TeDni(K) Občine Kamnik (18.7.2016)

0
2421

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Vir pri Nevljah

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vira pri Nevljah. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu jepredvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Odstranitev posledic vandalizma na Šolski ulici

Občina Kamnik je v sredo, 13. julija 2016, preko programa javnih del odpravila posledice vandalizma v podhodu na Šolski ulici. Zaradi zaščitnega premaza na grafitih je javnim delavcem olajšalo delo odstranitve posledic vandalizma in skorajšnje preureditve v prvotno stanje.

V prihodnje upamo in si želimo, da se takšno nespametno dejanje ne bo več ponovilo, saj z nespoštljivim in zaničevalenim odnosom do dela otrok in pomena poslikav, ki so s sloganom »S POZITIVNO MISLIJO V LEPŠI DAN« želeli prinesti kanček pozitivizma mimoidočim, ne bomo pripomogli k lepši družbi in lepšemu vsakdanu občank in občanov občine Kamnik.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Upravičenci do subvencije tržne najemnine bodo na podlagi odločbe Ustavnega sodišča ponovno upravičeni tudi do subvencije »neprofitnega dela« tržne najemnine, kot so bili pred sprejetjem Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, s katerim se je v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev črtal navedeni del subvencije tržne najemnine. Neskladnost 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z Ustavo bodo centri odpravili z izdajo odločb po uradni dolžnosti, ki bodo veljale od 1. 6. 2016 dalje. S 1. 1. 2016 se je začelo uporabljati spremenjeni določbi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, ki sta spremenili način izračuna subvencije tržne najemnine, kar pomeni, da višina subvencije pred sprejetjem Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin in po uveljavitvi ustavne odločbe ne bo nujno enaka. Občina bo na podlagi izdanih pravnomočnih odločb Centra za socialno delo v Kamniku, najemodajalcem nakazala razliko med zneskom določenim v stari in novi odločbi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Upravni enoti Kamnik je potekal tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja večnamenske stavbe na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Predvidevamo, da bo uporabno dovoljenje po odpravi manjših pomanjkljivosti izdano še v tem tednu.

V enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik potekajo gradbena dela skladno s podpisano pogodbo in terminskim planom. Vrednost investicije znaša slabih208.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Postavitev ograj in drugih objektov ob javnih cestah oziroma zemljiščih, ki so v lasti Občine Kamnik

Pri izdaji cestnih soglasij in soglasij za odmik od parcelne meje se pogosto pojavljajo težave zaradi določitve parcelne meje, v primerih ko le te niso urejene in dokončne.Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje. Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo. Informacijo o urejeni meji lahko pridobimo na geodetski upravi, informativni vpogled pa je možen tudi na portalu Prostorski informacijski portal občin (PISO): https://www.geoprostor.net/PisoPortal/.

Urejene in dokončne meje so osnova za določanje odmikov od parcelnih meja tudi od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Sem sodijo tudi javne ceste. V primeru investitorjeve zahteve manjših odmikov bo Občina Kamnik od investitorja predhodno zahtevala prikaz meje v naravi, lahko pa tudi ureditev  meje.

Oddelek za razvoj in investicije

RDO Ljubljana – Poziv za posredovanje turističnih novosti, idej in projektov

Turizem Ljubljana (RDO za regijo Osrednja Slovenija) v letu 2016 pristopa k oblikovanju nove Strategije razvoja in trženja za regijo Osrednja Slovenija (obstoječa strategija je bila sprejeta za obdobje 2012 – 2016 in se z letošnjim letom izteka). Namen je ponuditi strateški pogled naprej do leta 2022, hkrati pa podati zelo operativni načrt aktivnosti, ki bo osnova za letne programe dela RDO Osrednja Slovenija. Za potrebe razumevanja razvojnih načrtov vseh soustvarjalcev doživetij regije s tem pozivom iščemo vse novo nastale ali nastajajoče ali zamišljene novosti, ki bi jih regija pri svojem razvoju lahko upoštevala in združevala v svojo turistično ponudbo. Vaš izkazan interes bo pripomogel k še bolj jasni sliki, kaj regija želi in zmore in kako ji RDO lahko pri tem pomaga. Hkrati je poziv izveden v obliki zbiranja pobud na portalu Banke turističnih priložnosti Slovenije, ki bo omogočila takojšnjo javno objavo vaših novosti ali pobud in s tem njihovo povezovanje in promocijo. Stopnja, do katere boste – opcijsko – vsebine tudi javno razkrili (in ne le zaupali RDO Osrednja Slovenija), bo prepuščena vam. Poziv posredujete čim prej, vendar najkasneje do 1. septembra 2016 –POZIV RDO Novosti Osrednja Slovenija 2016-18 in sledite navodilom za oddajo opisa njihovih novosti. Za vsa vprašanja smo dosegljivi na spodnjih kontaktih: Turizem Ljubljana, Petra Križan (petra.krizan@visitljubljana.si) in Banka turističnih priložnosti Slovenije (info@BTPS.si).

