Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (19.7.2016)

0
2353

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, kako je z razvojem telekomunikacij na območju občine Kamnik, predvsem za naselje Šmarca. Stare bakrene povezave so zelo slabe, posledično tudi hitrosti interneta, televizije v visoki ločljivosti praktično ni mogoče gledati.

Odgovor občinske uprave

Evropski strateški dokumenti izpostavljajo pomen širokopasovne infrastrukture kot pomemben dejavnik pri spodbujanju gospodarskega razvoja. Ena od sedmih pobud strategije Evropa 2020 je tudi »Evropska digitalna agenda«, katere splošni cilj je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave dal trajne gospodarske in družbene koristi. Evropska unija si bo zato prizadevala do leta 2020 omogočiti dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem prebivalcem Evrope in stalno povezanost v splet vsaj polovice gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s.

Za dosego zastavljenih ciljev so morale države članice pripraviti strateške dokumente na nacionalni ravni. Najbolj natančno cilje s področja razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije opredeljuje dokument Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki je strateški dokument, namenjen določitvi strateških smernic razvoja širokopasovne infrastrukture. Z njim Republika Slovenija naslavlja enega od strateških ciljev pobude »DIGITALNA SLOVENIJA 2020« oziroma njene krovne Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020 to je do leta 2020 zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s 98 odstotkov gospodinjstev v državi.

Tudi Občina Kamnik intenzivno sodeluje s ponudniki telekomunikacijske infrastrukture pri načrtovanju in gradnji te infrastrukture, čeprav gradnja tovrstne infrastrukture ni njena primarna naloga. Tako so pri izvedbi kohezijskih projektov ponudniki širokopasovnih omrežij polagali prazne cevi za telekomunikacijske vode na območju Stranj, Tunjic in Volčjega Potoka. Prav tako so bili že v septembru leta 2015 povabljeni k sočasni gradnji na območju Tuhinjske doline, na kateri bodo pokrili samo dele, kjer jim manjka kabelska kanalizacija. To so območja, kjer bo potekala izgradnja sekundarnih vodov. Na območju Tuhinjske doline ob glavni trasi namreč že poteka obstoječi medkrajevni optični kabel.

Zaradi dobrega sodelovanja na tem projektu pa ponudniki že pripravljajo rešitve za ostala območja občine, katera niso vezana na kohezijo. V letošnjem in prihodnih letih ima npr. Telekom bistveno povečana sredstva za razvoj omrežja in je z dopisom v marcu seznanil Občino Kamnik, da namerava na področju občine pričeti s pospešeno gradnjo optičnega omrežja. V pripravi so tehnične rešitve za izgradnjo na območju naselij Tunjice, Stranje, del mesta Kamnik in Šmarce. Telekom ocenjuje, da bo gradnja potekala brez večjih gradbenih posegov predvsem na območju Tunjic in Stranj, kjer nameravajo z gradnjo pričeti že v letošnjem letu. Na območju dela Kamnika in Šmarce pa bodo potrebni tudi večji gradbeni posegi v cestna telesa. Prav tako je Telekom seznanil Občino, da se bo v letih 2016 in 2017 udeležil sočasne gradnje s kohezijskim projektom na območju Tuhinjske doline. Poleg Telekoma sta željo po izgradnji te infrastrukture izrazila tudi podjetje T-2 ter kamniški KKS.

Z vsemi ponudniki bo potrebno uskladiti še služnostne pogodbe in posege v cestno telo. Občina Kamnik si bo prizadevala za razširitev optičnega omrežja ob pogoju pravilne izvedbe posegov v cestno telo, da preprečimo škodo in posedanja asfaltnih vozišč.

Oglasno sporočilo