TeDni(K) Občine Kamnik (25.7.2016)

0
3454

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Kavran

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Kavrana. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu jepredvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Kamniška Bistrica – dodatna izgradnja pragov

Občina Kamnik je skupaj z Ministrstvom z okolje in prostor ter Direkcijo Republike Slovenije za vode v mesecu marcu zaključila postopek s pogajanji brez predhodne objave po Zakonu o javnih naročilih. Postopek je zajemal nujne ukrepe za preprečevanje poglabljanja struge Kamniške Bistrice, kar pomeni izgradnjo dveh novi pragov in obnovo dveh obstoječih pragov v Kamniški Bistrici. V mesecu maju, ko so se zaključila dela v Kamniški Bistrici, so že sočasno potekala usklajevanja med ministrstvom, direkcijo in Občino za sklenitev Aneksa k osnovni pogodbi, saj so bila dodatna dela nujna za izboljšanje poplavne varnosti. S temi ukrepi se bo preprečilo nadaljnje poglabljanje struge, ki se je v zadnjih 8 letih na tem odseku povprečno poglobila za 1,5 metra.

Z izgradnjo pragov se bo niveleta struge ohranila, s tem pa se bodo zavarovali obstoječi in novi zidovi v reki. Vrednost investicije oziroma nujnih dodatnih del je ocenjena na 92.100 evrov, pri čemer mora Občina, skladno z osnovno pogodbo, zagotoviti 11 odstotkov sredstev, preostali del pa ministrstvo. Dejstvo je, da se je ponovno izkazalo, da dobro sodelovanje med Občino, ministrstvom in direkcijo v praksi prinese rezultate na terenu in najpomembneje k varnosti občank in občanov. Izvajalec del Nivo Eko d.o.o. je že pričel z deli na prvem pragu ob Športni dvorani Kamnik. Rok za izvedbo del je, kljub dodatnim delom, ostal nespremenjen, to je konec avgusta.

Avtobusno postajališče Godič

V petek, 22. julija 2016, je izvajalec zaključil z gradbenimi deli avtobusnega postajališča na vozišču R1-225, odsek Kamnik (Mekinje) – Stahovica, km 4,070 v naselju Godič.

Dela so vsebovala izgradnjo pločnika in čakališča, zaris prehoda za pešce, zaris avtobusne postaje na vozišču, postavitev javne razsvetljave in prometne signalizacije. V času del je potekala delna zapora državne ceste.

Krožno križišče Bakovnik (pri Lidlu)

V petek, 22. julija 2016, so se zaključila gradbena dela za izgradnjo krožnega križišča Bakovnik (pri Lidlu) v križanju lokalne ceste Domžalska cesta – Ljubljanska cesta in lokalne ceste Bakovniška ulica – Ulica Matije Blejca ter javne poti Bakovnik – Svit.

Izvajalec del je za izgradnjo krožnega križišča, ločilnih otokov in podaljšanje pločnika na obeh smereh izvedel zakoličbo, demontažo prometnih znakov, rezkanje asfalta, prilagoditev pokrovov jaškov na novo višino, odriv humusa, rezkanje talnih označb, vgraditev in poglobitev robnikov, asfaltiranje vozišča in pločnikov, polaganje armature ter betoniranje povoznega dela otoka, barvanje granitnih robnikov, zaris talnih obeležb in postavitev prometnih znakov. V času del je potekala delna zapora ceste, ki je bila urejena s semaforjem.

Oddelek za družbene dejavnosti

Odločbe, ki so jih prejeli  izvajalci na podlagi prijav na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik za leto 2016, so postalepravnomočne. V tem tednu bodo izvajalci pozvani k podpisu pogodb o sofinanciranju mladinskih programov in/oziroma projektov.

Na področju sofinanciranja kulturnih programov in/oziroma projektov izdane odločbe še niso pravnomočne. Zadnja vročitev odločbe je bila izvedena 16. 7. 2016. Na izdane odločbe pa so bile v roku za vložitev pritožbe vložene tri pritožbe.

Na podlagi danih ponudb na poziv za obnovo celotnega grobišča borcev NOB na Prevojah v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKD Slovenije OE Kranj je bil izbran izvajalec del (Grega Šajn s.p.). Obnova celotnega grobišča in spomenika z njegovo okolico naj bi se predvidoma pričela s prvim avgustom, končala pa do 30. septembra 2016.

S strani Upravne enote Kamnik smo pridobili uporabno dovoljenje za večnamensko stavbo na stadionu Prijateljstva v Mekinjah.

Obvestilo za starše otrok, ki so v šolskem letu 2016/2017 ostali brez prostega mesta v vrtcu

V podjetju Zavod za varstvo otrok Aosona nudijo dnevno varstvo otrok od 10. meseca dalje do vstopa v šolo. Okolica je obdana z naravo. V naslednjem šolskem letu bi lahko vzeli 4 otroke. Starost je lahko različna ali enaka. Za več informacij pa se obrnite na Aosona, Zavod za varstvo otrok, Kršič 5, 1242 Stahovica, mobilni telefon: 031 724 516.