Projekt OBST – Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije

Občina Kamnik sodeluje v projektu Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije – OBST, ki je bil prijavljen na 1. razpis Programa sodelovanja Slovenija – Avstrija 2014 – 2020 znotraj prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« in programskega specifičnega cilja »Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine«. Projekt je dobilzadostno število točk, vendar je »odložen«, kar pomeni, da ga je potrebno v skladu z usmeritvami Organa upravljanja nekoliko preoblikovati. Projekt bo ponovno oddan na 2. rok 27. 7. 2016.

Projekt OBST se ukvarja z ohranitvijo naravne in kulturne dediščine v povezavi s turističnim potencialom čezmejnega območja. Glavni cilj projekta je z ukrepi varstva narave ohraniti pestrost visokodebelnih travniških sadovnjakovter s pospeševanjem in izboljšanjem proizvodne funkcije ustvariti temelje za oblikovanje novih regionalnih turističnih produktov in storitev. V skupni čezmejni projekt smo se povezali partnerji iz Slovenije in avstrijske Koroške, ker je tradicija sadjarstva na tem prostoru prisotna že stoletja in je del skupne kulturne dediščine. Visokodebelni travniški sadovnjaki imajo neprecenljivo ekološko vrednost, saj so življenjski prostor številnih vrst rastlin in živali, sadna drevesa pa so bogat genski vir in so kot taki izredno pomembni za prilagajanje nepredvidljivim spremembam v okolju in za prihodnje potrebe ljudi. Sodoben čas od proizvajalcev zahteva visoko produktivnost in čim nižje stroške pridelave, hkrati pa so zavezani družbeni odgovornosti, ki vključuje tudi varovanje okolja in vzdrževanje krajine. Življenjska doba sadnih dreves je omejena, zato se soočamo z zmanjševanjem površin dobro ohranjenih sadovnjakov in izginjanjem biotske pestrosti. K temu pripomorejo še naravne katastrofe, neekonomičnost pridelave, izginjanje tradicionalnih znanj, nedonosnost in slabše možnosti za uporabo sodobnih strojev.

OBST predlaga spremembe v smeri trajnostne revitalizacije in obnove sadovnjakov za ohranitev in povečanje biološke pestrosti. Travniške sadovnjake bomo s pomočjoturističnih centrov in kmetij z dopolnilno dejavnostjo vključili v ponudbo območja kot nov turistični produkt za aktivno preživljanje dopusta in doživetje prvinskosti narave. Pri tem bo poudarek na opazovanju, varovanju in doživljanju zaščitenih vrst in habitatovter promociji zdravega načina življenja, vključno z lokalnimi produkti iz neokrnjene narave. V projektu, ki traja tri leta, bomo povezali sadjarska društva, sadjarje, turistične ponudnike in naravovarstvenike in jih vključevali v mednarodne strokovne delavnice, demonstracije, ekskurzije in natečaje. Na treh pilotnih območjih, to je na avstrijskem Koroškem, v občini Kamnik in v Podravju bomo revitalizirali sadovnjake ter vzpostaviliučne objekte, ki bodo ciljnim skupinam nudili informacije o biološki in vrstni pestrosti v različnih letnih časih, predstavljeni pa bo tudi sadni produkti, ki bodo promocijsko pakirani v embalažo z naravovarstvenimi sporočili in fotografijami ogroženih vrst. Učni sadovnjaki, obstoječe sadne ceste in etnološki dogodki v zvezi s sadjarstvom in sadjarsko tradicijo bodo povezani v mednarodno sadno cesto, ki bo predstavljena v skupni brošuri ter v medijih in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih. V mednarodno sadno cesto bodo na novo vključeni tudi turistični centri, turistične kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, sadne drevesnice, predelovalni obrati in drugi, ki ponujajo storitve in produkte, povezane s sadjarstvom in sadjarsko tradicijo.

Sadjarji se bodo lahko poučili o sodobnih, tehnološko izpopolnjenih tehnikah obdelave tal, vzdrževanja drevja in pridelovanja sadja na skupni mednarodni demonstraciji opreme in tehnologij, ki bo potekala s prikazom delovanja v živo. Turistični centri, kmetije z dopolnilno dejavnostjo in lokalne skupnosti bodo turistom, šolskim skupinam in obiskovalcem območja ponudile nove turistične vsebine, kot so: aktivno preživljanje prostega časa, vključevanje v proces samooskrbe s sadjem in izdelave sadnih produktov, spoznavanje načinov oskrbe sadnih dreves itd. Projekt bo omogočil izvedbo fotografskega natečaja ter številne druge promocijske aktivnosti, ki bodo približale travniške sadovnjake, tradicijo in zdrav način življenja obiskovalcem območja.

Projektni partnerji:

  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije- Kmetijsko gozdarski zavod Maribor – prijavitelj,
  • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave – OE Maribor,
  • Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik,
  • Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten,
  • RV Südkärnten.
Oglasno sporočilo