TeDni(K) Občine Kamnik (3.10.2016)

0
2829

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Polagata se kanalizacija in vodovod. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je nadaljeval s polaganjem vodovoda in fekalne kanalizacije na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekala so zaključna dela in urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Gradbeno dovoljenje, ki smo ga pridobili za izgradnjo športnega igrišča v Mekinjah, je postalo pravnomočno.

Z izbranim izvajalcem Komunalnim podjetjem Kamnik d.d. je bila podpisana pogodba. Zaradi kratkih rokov se je izvajalec izredno hitro odzval in že pričel z deli.

Potekala je zamenjava poškodovanih plošč pred vhodom v Dom kulture Kamnik. Izbrani izvajalec je dotrajane plošče zamenjal z novimi.

V petek, 30. septembra 2016, je bila opravljena primopredaja Uršulinskega samostana v Mekinjah. Sestra Irena in sestra Jakobina sta komisiji, imenovani s strani župana, predali objekt, o čemer je bil sestavljen zapisnik. Na Občini Kamnik si bomo prizadevali čim bolj upravičiti zaupanje sester, čeprav naša naloga vsekakor ne bo lahka.

Na povabilo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo se udeležili odprtja 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje. Gre za edinstveno prireditev za starejše v Sloveniji in največjo tovrstno prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in predstavlja prostor za sodelovanje, tudi med posameznimi lokalnimi skupnostmi. Seznanili smo se z dobrimi praksami Mestne občine Ljubljana, kateri je bil namenjen večji del prireditvenega prostora.

Podžupan Igor Žavbi se je v soboto, 1. oktobra 2016, v imenu Občine Kamnik udeležil slovesnosti ob prenovljenem in razširjenem spominskem obeležju v Golicah v Tuhinjski dolini, ki so jo ob 25. obletnici samostojne Republike Slovenije pripravili v Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Kamnik–Komenda.

Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze veteranskih policijskih društev Sever dr. Tomaž Čas. Za bogat kulturni program pa so ob prisotnosti praporščakov poskrbeli članiveteranske sekcije Mengeške godbe, Ljudski pevci iz Tuhinjske doline in učenec Osnovne šole Šmartno v Tuhinju Domen Hribernik.

Oddelek za urejanje prostora

Dela na pešpoti od javne poti Volčji Potok – Ceglar – Jernač do navezave na Radomeljsko cesto se počasi zaključujejo. Zaključena so zemeljska dela na celotnem odseku poti, izdelani so tudi prepusti. V naslednjem tednu bomo nadaljevali z zaključnim slojem, humuziranjem in postavitvijo prometne signalizacije.

Oddelek za razvoj in investicije

V sredo, 28. septembra 2016, smo skupaj z Lokalno akcijsko skupino (LAS) Srce Slovenije v prostorih Občine Kamnik organizirali delavnico, na kateri je bil predstavljen javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016. Omenjene delavnice so se udeležili potencialni prijavitelji. Namen prezentacije je bila predstavitev razpisne dokumentacije in podajanje strokovnih navodil razpisodajalca, da bodo lahko ponudniki sestavili kar se da kvalitetno prijavo. Le kvalitetne in pravilne prijave bodo imele možnost uspešnega izbora. Razpis si lahko ogledate na spletni strani: www.las-srceslovenije.si/sl_SI/javnost/.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 525.000 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije pa znaša 65 odstotkov. Razpisodajalec bo objavil več javnih pozivov oziroma do porabe razpoližljivih sredstev. Rok za oddajo vlog na prvi javni poziv je do petka, 4. novembra 2016. Informacije o javnem pozivu lahko pridobite na elektronski pošti: las@razvoj.si ali po telefonu 01 896 27 10, in sicer vsak delovnik med 9. in 13. uro. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja so možna do srede, 2. novembra 2016. Osnovne dodatne informacije lahko pridobiti tudi na Oddelku za razvoj in investicije, na telefonskih številkah 01 831 82 01 ali 01 831 82 47 (Barbara Strajnar in Katja Kunstelj).

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo