TeDni(K) Občine Kamnik (12.9.2016)

0
2868

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

V Vrhpolju se je pričela gradnja pločnika proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. Potekalo je urejanje okolice kanalizacijskega črpališča. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.                      

Kavran

Izvajalec je nadaljeval z deli na območju Kavrana. Potekalo je asfaltiranje na odseku, kjer sta že položena vodovod in kanalizacija.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je pričel polagati vodovod in fekalno kanalizacijo na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekalo je urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na zunanji strani okenskih okvirjev v čitalnici Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, je izvajalcev pričel s sanacijo.

Na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik se je odvijal delovni sestanek inštitucij (Osnovna šola Frana Albrehta, Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Osnova šola Toma Brejca, Cirius, ZD dr. Julija Polca Kamnik, koncesionarka dr. Terezija Ftičar in Občina Kamnik), ki sodelujemo v projektu Uživajmo v zdravju. Z namenom obvladovanja in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom (poudarek na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti) in zmanjševanju neenakosti v zdravju, projekt poteka pod vodstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Projekt je namenjen otrokom in mladostnikom, mladim družinam ter odraslim. Pomemben cilj, ki ga želimo doseči s projektom, je vzpostaviti dobre medsebojne vezi in sodelovanja med šolstvom, zdravstvom in lokalno skupnostjo. Projekt Uživajmo v zdravju je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo na Oddeleku za urejanje prostora imeli veliko strank, ki so želela pojasnila, zakaj so dobila ponovno vročeno Odločbo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Za odgovor smo zaprosili Finančni urad Republike Slovenije. Odgovor Finančnega urada Republike Slovenije je: “V skladu z določbami 85. člena ZDavP-2 so bile  odločbe o odmeri NUSZ za  leto 2016 z dne 6. 6. 2016 fizičnim osebam poslane z navadno pošto, z datumom odpreme 16. 6. 2016. Zavezancem, ki niso v roku poravnali prvega obroka (rok je bil 1.8.2016), pa so bile iste odločbe dne 24. 8. 2016 ponovno poslane z osebno vročitvijo in novimi datumi zapadlosti plačil. Zavezanci plačajo obveznosti v rokih, ki so navedeni na položnicah, ki so bile priložene ponovno poslani odločbi. V kolikor so kakšno od prvotno poslanih položnic že plačali, naj to upoštevajo pri naslednjih plačilih, da ne pride do preplačila. Pravnim osebam pa so bile odločbe z dne 6. 6. 2016 poslane elektronsko dne 16. 6. 2016 po sistemu eDavki v skladu z 85a. členom ZDavP-2. Za vročene se štejejo z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno prek portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem poteka tega roka. Tovrstna vročitev se šteje za osebno vročeno, zato ponovnega vročanja za pravne osebe ne bo. Zavezanci so bili o novem načinu vročanja pravočasno obveščeni na spletnem portalu Finančne uprave RS. Za dodatne informacije se zavezanci lahko obrnejo na telefonski številki: 01/369-30-00.”

Dela na pešpoti od javne poti JP 660095 (cesta  Volčji Potok – Ceglar – Jernač) do navezave na Radomeljsko cesto se nadaljujejo. Izveden je bil izkop na dveh tretjinah celotne trase, začeli pa smo s polaganjem betonskih koritnic za ureditev odvodnega jarka ob vznožju nasipa regionalne ceste. 

Ponovno prosimo občanke in občane, da zaradi zagotavljanja lastne varnosti in varnosti prisotnih na gradbišču upoštevajo prepoved prehoda.

Oddelek za razvoj in investicije

Predstavnica Oddelka za razvoj in investicije se je v sredo, 7. septembra 2016, udeležilasestanka programske skupine Združenja zgodovinskih mest Slovenije, h kateremu je Občina Kamnik pristopila v začetku junija. Omenjeno združenje zastopa interese mest in gospodarskih družb na področju ohranjanja in spodbujanja življenja in razvoja starih mestnih jeder ter hkrati skrbi za kulturno dediščino Slovenije. Trenutno se vanj povezuje 14 starih slovenskih mest: Idrija, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič ter Žužemberk, Metlika ter Kamnik. Osnovni cilj Združenja zgodovinskih mest Slovenije je organizirano in povezano nastopanje ter delovanje zgodovinskih mest Slovenije v zasledovanju njim skupnih interesov in ciljev, vse z namenom spodbujati razvoj in novo življenje zgodovinskih mest v Sloveniji.

Na sestanku je bil sprejet program dela za leto 2017, ki med drugim vključuje predstavitev vsakega izmed vključenih mest s ponudniki in animacijo na večji prireditvi izbrane občine članice združenja, medsebojno izmenjavo promocije članic in njihovih dogodkov v lokalnih medijih ter izvajanje projekta Šola prenove (mestnih jeder), ki poteka v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, ter oblikovali nabor vsebin, s katerimi bi okrepili sodelovanje med občinami članicami in njihovimi občani (izmenjava učencev, kulturne ponudbe…). V prihajajočem letu bo združenje objavilo tudi javni natečaj, namenjen trženju turističnega produkta Mesta in kultura, izdelalo novo spletno stran združenja, že jeseni pa bo s projektom zgodovinskih uprizoritev v mestnih jedrih kandidiralo na evropskem razpisu za nepovratna sredstva Interreg SI-HR. Sestanka se je udeležil tudi predstavnik Društva slovenskih pisateljev in nas povabil k projektu Slovenska pisateljska pot, ki z različnimi aktivnostmi načrtuje oživljanje kulturnega turizma v mestih, ki so na različne načine zaznamovala večje slovenske literarne ustvarjalce. Združenje zgodovinskih mest Slovenije bo v novembru na slavnostni skupščini na Ptuju obeležilo 15-letnico delovanja. Na omenjenem dogodku bo Občina Kamnik s podpisom aneksa postala polnopravna članica združenja.  

Obisk predstavnic Omrežja alpskih občin — Povezanost v Alpah

V četrtek, 8. septembra 2016, smo gostili koordinatorki Omrežja alpskih občin — Povezanost v Alpah Gabriele Greussing in Vido Černe. Omrežje občin “Povezanost v Alpah” medsebojno povezuje 300 občin in regij v Alpah. Za probleme, s katerimi se soočajo nekatere izmed občin, so druge že našle odgovore in rešitve. “Povezanost v Alpah” posledično uspešno deluje pri posredovanju teh primerov iz prakse in prilagajanju že preverjenih rešitev lokalnim posebnostim. Na sestanku smo v ta namen izpostavili ključne lokalne izzive, katerih realizacija bi bila ob pomoči dobrih praks ostalih članic združenja hitrejša in učinkovitejša (oživljanje starega mestnega jedra, umestitev kvalitetnih vsebin v opuščeno lokalno infrastrukturo, lokalna ponudba, ki bi predstavljala protiutež sodobni potrošnji, trajnostni razvoj turizma in podobno).

Oglasno sporočilo