TeDni(K) Občine Kamnik (8.8.2016)

0
2370

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Srednja vas

Potekalo je polaganje finega asfalta na dveh javnih poteh, ki sta bili do sedaj asfaltirani le z grobim asfaltom.

Kavran

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Kavrana. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo in vodovod DN 150. Potekalo je polaganje finega asfalta na odseku od Vira pri Nevljah proti Kavranu, kjer je bil do sedaj položen grobi asfalt. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo sekmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je asfaltiral javno pot, po kateri potekajo napeljave do vodovodnega črpališča Šmartno. Potekala so zaključna dela na objektih črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sanacija pobočja Malega gradu

Občina Kamnik je v letu 2016 pristopila k sanaciji dela pobočja Malega gradu. Skupaj z Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bila določena I. faza izvedbe, ki je skladno s podanimi kulturno varstvenimi  pogoji zajemala čiščenje dela pobočja Malega gradu. Sedaj bo sledil ogled pooblaščenega geologa za pripravo poročila in predloga dokončne sanacije ter izvedba geodetskega posnetka. Nato bo skupaj z Zavoda za varstvo kulturne dediščine sprejeta dokončna odločitev o vrsti in načinu sanacije dela pobočja Malega gradu.

Občina Kamnik se zaveda, da bo v prihodnje potrebno s tovrstnimi sanacijami pobočja nadaljevati. Druga faza izvedbe je predvidena, takoj, ko bo projekt usklajen in potrjen s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter Občine Kamnik, predvidoma pa v jesenskih mesecih.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci tudi v tem letu podpira področje javnih del z delnim sofinanciranjem programov, in sicer:Občina ima zaposlenih 10 oseb za urejanje javnih površin, Medobčinski muzej Kamnik 2 osebi, Reciklarnica-Društvo Grunt 3 osebe (socialno podjetništvo), Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik 1 osebo, Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik 3 osebe, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 1 osebo, Dom starejših občanov Kamnik 3 osebe, Center za socialno delo Kamnik 1 osebo, CIRIUS Kamnik 2 osebi in Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi. Skupaj je tako v program javnih del vključenih kar 28 oseb. Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, prispeva vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v program javnih del 35-odstotni delež minimalne plače inregres za letni dopust. V letošnjem letu v ta namen namenjamo 100.000 evrov.

Glede na vsakomesečno zniževanje števila brezposelnih na državni ravni, smo preverili stanje za kamniško občino, na podlagi podatkov je na dan 30. 6. 2016 1.157 oseb prijavljenih kot aktivni iskalci zaposlitve, na dan 30. 6. 2015 pa 1.412 oseb. Več podatkov je na voljo na spletni povezavi:https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/registrirana_brezposelnost.

Dela na Osnovni šoli 27. julij Kamnik se nadaljujejo, predvidoma bodo zaključena pred pogodbeno dogovorjenim rokom.

Dela v enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik pa prav tako potekajo skladno s terminskim planom. V preteklem tednu je izvajalec pričel s polaganjem keramike, knauf predelne stene so zaključene, v tem tednu bodo z deli predvidoma zaključili še izvajalci elektro in strojih instalacij.

Izvajalec Kern strešni sistemi d.o.o. je pričel s sanacijo strešne kritine na mali telovadnici Osnovne šole Marije Vere. 

Izdana je bila naročilnica za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo manj zahtevnega objekta – športnega igrišča na prostem v Mekinjah.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V prejšnjem tednu smo zaključili vse postopke v zvezi s pridobivanjem zemljišč na delu, kjer načrtujemo gradnjo pešpoti ob reki Kamniški Bistrici. Gre za manjkajoči odsek rekreacijske poti do Qlandije, od javne poti JP 660095 (cesta  Volčji Potok – Ceglar – Jernač) do navezave na Radomeljsko cesto. Izvedli smo že razpis za izvajalca in v naslednjem tednu bomo začeli z deli.

V preteklem tednu smo imeli več usklajevalnih sestankov na tematiko parcelacij. Z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta (OPN) je bilo narejenih kar nekaj sprememb na področju prostorskih ureditev lokalnega pomena, spremenjeni pa so tudi pogoji umeščanja objektov v prostor.

Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o OPN. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o OPN ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevatipredpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije.

V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o OPN glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

Oddelek za razvoj in investicije

LAS Srce Slovenije – napoved prvega razpisa

Predvidoma v mesecu septembru bo objavljen prvi javni poziv LAS Srce Slovenije za sofinanciranje projektov, ki bodo sledili Strategiji lokalnega razvoja LAS. Pisarna LAS svetuje in usmerja potencialne prijavitelje, zato vabljeni, da v primeru, da imate konkretno projektno idejo, kontaktirate (01 8962 710, las@razvoj.si).

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je s podpisom konzorcijske pogodbe 12. marca 2015 pričela z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-2020, ki sledijo Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Uredba CLLD). LAS Srce Slovenije, ki vključuje občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, je tudi v novem programskem obdobju organiziran kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srca Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«, ob upoštevanjulastnih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.

Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju je nova Strategija lokalnega razvoja, ki opredeljuje skupno vizijo, cilje, prioritete in merljive kazalnike, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Pri tem je bistvenega pomena aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev – javnega, ekonomskega in zasebnega.
Tematska področja ukrepanja, ki jim morajo slediti projekti, podprti preko LAS, so

  • ustanavljanje novih delovnih mest,
  • osnovne storitve na podeželju,
  • varstvo okolja in
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Projekti se morajo umestiti vsaj v eno od teh področij in cilje posameznega področja.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo