TeDni(K) Občine Kamnik (19.9.2016)

0
2346

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

V Vrhpolju se je nadaljevala gradnja pločnika proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. Potekalo je urejanje okolice kanalizacijskega črpališča. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Na odseku, kjer sta kanalizacija in vodovod že položena, je potekalo asfaltiranje vozišča in pločnika. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.                      

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je nadaljeval s polaganjem vodovoda in fekalne kanalizacije na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekalo je urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih

V torek, 13. septembra 2016, sta se predstavnika Občine Kamnik, skupaj s predstavnica Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, v okviru Celjskega mednarodnega sejma obrti in podjetništva udeležila dogodka Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih. Namen predstavitve je bila vsebina Managementa mestnih središč (MMS), aktivnosti agencije SPIRIT, drugih akterjev (GZS, iniciativa TCM) in dobrih praks slovenskih občin, ki že uspešno izvajajo aktivnosti v sklopu MMS. Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Program 2016-2017 prvič vključila spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, s ciljem vzpostaviti in profesionalizirati pristop TCM (Town Centre Management – Managementa mestnih središč/MMS) na nacionalni ravni. Model temelji na povezovanju in sodelovanju vseh, ki so ključni za živa mestna središča. 

Ugotovili smo, da z mnogimi predstavljenimi ukrepi za namen oživitve mestnega jedra v občini Kamnik že spodbujamo podjetnike. Ta čas je na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljen tudi jesenski del razpisa za pospeševanje malega gospodarstva z ukrepi: zaposlovanje in samozaposlovanje, subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru, sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah ter sofinanciranje zaščite licenc in patentov. Iz pozitivnih izkušenj in pridobitev oživljenih mestnih središč pa se imamo namen tudi sami učiti, in sicer s ciljem, da Kamnik s svojimi potenciali in ponudbo v starem mestnem jedru še bolj pride do izraza ter postane zanimiv za nove ponudnike.

Evropski teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti se je v tem vikendu nadaljeval v samem starem mestnem jedru Kamnika, saj so se vse aktivnosti odvijale na Šutni. Občanke in občani so lahko v soboto, 17. septembra 2016, pripeljali svoje kolo, kjer so lahko unovčili bon v vrednosti 10 evrov, za servis kolesa oziroma si privoščili kakšno dodatno premo. Popravljalnica koles se bo na Šutni 8 odvijala vse do četrtka, 22. septembra 2016, in sicer med 18. in 20. uro. 

Prav tako so se lahko občanke in občani v nedeljo, 18. septembra 2016, udeležilidružinskih likovnih delavnic, katerih tema je bila varnost v prometu. Na voljo je bil tudipoligon, kjer so se otroci lahko s svojimi poganjalčki in kolesi razvedrili ter se naučili, kako ravnati v prometu. Očetje so skupaj z otroki risali avtomobile in kolesa, mame pa opozarjale na varnost otrok v cestnem prometu ter svoje predloge podale v nabiralnik, ki bo pred Reciklarnico na Šutni dostopen vsem vse do četrtka, 22. septembra 2016. 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Podpis darilne pogodbe Uršulinskega samostana MekinjeV ponedeljek, 12. septembra 2016, sta župan Marjan Šarec in provincialna predstojnica, zastopnica Uršulinskega samostana v Mekinjah, Zora Blagotinšek (sestra Zorica) podpisala darilno pogodbo, s katero Uršulinski samostan Mekinje podarja celoten kompleks samostana v Mekinjah Občini Kamnik. Gre za nepremičnine parc. št. 17/1, 18, 19, 20, 1/2 in 1/4 vse k.o. 1898 Mekinje. Z objektom Občina prevzema tudi premičnine, ki predstavljajo bogato sakralno dediščino.  

Občina Kamnik se je ob sprejemu darila-samostana Mekinje, zavezala, da ga bo uporabljala na spoštljiv način, tako, da bo spoštovala zgodovino objekta in njegovo prejšnjo namembnost. V tem kontekstu bo župan predvidoma imenoval komisijo, ki bo pregledala prostorske in siceršnje možnosti, zbrala predloge in pobude zainteresirane javnosti ter oblikovala ustrezen predlog glede nadaljnje uporabe objekta.

Primopredajo samostana bomo izvedli v petek, 30. septembra 2016, in s tem datumom bo Občina Kamnik nastopila kot polnopravna lastnica in posestnica samostana.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obnova celotnega grobišča borcev NOB na Prevojah

Dela na obnovi grobišča borcev NOB in na spomeniku so v teku ter potekajo v skladu s terminskim planom dela. Sam spomenik je že očiščen in pripravljen za nadaljnja dela (celostno poglobitev črk z zlatenjem, saniranje temelja s kitanjem poškodb za vseh zgornjih elementih spomenika), temelj robnika ograje je zgrajen, robnik sredi grobišča se je dvignil in stabiliziral. Prav tako je tudi bilo že izvedeno obrezovanje obstoječih cipres.

Na Gradu Zaprice potekajo gradbena dela, in sicer izdelava novih okenskih špalet z grobim in finim ometom za potrebno zaščito lesenih oken. Dela bodo končana v tem tednu.

Na Oddelku smo pripravili obrazložitve za rebalans proračuna 2016, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik sprejemal na oktobrski seji.

Dijaki/nje 1. letnika srednjega poklicnega izobraževanja, ki se izobražujete za deficitarni poklic: do 20. septembra je še čas, da oddate vlogo za pridobitev štipendije. Štipendijo za deficitarne poklice lahko na novo pridobijo dijaki/nje, ki v šolskem letu 2016/2017 obiskujejo 1. letnik in se izobražujejo na srednjem poklicnem izobraževanju za sledeče poklice:

 • kamnosek/kamnosekinja,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij, 
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka, 
 • elektrikar/električarka, 
 • avtokaroserist/avtokaroseristka, 
 • pek/pekarka, 
 • mesar/mesarka, 
 • mizar/mizarka, 
 • zidar/zidarka, 
 • klepar-krovec/kleparka-krovka, 
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje, 
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka, 
 • pečar/pečarka, 
 • gozdar/gozdarka in 
 • dimnikar/dimnikarka.

Rok za oddajo vlog je do vključno 20. septembra 2016. Več informacij je dostopnih tudi na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka. Pri izdaji cestnih soglasij in soglasij za odmik od parcelne meje se pogosto pojavljajo težave zaradi določitve parcelne meje, v primerih ko le-te niso urejene in dokončne. Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje. Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo. Informacijo o urejeni meji lahko pridobimo na geodetski upravi, informativni vpogled pa je možen tudi na portalu Prostorski informacijski portal občin (PISO) https://www.geoprostor.net/PisoPortal/. Urejene in dokončne meje so osnova za določanje odmikov od parcelnih meja tudi od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Sem sodijo tudi javne ceste. V primeru investitorjeve zahteve manjših odmikov bo Občina Kamnik od investitorja predhodno zahtevala prikaz meje v naravi, lahko pa tudi ureditev  meje.

Tudi v preteklem tednu se dela na pešpoti od javne poti JP 660095 (cesta  Volčji Potok – Ceglar – Jernač) do navezave na Radomeljsko cesto nadaljujejo. Ponovno občanke in občane prosimo, da zaradi zagotavljanja lastne varnosti in varnosti prisotnih na gradbišču upoštevajo prepoved prehoda. 

Na Oddelku smo v preteklem tednu imeli več usklajevalnih sestankov na temo priprave gradiva za smernice za SD OPN-1. Spremembe in dopolnitve OPN Kamnik 1 se ne nanašajo na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča. Predvidoma se bopopravljal le besedilni del izvedbenega dela odloka o OPN ter podrobnejša namenska raba znotraj stavbnih zemljišč.

Oddelek za razvoj in investicije

V prostorih KIK štarterja je v torek, 13. septembra 2016, ob 18. uri potekala delavnica v okviru evropskega projekta EUth. Namenjena je bila seznanitvi mladih iz občine Kamnik s spletno platformo OPIN.ME. Mladi preko spletne platforme lahko podajajo svoja mnenja, predloge, pobude o spremembah v občini, o svojih potrebah, problemih. Platforma omogoča, da mladi izrazijo, kakšne spremembe si želijo v svoji občini in to delijo s prijatelji, hkrati pa pobude sporočajo odločevalcem – županu, občinskim službam in drugim. Srce Slovenije je v projekt vključeno kot pilotno območje in na projektu sodeluje z Mladinskim centrom Kotlovnica ter mladim menedžerjem skupnosti za občino Kamnik, Rokom Novakom. Na delavnici je bil testno predstavljen projektni predlog Občine Kamnik – Učna pot »Po stopinjah pastirjev na Veliki planini«. Občina Kamnik si želi kritičnih pripomb in inovativnih predlogov čim večjega števila mladih ter večje participacije mladih pri razvojnih projektih v občini.

V sredo, 14. septembra 2016, je v Kamniški Bistrici potekalo srečanje Združenja Kamniško-Savinjske Alpe. Skupina za turizem je v letu 2016 izvedla vse predvidene aktivnosti, oziroma jih zaključuje, in obravnavala plan aktivnosti za naslednje leto. Prvi rezultati izboljšanja turistične ponudbe in dviga prepoznavnosti Kamniško-Savinjskih Alp v Sloveniji in svetu se že kažejo. Z namenom večjega povezovanja občin območja KSA, obravnave Kamniško-Savinjskih Alp kot enotnega območja ter ohranjanja okolja in kulturne dediščine, je bila sprejeta odločitev o razvoju skupnega projekta območja.

V četrtek, 15. septembra 2016, je na Občini Kamnik potekalo redno mesečno srečanje s predstavniki Razvojnega centra Srce Slovenije. S strani Srca Slovenije so bili med drugim tudi predstavljeni glavni poudarki prihajajočega javnega poziva za projekte v okviru LAS Srce Slovenije.

V petek, 16. septembra 2016, so predstavniki Občine Kamnik in Srca Slovenije opravili delovne sestanke v Italiji, in sicer v Občinah Devin Nabrežina in Dolina. Namen sestankov je iskanje skupnih interesov, povezovanje in sodelovanje v evropskih projektih.

13. in 14. septembra 2016 je v Portorožu potekalo že 5. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja (Kongres javnega naročanja), ki sta se ga udeležila tudi predstavnika Oddelka za razvoj in investicije. Letošnje srečanje je bilo še posebej zanimivo, saj je s 1. aprilom 2016 začel veljati nov Zakon o javnem naročanju, katerega uveljavitev s sabo prinaša številna nerešena vprašanja v praksi, med drugim:

 • kako se v praksi uporabljajo novi ali spremenjeni instituti javnega naročanja,
 • kakšne so dobre prakse oblikovanja meril, razlogov za izključitev in pogojev,
 • kako po novem potekajo javna naročila s podizvajalci,
 • kako po novem uporabljati institut vpogleda in kdo ima aktivno legitimacijo za vpogled,
 • v katerih primerih in kako se lahko uporabijo spremembe pogodbe javnega naročanja.

Na kongresu so sodelovali številni strokovni predavatelji, ki se s pravom javnih naročil ukvarjajo v praksi. Med predstavitvijo različnih tem so uspeli odgovoriti na precej konkretnih, odprtih dilem, s katerimi se srečujejo naročniki in ponudniki, precej dilem pa je z ozirom na pomanjkanje prakse Državne revizijske komisije še vedno ostalo odprtih.

Dne 24. 6. 2016 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije. Predmet razpisa je bila izbira občinskih investicijskih projektov, namenjenih nakupu terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 935.340 evrov. Občina Kamnik je na omenjenem razpisu kandidirala za nepovratna sredstva za nakup 3 mobilnih in 4 ročnih terminalov za reševalno postajo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, s čimer bi zadostili potrebam zdravstvenega doma po tovrstni opremi za zagotavljanje zdravstvene varnosti občank in občanov ter omogočili njeno učinkovito in dolgotrajno rabo v nujnih medicinskih primerih, ki jih omenjeni zdravstveni zavod pokriva. V četrtek, 15. septembra 2016, smo prejeli obvestilo o informativnem izračunu, iz katerega izhaja, da bo Občina Kamnik za izvedbo prijavljene investicije v skupni vrednosti 6.070,11 evrov prejela nepovratna sredstva v višini 4.249 evrov. V naslednjih dneh bomo pričeli s postopkom izbire dobavitelja.

Oglasno sporočilo