TeDni(K) Občine Kamnik (1.8.2016)

0
3433

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 ter vodovod DN 150. Na odseku čez Tesnice so se pričela pripravljalna dela za gradnjo pločnika. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Kavran

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Kavrana. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo ter vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so zaključna dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Odvzem naplavin iz struge Kamniške Bistrice pri vodnem zajetju Iverje

Občina Kamnik je skupaj z Agencijo RS za vode ter koncesionarjem Hidrotehnik d.d. pričela z odvzemom naplavin iz struge reke Kamniške Bistrice pri vodnem zajetju Iverje. V zadnjim 3 letih se na tem odseku ni izvajalo odvzema naplavin, kar je za posledico ob poplavah 2014 povzročilo dodatno škodo (poškodbe brežine, sprememba toka reke), dodatno škodo pa je povzročil še žledolom. V letu 2015 in 2016 so bili zabeleženi slabši rezultati o dotoku količin vode na vodnem zajetju Iverje, saj je rekaspremenila smer toka vode, kar pa je ključno za nemoteno oskrbo vode. Zaradinujnosti izvedbe ukrepa v mesecu juliju so koncesionarju v pomoč podizvajalec Žurbi Team d. o. o.. Po tehnični dokumentaciji je predviden odvzem naplavin približno 2.000 m3. Nadzor nad delom izvajajo ARSO Ljubljana, rečni nadzornik in Občina Kamnik. Z izvedbo tega ukrepa se bo zagotovila poplavna varnost na tem odseku, učinkovitejše delovanje vodnega zajetja Iverje ter zaščita brežin ob vodotoku.

Oddelek za družbene dejavnosti

Skupaj z izvajalcem in  strokovnim nadzorom ter predstavnico Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Kranj je bil opravljen ogled izvedenih del zamenjave lesenih oken na gradu Zaprice. Ugotovljeno je bilo, da mora izvajalec odpraviti dve manjši pomanjkljivosti, kar pomeni, da bo investicija do konca tedna zaključena.

Na javni razpis za sofinanciranje programa za podporno bivanje invalidov – dnevni center za invalide je prispela ena ponudba. Projekt bo od 1. 9. 2016 dalje izvajalo Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami na Usnjarski cesti 9 v Kamniku.

Dela na Osnovni šoli 27. julij se izvajajo po terminskem planu. Zavod za gradbeništvo RS je podal poročilo o pregledu konstrukcije, na podlagi katerega bodo izvedeni nekateri dodatni ukrepi.

Potekal je operativni sestanek na gradbišču Vrtca Antona Medveda Kamnik, enota Pestrna. Trenutno se izvaja del elektro in strojnih instalacij, postavljajo se stene iz knaufa, v teh dneh pa je predviden začetek polaganja keramike in pleskarska dela. Pridobljeno je bilo tudi soglasje Elektra Ljubljana za priključitev na povečano moč. Dela potekajo tekoče, po zagotovilih izvajalca bodo zaključena do pogodbeno dogovorjenega roka.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu smo vse lastnike zemljišč v območju komasacije Drnovo obvestili, da bodo prejeli odločbo o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju z oznako Drnovo. V letu 2014 so Občine Kamnik, Komenda in Mengeš pristopile k skupnemu projektu urejanja kmetijskih zemljišč na območju Drnovo. Po odločitvi lastnikov zemljišč omenjenega območja o strinjanju s postopkom komasacije je Občina Kamnik v letu 2014 uspešno zbrala soglasja lastnikov zemljišč za uvedbo obeh postopkov.

Z Upravne enote v Kamniku ste v letu 2015 prejeli odločbo o uvedbi komasacijskega postopka, ki je postala pravnomočna 19. 4. 2016. Dne 27. 7. 2016 smo prejeli odločbo o uvedbi agromelioracije, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in so jo dobili vsi lastniki kmetijskih zemljišč na tem območju. Na podlagi te odločbe se bodo lahko z agromelioracijo urejale poljske poti na komasacijskem območju Drnovo.

Agromelioracijska dela so bila predvidena v idejni zasnovi, ki je bila del dokumentacije za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka in je bila usklajena s komasacijskim odborom Drnovo.

Ko bo odločba o uvedbi agromelioracije postala pravnomočna, se bo lahko občina Kamnik prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dodelitev nepovratnih sredstev iz Evropske skupnosti in proračuna RS za izvedbo komasacije in agromelioracije Drnovo.

V preteklem tednu smo imeli več usklajevalnih sestankov na tematiko parcelacij. Z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta (OPN) je bilo narejenih kar nekaj sprememb na področju prostorskih ureditev lokalnega pomena, spremenjeni pa so tudi pogoji umeščanja objektov v prostor.

Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o OPN. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o OPN ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije.

V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o OPN glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

Oddelek za razvoj in investicije    

V petek, 24. 6. 2016, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije. Na omenjeni javni razpis se lahko prijavi posamezna občina ali konzorcij več občin, ki v navedenem obdobju načrtuje nakup opreme razpisnega področja v zdravstvenem domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobitev dodatnih sredstev do višine, kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15). Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov, namenjenih nakupu terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 935.340 evrov. Občina Kamnik bo na omenjenem razpisu kandidirala za nepovratna sredstva za nakup 3 mobilnih in 4 ročnih terminalov za reševalno postajo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, s čimer bi zadostili potrebam zdravstvenega doma po tovrstni opremi za zagotavljanje zdravstvene varnosti  občank in občanov ter omogočili njeno učinkovito ter dolgotrajno rabo v nujnih medicinskih primerih, ki jih omenjeni zdravstveni zavod pokriva.

Za potrebe priprave Celostne prometne strategije (CPS) oziroma celovite analize stanja prometa in mobilnosti v občini Kamnik, v katero bi bilo vključenih čim več pomembnih deležnikov ter zainteresiranih občank in občanov, je bila objavljena anketa, v kateri lahko občanke in občani podate svoje mnenje in ideje. Z njimi boste pomembno prispevali k temu, da bo analiza stanja kakovostnejša in bo vključevala različne vidike, ki jih brez vašega sodelovanja morda ne bi.

Anketa je bila objavljena na spletni strani: https://www.1ka.si/a/101673 , v tiskani obliki pa je dosegljiva tudi na ključnih mestih v občini Kamnik, in sicer v preddverju Občine Kamnik, Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik, Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, Turistično-informacijskem centru Kamnik, Domu kulture Kamnik, Hiši arhitekture na Šutni, na glavni železniški postaji in na glavni avtobusni postaji. 

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo