TeDni(K) Občine Kamnik (15.8.2016)

0
3191

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Na odseku čez Tesnice potekajo pripravljalna dela za izgradnjo pločnika. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Kavran

Izvajalec je nadaljeval z deli na območju Kavrana. Polaga se tlačna kanalizacija invodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu jepredvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so zaključna dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. Na novo asfaltirani cesti, ki poteka mimo vodovodnega črpališča, so zarisali sredinske črte. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela na Osnovni šoli 27. julij Kamnik so v grobem zaključena, izvajalec je bil pozvan k izdelavi nekaj manjših popravkov, ki bodo odpravljeni v tem tednu. Na željo uporabnika bo izvajalec dodatno odstranil deske okoli oken.

Potekal je operativni sestanek v enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik. Dela se nadaljujejo, položen je že večji del keramike, v tem tednu bodo izvedena še nekatera elektro dela, nameščena stikala, vtičnice, položen pvc tlak v pralnici, prav tako naj bi bila nameščena vsa oprema.Po zagotovilih izvajalca bodo dela zaključena do predvidenega roka.

Varuhe predšolskih otrok opominjamo, da morajo v primeru, če bodo imeli v prihodnjem šolskem letu v svoje varstvo vključene otroke za katere zavezanka za sofinanciranje varstva je Občina Kamnik, na Oddelek za družbene dejavnosti vložiti vlogo za sklenitev pogodbe skupaj z izjavo in zahtevanimi prilogami. Obrazca sta dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj.

Odločba, s katero je bilo za sofinanciranje dnevnega varstva za gibalno ovirane osebe izbrano Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami, je pravnomočna, zato bo z društvom podpisana pogodba.

V prvem nadstropju Osnovne šole Marije Vere bo izbrani izvajalec zaradi izredno temnega hodnika, nad vrati učilnic izdelal preboje v stenah in jih zapolnil z nadsvetlobo iz okvirjev iz alu profilov ter z izolacijskim steklom.

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo začeli s pripravljalnimi deli za gradnjo pešpoti ob reki Kamniški Bistrici. Pričelo se je čiščenje trase in zakoličba objekta. Občanke in občane na tem mestu obveščamo, da bo v prihodnjih tednih zaradi gradnje onemogočen prehod po uhojeni stezi neposredno za varovalno ograjo ob regionalni cesti in prosimo, da zaradi zagotavljanja lastne varnosti in varnosti prisotnih na gradbišču upoštevajo prepoved prehoda. 

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Pri izdaji cestnih soglasij in soglasij za odmik od parcelne meje se pogosto pojavljajo težave zaradi določitve parcelne meje, v primerih ko le-te niso urejene in dokončne.Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje. Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo. Informacijo o urejeni meji lahko pridobimo na geodetski upravi, informativni vpogled pa je možen tudi na portalu Prostorski informacijski portal občin (PISO);https://www.geoprostor.net/PisoPortal/.

Urejene in dokončne meje so osnova za določanje odmikov od parcelnih meja tudi od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Sem sodijo tudi javne ceste. V primeru investitorjeve zahteve manjših odmikov bo Občina Kamnik od investitorja predhodno zahtevala prikaz meje v naravi, lahko pa tudi ureditev  meje.

Oddelek za razvoj in investicije

Od 19. do 21. avgusta bo potekalo srečanje partnerjev projekta »Local Action Groups for better EU Communities / LAGs4EU«, ki se izvaja v okviru programa Evropa za državljane in katerega partner je Center Srca Slovenije.

Srečanje bo potekalo na območju Kamnika, Lukovice in GEOSS-a, kjer bodo partnerji spoznavali dobre prakse Srca Slovenije. Prvi dan, to je 19. avgust 2016, je namenjen zlasti predstavitvam znamke Srce Slovenije, LAS Srca Slovenije in občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Drugi dan, 20. avgust 2016, bodo udeleženci preživeli v občini Kamnik. Obiskali bodo dolino Kamniške Bistrice, si ogledali njen izvir, na spodnji postaji nihalke na Veliko Planino jim bomo predstavili družbo Velika Planina d. o. o. in projekte financirane s strani LAS-a. Ogledali si bodo tudi Terme Snovik. Sledil bo voden ogled starega mestnega jedra Kamnika, zvečer pa zabava na festivalu Kamfest. V nedeljo, 21. avgusta 2016, bo organiziran ogled geometrijskega središča Slovenije, pustolovskega parka GEOSS in obisk eco kmetije Pr’ Lavrič.

Oglasno sporočilo