Pobude občinskih svetnic in svetnikov Občine Domžale ter odgovori pristojnih služb

0
2772

Iz tiskane izdaje časopisa, NOV!CE 10 2016

Posredovano na 12. seji dne, 17. 3. 2016

Kolesarska steza za Kamniško Bistrico – pobuda, da se naredi steza posebej, ker je nevarno za pešce in vse ostale sprehajalce ter pešce na sprehajalni poti. Kolesari vozijo prehitro in neprevidno, poleg tega so na stezi tudi motor. kolesa, ki ne sodijo na sprehajalno stezo.
Elvira Rošič Ključanin /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije

Strinjamo se z vami, da rekreacijska pot ni namenjena voznikom motornih vozil. Občina Domžale je z nekaterimi ukrepi, kot so postavitev stebričkov in druge urbane opreme, fizično preprečila dostop posameznim voznikom, ki so rekreacijsko pot brez obzirno koristili tudi za vožnjo z osebnimi avtomobili in drugimi vrstami motornih vozil. žal vožnje motornih koles fizično ne moremo preprečiti, tako da je spoštovanje prometnih predpisov odvisno predvsem od zavedanja in kulture samih voznikov, da tovrstni promet ne sodi na rekreacijske površine in nadzora pristojnih služb, ki lahko izrekajo prisilne ukrepe za kršitev predpisov. Rekreacijska pot je bila načrtovana in postopno zgrajena z namenom, da bi jo koristila kar najširša skupina ljudi, torej tako pešci, tekači, kolesarji in drugi, ki želijo te površine skupno uporabljati za oddih in sprostitev. Ocenjujemo, da gradnja kolesarske steze ob obstoječi stezi trenutno ni možna, saj bi bilo potrebno opraviti pregled nad razpolaganjem z zemljišči, pripraviti projektno in drugo dokumentacijo, odkupiti zemljišča in urediti zemljiško knjižno stanje, predvideti in načrtovati etapnost izvedbe vseh potrebnih postopkov ter za to tudi zagotoviti izdatna finančna sredstva v proračunu občine.
Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve

___________________________________________________________________
Dajem pobudo, da bi se v Domžalah naredil pasji park, ograjen prostor, kjer bi se lahko psi sprehajali brez povodca in se med seboj »družili« v omejenem prostoru. Lokacija se mi zdi najbolj primerna okoli športnega centra Ten-Ten.
Elvira Rošič Ključanin /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/

Zahvaljujemo se vam za podano pobudo. Najbolj primerna lokacija za umestitev »pasjega parka« je območje športnega parka Domžale ali ob rekreacijsko os Kamniška Bistrica. V sklopu celovite prenove prostorskih aktov, ki se nanašajo na območje športnega parka in h kateri bomo v kratkem pristopili, bomo preučili tudi možnost umestitve ograjenega dela za prosto igro psov.
Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora

___________________________________________________________________
Koliko nepremičnin v lasti občine je lastniško neurejenih oz. so brez gradbenega dovoljenja in katere so to in kakšne postopke izvaja občina v zvezi z legalizacijo?
mag. Tomaž Deželak /SDS/

Po dodatnem pojasnilu, da se vprašanje nanaša na nepremičnine, ki so namenjene za športno rekreativne dejavnosti, smo pridobili podatek, da je v upravljanju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, 29 športnih in rekreacijskih objektov. Zemljiškoknjižno so lastniško delno neurejene naslednje lokacije: Športni park Domžale (odkup solastniških deležev, ki so vrnjeni po denacionalizaciji in odkup površin, za katere so sklenjene najemne pogodbe), Športni park Ihan (zemljišča na obodu nogometnega igrišča), Športni park Vir (menjava zemljišč na delu pomožnega Igrišča), Športni park Škrjančevo (del zemljišč v lasti Republike Slovenije), Skakalnice Ihan (solastniški delež na enem zemljišču), Balinišče Količevo (uskladitev zarisa parcelnih mej), Otroško igrišče ob Ulici Matije Tomca (ureditev pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim objektom).
Občina Domžale je skupaj z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale v letu 2013 pristopila k urejanju problematike, zbirati se je začela dokumentacija in evidentirale so se nepremičnine (športne površine in objekte). Izvedeno je bilo že nekaj vrisov objektov v kataster stavb po geodetskih predpisih, eden od pogojev za vris je tudi urejeno lastništvo zemljišča pod stavbo. Nosilka aktivnosti pri odkupih zemljišč je Občina Domžale, pri tem se srečujemo z zahtevami po visokih odškodninah ter na nekaterih lokacija z velikim obsegom površin, ki jih je potrebno pridobiti (Športni park Ihan in Športni park Škrjančevo) Za objekte ki so bili zgrajeni pred 31.12.1967, se po zakonu šteje, da imajo gradbeno in uporabno dovoljenje, potrebno pa je obstoj do-kazati. Objekti so se gradili v posameznih obdobjih ko so veljali različni predpisi za gradnjo (Zakon o urbanističnem planiranju, Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju) ter različni pogoji za priključitev teh objektov na javna omrežja. Do sedaj so bili uspešno izpeljani postopki za legalizacijo objekta balinišča, objekta mladinskega nogometnega centra in objektov ob odbojkarskih igriščih v Športnem parku Domžale.
Postopek za legalizacijo ostalih objektov v Šport-nem parku Domžale in objektov v Športnem parku Ihan je v teku – pripravlja se projektna dokumentacija. Postopek legalizacije na nekaterih lokacijah (skakalnice Ihan, Športni park Dob in Športni park Škrjančevo) je odvisen tudi od sprejetja prostorskih aktov, ki bodo podlaga za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Marko Habat, pomočnik vodje Oddelka za urejanje prostora

Oglasno sporočilo