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/uposabljanje-na-delovnem-mestu—mladi je objavljeno novo javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu za mlade do 30 let.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Tudi v preteklem tednu smo imeli na Oddelku za urejanje prostora usklajevalni sestanek zaradi priprave Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1. Spremembe in dopolnitve bodo obsegale: spremembe in dopolnitve vsebin OPN Kamnik zaradi občinskih razvojnih potreb, tematske spremembe in dopolnitve OPN Kamnik, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin in izhajajo iz strokovnih podlag, odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem in grafičnem delu OPN Kamnik ter odpravo neskladij v posameznih delih besedilnega in grafičnega dela OPN Kamnik ter med njimi, spremembe in dopolnitve OPN Kamnik zaradi izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve OPN Kamnik zaradi spremenjenih predpisov in režimov, izdelave okoljskega poročila in izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), če bo Ministrstvo za okolje in prostor, odločilo, da bo postopek CPVO treba izvesti. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1. je dostopen na spletni strani Uradnega lista (stran 6580), in sicer Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/2015). Spremembe in dopolnitve OPN Kamnik 1 se ne nanašajo na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča. Predvidoma se bo popravljal le besedilni del izvedbenega dela odloka o OPN ter podrobnejša namenska raba znotraj stavbnih zemljišč.

V preteklem tednu smo imeli več usklajevalnih sestankov na tematiko parcelacij. Z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta (OPN) je bilo narejenih kar nekaj sprememb na področju prostorskih ureditev lokalnega pomena, spremenjeni pa so tudi pogoji umeščanja objektov v prostor.

Radi bi poudarili spremembe na področju izvajanja parcelacij, ki so določene v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/2015). Pomembna novost je, da mora biti parcela objekta pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostavljena kot praviloma ena oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel. Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del. Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč.

Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o OPN. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o OPN ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije.

V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o OPN glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije . 

Oddelek za razvoj in investicije

Ureditev mansardnih prostorov Osnovne šole 27. julij Kamnik

Na podlagi sklepa za izvedbo postopka oddaje evidenčnega naročila za  ureditev mansardnih prostorov v Osnovni šoli 27. julij Kamnik je bila razpisna dokumentacija v skladu s predpisi ZJN-2 posredovana trem ponudnikom. V predpisanem roku so prispele popolne ponudbe. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil merilo za izbor najnižjo ponudbeno ceno ob izpolnjevanju vseh preostalih zahtev in pogojev. Občinska uprava je na osnovi vrednotenja ponudb izbrala ponudbo ponudnika, to je Ural d.o.o. iz Kamnika, s katerim je bila sklenjena pogodba za izvedbo sanacijskih del v mansardnih prostorih objekta.

V skladu z določili pogodbe je izvajalec pričel z deli po zaključku šolskega leta 2015/2016 in jih mora dokončati do 20. avgusta 2016. Vsebina sanacijskih del temelji na Poročilu in pregledu stanja, ki ga je izdelal Zavod za gradbeništvo Slovenije. Gradbeno-obrtniška dela se nanašajo na odstranitev dela stropne konstrukcije nad nadstropjem (opeka, malta, nasutje), sanacijo nekaterih lesenih delov oziroma stropne konstrukcije in prekritve tal z OSB ploščami.

Vrednost del znaša 12.761,20 evrov z DDV. Naročnik je za kvaliteto izvedbe del izbralgradbeni nadzor.

Ureditev ostrešja Osnovne šole 27. julij Kamnik

Naročnik Občina Kamnik je za gradbeno-obrtniška dela za delno sanacijo ostrešja objekta Osnovne šole 27. julij Kamnik izvedla skladno z določilom Zakona o javnem naročanju evidenčno javno naročilo, na osnovi katerega je bil izbran izvajalec del in s katerim je bila sklenjena pogodba. Dela so se pričela izvajati 27. junija 2016 in morajo biti dokončana v mesecu avgustu 2016.

Izbrani izvajalec mora izvesti krovsko-kleparska dela, in sicer demontirati strešno kritino, odstraniti in ponovno vgraditi novo strešno konstrukcijo, odstraniti ter ponovno namestiti nove slemenjake, namestiti nove snegobrane, vgraditi nove obrobe ob dimovodnih napravah in še nekatera druga potrebna dela.

Vrednost del znaša 36.700 evrov. Za varnost gradbišča je naročnik pridobil s strani pristojne institucije varnostni načrt, zagotovljen je koordinator zdravja pri delu, prav tako tudi gradbeni nadzor.   

Oglasno sporočilo