TeDni(K) Občine Kamnik (5.9.2016)

0
2493

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Na javni poti pri mostu v Vrhpolju so potekala inštalacijska dela za potrebe kanalizacijskega črpališča. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Kavran

Izvajalec je nadaljeval z deli na območju Kavrana. Polaga se fekalna kanalizacija DN300in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je pričel polagati vodovod in fekalno kanalizacijo na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekalo je urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Izgradnja avtobusne postaje v Soteski

Izgradnja avtobusne postaje na R2-414, odsek 1349 Kamnik-Ločica, km 2,700 do km 2,760 v Soteski pri Kamniku, poteka v skladu s pogodbenimi določili. 

Sanacija teras na Ljubljanski cesti

Občina Kamnik je lastnica nekaj neprofitnih stanovanj na Ljubljanski cesti 4B, 4D in 4F – to so »Vegradovi« bloki. Tri občinska stanovanja se nahajajo pod terasami, ki jih je Vegrad zgradil izredno nesolidno. V ta stanovanja je zamaka voda, ki je odtekala s teras. Glede na to, da je Vegrad v stečaju in ni bilo več možno uveljaviti garancije za odpravo napak, sta se Občina Kamnik in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je tudi lastnik treh stanovanj pod terasami, odločila, da izvedeta sanacijo na lastne stroške ter tako omogočita stanovalcem normalno bivalno okolje.

Pogodba z izvajalci del je bila podpisana 26. maja 2016. Dela so se pričela izvajati 6. junija 2016. Pogodbeni rok za dokončanje del je bil 45 koledarskih dni – ob normalnih vremenskih razmerah. Vrednost del po pogodbi bremeni Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Občino Kamnik v enakih deležih, in sicer vsakega po 47.000 evrov.

Izvajalec del HIP PLUS d.o.o. z Vač, je Občino Kamnik in Stanovanjski sklad Republike Slovenije obvestil, da je z dnem 31. avgusta 2016 dokončal vsa dela po pogodbi in tudi odpravil vse pomanjkljivosti iz pregleda dne 29. avgusta 2016.

Sanacijska dela so v glavnem vsebovala:

 • odstranitev vseh prejšnjih plasti nestrokovno in nesolidno položene hidroizolacije, ki je puščala vodo v spodnja stanovanja, odstranitev z vodo prepojene in gnile toplotne izolacije, odstranitev zaključne zgornje plasti iz pranih betonskih plošč in odstranitev preperele lesene ograje med dvema terasama;
 • čiščenje nosilne betonske plošče, nanos hidroizolacijskih, parozapornih in toplotnih izolacijskih plasti, vgradnja kanalov in rešetk za odvodnjavanje, betoniranje ter položitev zaključne zgornje plasti iz plošč granitogrez;
 • ustrezno izolirani so bili tudi vsi zračniki in odprtine, ki iz spodnjih stanovanj prebadajo terase;
 • postavljena je bila tudi nova lesena ograja, ki ločuje posamezno teraso na dva dela, pripadajoča k stanovanju.

Izvajalec je dal vse ustrezne garancije za materiale in izvedena dela.  Upamo in pričakujemo, da bo zadovoljstvo stanovalcev opravičilo vložena sredstva.

Zaključen razpis šolanje v srednješolskih kmetijskih programih

V ponedeljek, 29. 8. 2016, se je zaključil razpis za zadnjega od ukrepov v okviru spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, in sicer šolanje v srednješolskih kmetijskih programih. Na razpis se je prijavilo 11 kandidatov (5 več kot v lanskem letu), od katerih en kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev. Komisija za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2016 je potrdila predlog razdelitve sredstev 10 kandidatom v višini 240 evrov in tako razdelila vsa sredstva v okviru občinskega proračuna v ta namen.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pretekli četrtek je na Usnjarski cesti 9 v Kamniku svoja vrata odprl Dnevni center, v katerega sovključeni gibalno ovirani mladostniki po zaključenem šolanju, ki so bili sedaj prepuščeni iznajdljivosti njihovih staršev. Center strokovno vodi Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami, ki so v tem letu z donacijami in lastnim delom uspeli urediti prostor. V centru sta zaposleni dve  sodelavki, ki bosta vsak dan od 6. do 16. ure skrbeli za uporabnike.

Že prvi dan jih je obiskala ekipa Počitniškega varstva Kamnik in jim podarila donacijo v višini 115 evrov.

V dnevnem centru je uporabnikom omogočeno kvalitetno preživljanje prostega časa,kjer se razvijajo njihove sposobnosti in krepijo njihovo samopodobo ter samozavest. Na voljo jim je tudi strokovna obravnava, s katero se jim lajšajo težave in stiske, omogočena jim je osebna asistenca (negovanje, hranjenje, priprava obrokov…). Obiskovanje centra je za uporabnike v celoti brezplačno. V letošnjem letu je Občina Kamnik za program in opremo namenila 17.000 evrov. Tovrstno povezovanje nevladnih organizacij in lokalne skupnosti bo omogočilo večjo prepoznavnost programa in destigmatizacijo invalidov in njihovih svojcev.

Rdeči križ Kamnik je tudi letos organiziral zdravstveno in socialno letovanje otrok iz občine Kamnik na Debelem rtiču v začetku avgusta. Letovalo je 28 otrok, iz proračuna pa smo v ta namen namenili slabih 3.300 evrov.

Enota Nujne medicinske pomoči Kamnik je bogatejša za novo reševalno voziloZdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, enota Nujne medicinske pomoči Kamnik, je pridobil novo reševalno vozilo. Gre tako za vložek v razvoj medicinske stroke, razvoj nujne medicinske pomoči na Kamniškem in nadaljevanje skrbi, da nujna medicinska pomoč ostane v Kamniku, kot tudi na načinda prebivalcem našega območja nudimo najbolj strokovno nujno medicinsko pomoč z najsodobnejšo opremo.Vrednost investicije za vozilo in vso medicinsko opremo je znašala 166.312,44 evrov, sredstva pa je v celoti zagotovil Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik sam.

Na Prevojah v Tuhinjski dolini pri spomeniku NOB, ki je bil postavljen v spomin na 192 padlih partizanov in člana ameriške vojne misije pri 4. Operativni coni kapetana Charlesa Fischerja, so se že pričela gradbena dela  (izdelava temeljev) za zamenjavo ograje. Restavratorsko kamnoseška dela na spomeniku so v teku (čiščenje alg in mahov je že izvedeno).

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo na Oddeleku za urejanje prostora imeli veliko strank, ki so želeli pojasnila, zakaj so dobila ponovno vročeno Odločbo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Za odgovor smo zaprosili Finančni urad Republike Slovenije.Odgovor Finančnega urada Republike Slovenije je: “V skladu z določbami 85. člena ZDavP-2 so bile odločbe o odmeri NUSZ za leto 2016 z dne 6. 6. 2016 fizičnim osebam poslane z navadno pošto, z datumom odpreme 16. 6. 2016. Zavezancem, ki niso v roku poravnali prvega obroka (rok je bil 1. 8. 2016), pa so bile iste odločbe dne 24. 8. 2016 ponovno poslane z osebno vročitvijo in novimi datumi zapadlosti plačil. Zavezanci plačajo obveznosti v rokih, ki so navedeni na položnicah, ki so bile priložene ponovno poslani odločbi. V kolikor so kakšno od prvotno poslanih položnic že plačali, naj to upoštevajo pri naslednjih plačilih, da ne pride do preplačila. Pravnim osebam pa so bile odločbe z dne 6. 6. 2016 poslane elektronsko dne 16. 6. 2016 po sistemu eDavki v skladu z 85a. členom ZDavP-2. Za vročene se štejejo z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno prek portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem poteka tega roka. Tovrstna vročitev se šteje za osebno vročeno, zato ponovnega vročanja za pravne osebe ne bo. Zavezanci so bili o novem načinu vročanja pravočasno obveščeni na spletnem portalu Finančne uprave RS. Za dodatne informacije se zavezanci lahko obrnejo na tel: 369 30 00.”

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Pri izdaji cestnih soglasij in soglasij za odmik od parcelne meje se pogosto pojavljajo težave zaradi določitve parcelne meje, v primerih ko le-te niso urejene in dokončne. Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje. Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo. Informacijo o urejeni meji lahko pridobimo na geodetski upravi, informativni vpogled pa je možen tudi na portalu Prostorski informacijski portal občin (PISO);https://www.geoprostor.net/PisoPortal/. Urejene in dokončne meje so osnova za določanje odmikov od parcelnih meja tudi od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Sem sodijo tudi javne ceste. V primeru investitorjeve zahteve manjših odmikov bo Občina Kamnik od investitorja predhodno zahtevala prikaz meje v naravi, lahko pa tudi ureditev  meje.

Dela na pešpoti od javne poti JP 660095 (cesta  Volčji Potok – Ceglar – Jernač) do navezave na Radomeljsko cesto potekajo po terminskem planu. Izveden je bil izkop na dveh tretjinah celotne trase, pričeli pa smo tudi s polaganjem betonskih koritnic za ureditev odvodnega jarka ob vznožju nasipa regionalne ceste.

Oddelek za razvoj in investicije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v petek, 2. septembra 2016, objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe, namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Z javnim razpisom bo vzpostavljena mreža predvidoma 15 (petnajstih) večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in 10 v vzhodni kohezijski regiji, ki bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam.

Cilj omenjenega javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja ter preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino, in sicer z integracijo ranljivih ciljnih skupin, z zagotavljanjem dostopnih, raznolikih in kakovostnih programov, ki bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost, z opolnomočenjem ranljivih ciljnih skupin, z vzpostavitvijo informacijskega centra (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine) ter s krepitvijo povezovanja javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti.

Ciljne skupine razpisa so:

 • družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
 • družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
 • otroci in mladi s posebnimi potrebami,
 • migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
 • romske družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
 • enostarševske družine,
 • invalidi.

V okviru razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo na širšem območju prepoznali potrebe posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti. Storitve VGC bodo morale biti za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov. Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se morajo pričeti izvajati 1. januarja 2017 in končati 30. septembra 2021. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000 evrov. Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000 evrov za celotno obdobje sofinanciranja. Rok za oddajo prijav je sreda, 19. oktober 2016. 

Občina Kamnik namerava v sodelovanju s sosednjimi občinami oziroma pristojnimi organizacijami in javnimi zavodi (vzgojno-izobraževalni zavodi, izvajalci socialnovarstvenih storitev in programov,…) kandidirati na omenjenem razpisu.

Oglasno sporočilo