TeDni(K) Občine Kamnik (22.8.2016)

0
2550

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del jeizvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Kavran

Izvajalec je nadaljeval z deli na območju Kavrana. Polaga se tlačna kanalizacija invodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Gradnja pločnika v Lazah v Tuhinju

Ob državni cesti Kamnik-Ločica se je pričela gradnja pločnika za pešce, kateregainvestitor je Občina Kamnik. Dela potekajo ob delni zapori ceste.

Izvajalec je pričel z izkopi zemljine ter utrjevanjem ustroja pločnika. Gradnja zajema izvedbo meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in pločnik za pešce v dolžini 700 metrov. Rok za izvedbo del je konec meseca oktobra, v kolikor bodo normalne vremenske razmere. Dela potekajo skladno s projektno dokumentacijo in terminskim planom.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izvajalec Ural d.o.o. je zaključil s sanacijo ostrešja in ureditvijo mansardnih prostorov na Osnovni šoli 27. julij Kamnik. V petek je bila izvedena primopredaja del.

Potekal je operativni sestanek v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, enota Pestrna. Zaradi dodatnih del, ki so se pokazala tekom izvedbe, je izvajalec Razvojni GPI d.o.o. zaprosil naročnika za podaljšanje roka za nekaj dni.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje pripravilo “Novo možnost” – to je nov program s pomočjo katerega, se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo 500 brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije. Subvencija za zaposlitev znaša 5.000 evrov za polni delovni čas. Javno povabilo za delodajalce je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016.

Več informacij je dostopnih na spletni: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/nova-moznost-za-zaposlitev-500-brezposelnih-od-30-do-49-leta

Izvajalec je pričel s postavitvijo nadstreška pred vhodom Osnovne šole Marije Vere, skladno z izdelanim projektom.

Oddelek za razvoj in investicije

Vzpostavili smo novo spletno stran projekta Celostne prometne strategije Občine Kamnik, ki jo najdete na naslednji povezavi https://cpsobcine.com/kamnik/. Na njej bomo ves čas objavljali novice in dogajanja v zvezi s projektom, vabljeni pa ste tudi, da sledite dogajanjem na družabnem omrežju Facebooku: https://www.facebook.com/CPS-Kamnik-1786086911635046/

Oglasno sporočilo