jo testirali ter spoznali tudi projektni predlog Občine Kamnik – Učna pot »Po stopinjah pastirjev na Veliki planini«. Spletna platforma OPIN.ME je nastala v okviru projekta EUth. Mladim omogoča, da izrazijo, kakšne spremembe si želijo v svoji občini in to delijo s prijatelji, hkrati pa pobude sporočajo odločevalcem – županom, občinskim službam in drugim. Srce Slovenije je v projekt vključeno kot pilotno območje in na projektu sodeluje z Mladinskim centrom Kotlovnica ter mladim menedžerjem skupnosti za občino Kamnik Rokom Novakom. Tako o svojih željah in pobudah kot o uporabi tega orodja bodo mladi iz Kamnika spregovorili na delavnici. Na srečanju bomo napovedali tudi kako lahko osvojite nagrado za posebno doživetje. Za udeležbo na dogodku so zaželene prijave na naslov novak.rok91@gmail.com.

Oglasno sporočilo