Odgovor Komisije za ocenjevanje kulturnih programov in projektov v občini Kamnik v letu 2016 na članek z naslovom »Križi in težave kamniške občinske kulture«

0
2764
V zvezi z včerajšnjo objavo z naslovom »Križi in težave kamniške občinske kulture« na Informativno-satiričnem portalu Kamnik Info odgovarjamo, da si Občina Kamnik med drugim prizadeva razviti visoko splošno kulturno raven svojega prebivalstva. V ta namen z omejenimi finančnimi sredstvi poskuša soustvarjati ugodne pogoje za zadovoljevanje raznovrstnih kulturnih potreb in skrbeti za razvijanje kulturnih navad vseh občank in občanov.

V letošnjem letu je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v občini Kamnik zares objavljen nekoliko kasneje kot običajno, kar je bila posledica sprejetja sprememb Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v občini Kamnik. Notranja revizija je pri pregledu dodeljevanja sredstev za področje kulture opozorila na določene vsebine, za katere bi bilo dobro, da bi jih pravilnik vseboval in predlagala spremembe v tem delu. Občinska uprava se je na podlagi poročila revizije zavezala, da bo spremembe pripravila pred objavo novega razpisa, kar je tudi storila. Navedeno ne pomeni, da je bil pravilnik v preteklosti nezakonit, prav tako tudi ne postopki javnega razpisa in dodelitve sredstev, ki so ves čas potekali skladno z določili in pravili stroke.

Merjenje kakovosti storitev na področju kulture je zahtevna in nehvaležna naloga, saj je vrednotenje kulturne ponudbe vedno vsaj deloma subjektivno in temelji na delovanju čutov, pričakovanj pa tudi na izkušnjah in vrednotah ocenjevalca. Prepričani smo, da je za promocijo in razvoj kamniške kulturne ponudbe ključnega pomena, da pozna in zadovolji želje in potrebe porabnikov, ki niso nujno enake pričakovanjem lokalnih kulturnih ustvarjalcev. V ta namen smo pri oblikovanju komisije namesto kamniških kulturnih delavcev, ki so osredotočeni vsak na svoje, ožje področje kamniškega kulturnega udejstvovanja, ne pa tudi na preostala, izhajali iz potreb povprečnega obiskovalca/potrošnika lokalne kulture.

Župan od svojih sodelavcev pričakuje profesionalno in kvalitetno opravljeno delo, zato je bojazen, da bi bile občinske uradnice, imenovane v komisijo, nekompetentne, popolnoma odveč. Poleg zadostnega strokovnega znanja, potrebnega za pravilno in zakonito vodenje postopkov, ima večina izkušnje iz aktivnega udejstvovanja na različnih kulturnih področjih. Tudi v preteklosti je bila komisija vedno sestavljena iz štirih strokovnih sodelavcev in enega zunanjega strokovnjaka, kar gospod Dušan Sterle zagotovo je.

Odločitev glede odstopa gospoda Dušana Sterleta iz komisije smo razumeli kot posledico njegovega predloga, da se sredstva enakomerno porazdelijo med vse vlagatelje-kulturne ponudnike ter predloga za oblikovanje razširjene komisije s člani z vseh kulturnih področij. Ker navedena predloga nista skladna z določili pravilnika, ju ni bilo mogoče upoštevati. Vsekakor smo njegovo osebno odločitev spoštovali, zato je župan imenoval drugo članico komisije.

Točkovanje in vrednotenje programov in projektov je potekalo skladno s kriteriji, določenimi s pravilnikom, pri čemer je bila primerjana raven prijavljene storitve z želeno oziroma zadostno storitvijo. Ker temeljijo kulturne storitve na izkustveni kakovosti, njihova ocena ne more biti v celoti objektivna, temveč je vselej (vsaj deloma) subjektivna. Da pa bi bilo vrednotenje kljub subjektivnim zaznavanjem čim bolj realno, je komisija prijavljene projekte/programe temeljito pregledala, o njih diskutirala in jih šele nato vrednotila, kar je sproti beležila s točkami v delovnih pripomočkih. V le-teh ni ničesar prirejala ali prikrivala in ves čas postopka dosledno skrbela za transparentnost le-tega.

Dejstvo je, da je število prijavljenih programov in projektov vsako leto večje, s tem pa se manjša vrednost točke in višina sredstev, ki jih lahko prejme prijavitelj za posamezni program/projekt. Posledično je tako večje tudi nezadovoljstvo prijaviteljev, na kar pa žal ne moremo vplivati. Mnogo ustvarjalcev programov zase meni, da si zaslužijo več sredstev na račun zmanjšanja sredstev drugih, večina pa pri tem pozablja, da gre v postopku javnega razpisa za sofinanciranje (in ne celotno financiranje) ter da je glavna naloga komisije (in občinske uprave), da postopke izpelje zakonito in strokovno, pri tem pa z javnimi sredstvi ravna gospodarno, učinkovito, s ciljem doseganja najboljših rezultatov v korist vseh občanov in občank občine Kamnik. Ob vsem tem se pojavljajo tudi zahteve in pritiski z izvršitvijo katerih bi komisija ravnala protizakonito.

Ponovno poudarjamo, da je postopek javnega razpisa potekal transparentno in zakonito, z največjo mero skrbnosti in profesionalnosti, predvsem pa brez podrejanja pritiskom. Verjamemo, da smo, upoštevajoč omejena razpoložljiva sredstva in nezanemarljiv obseg prijav občinskih kulturnih projektov in dejavnosti ter določil pravilnika, z razpisom vsaj deloma finančno pripomogli k izvedbi tistih kulturnih vsebin, ki so in še bodo v zadovoljstvo občankam in občanom občine Kamnik.

Katja Kunstelj, univ.dipl.prav.,
višja svetovalka za reševanje pravnih zadev,

predsednica Komisije za ocenjevanje kulturnih programov in projektov v občini Kamnik

Oglasno sporočilo