16. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2532

včeraj popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 16. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2016 in v prvi obravnavi Predlog Strategije razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016–2025.

Prisotnih 26 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta, nato je sledil predlog razširitve dnevnega reda s točkami »Predlog sklepa o razglasitvi občine Kamnik kot območja brez sporazumov TTIP in CETA«, »Volitve in imenovanja« in »Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016«. Z dnevnega reda je bil umaknjen Predlog Odloka o oglaševanju v občini Kamnik.

V prvi točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh povedala, da je komisija na svojih sejah obravnavala imenovanje predstavnikov v Svet javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« za novo mandatno obdobje, predloge za razrešitev in imenovanje nadomestnih predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik in mnenja o prijavljenih kandidatkah za ravnateljice osnovne šole, srednje šole in Doma CIRIUS Kamnik ter odstopom in imenovanjem člana Odbora za prostor in komunalno ureditev. Svetnice in svetniki so nato v nadaljevanju sprejeli sklepe, da se za predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« imenuje Jožeta Arka, Martino Jerše, Matijo Podržaja in Matjaža Šporarja, za nadomestne predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik se za preostanek mandatne dobe imenuje Nino Irt, Božidarja Pileja in Ivanko Učakar, kandidatkam za ravnateljice osnovne, srednje šole in Doma CIRIUS Kamnik, Isabelli Morel Bera, Saši Markovič in Ani Zadnik, so podali pozitivna mnenja,član Odbora za prostor in komunalno ureditev pa je postal Matija Sitar Močnik.

Na Vprašanja in pobude je samostojnemu svetniku Alešu Lipičniku (SMC) odgovorila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek, vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbar je odgovoril svetniku Matiji Sitarju Močniku (SDS), svetnici Martini Strmšek (LMŠ – Naprej Kamnik) pa je odgovor podal pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša.

V drugi obravnavi so člani Občinskega sveta Občine Kamnik z 22 glasovi za sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo. Vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je ob tem povedal: »V osrednjem delu območja so na osnovi pobud lastnikov zemljišč predvidene manjše spremembe zazidalnega načrta, npr. zapolnjevanje že izgrajenih območij, v enem primeru gre za legalizacijo že zgrajenega dela objekta in dopustnost nadaljevanja gradnje. Na območju ob kamniški obvoznici je predvidena širitev obstoječega objekta, kar pa veljavni prostorski akt ne predvideva. Južni del območja je nepozidano stavbno zemljišče in ni pokrito z veljavnim zazidalnim načrtom, zato je potrebno izdelati podrobnejše usmeritve za urejanje prostora in oblikovanje objektov. Skupno je na tem območju predvidenih 7 novih enodružinskih objektov in 2 dvojčka. Za uresničitev teh ciljev je potrebna sprememba in dopolnitev veljavnega prostorskega izvedbenega akta, v tem primeru zazidalnega načrta. Z izdelavo in sprejemom sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se bo omogočila gradnja objektov, ureditev zunanjih površin in prometna ter komunalna ureditev.«

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2016 je bil z 19 glasovi za sprejet po skrajšanem postopku: »Od sprejetja proračuna za leto 2016 v mesecu februarju 2015 so do konca oktobra 2015 nastala nekatera nova dejstva, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri izvrševanju proračuna v letu 2016. Z drugim Odlokom o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15), ki je bil sprejet na 10. seji dne 25. 11. 2015, je bilo ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine. Po sprejemu drugega Odloka o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 je Občina Kamnik v decembru 2015 prejela izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016, iz katerega je razvidno, da primerna poraba za Občino Kamnik v letu 2016 znaša 15.176.608 evrov, kar je za 91.154 evrov več kot je bilo prvotno načrtovano v proračunu za leto 2016 (prvotno je bila primerna poraba načrtovana v enaki višini kot za leto 2015). Višja primerna poraba ni posledica spremembe povprečnine (slednja znaša 522 evrov – enako kot v letu 2015), ampak je posledica večjega števila prebivalcev in višjega korekcijskega faktorja. V rebalansu je potrebno uskladiti razpoložljiva sredstva z dejanskim prenosom sredstev iz leta 2015 ter upoštevati še druge spremembe, ki so se pojavile med izvrševanjem proračuna v letu 2016,« je v obrazložitvi te točke dejala pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.

Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi sprejeli Predlog Strategije razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016–2025, ki ga je svetnicam in svetnikom predstavila direktorica Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik Božena Peterlin: »Prejšnja strategija razvoja turizma v občini Kamnik je bila sprejeta leta 2006 in se je nanašala na obdobje do leta 2013. Potrebo po novem razvojnem in trženjskem konceptu nam nalaga tako dejstvo, da je Kamnik kot turistična destinacija že dve leti brez jasnih strateških smernic kot še posebej dejstvo, da na trgu velja izredna dinamika.

Spreminja se povpraševanje (turist) in ponudba (izrazit trend v smeri trajnostnega razvoja, avtentične ponudbe in individualne izkušnje). Osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v občini Kamnik 2016 -2025 (v nadaljevanju: Strategija) se je začel pripravljati v mesecu marcu 2015, ko smo oblikovali delovno skupino, ki je pripravila izhodišča za pripravo Strategije. V začetnem obdobju so bili izvedeni individualni razgovori s predstavniki turističnih podjetij in z različnimi deležniki na področju turizma v občini Kamnik. Na podlagi razgovorov in dela skupine je bil v začetku leta 2016 s pomočjo strokovne sodelavke izdelan osnutek Strategije, ki je bil na okrogli mizi, 27. maja 2016, predstavljen turističnim delavcem v občine Kamnik (podjetja, društva, NVO in podobno). Na podlagi pripomb in dop
olnitev z okrogle mize je bil dopolnjen osnutek Strategije 21. 6. 2016 predstavljen tudi na javni obravnavi v prostorih Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, kamor je bila preko medijev povabljena širša javnost. Usklajen in dodelan predlog Strategije je tako plod usklajevanj in sestankov z najpomembnejšimi deležniki na področju turizma v občini Kamnik.«

Sledil je sprejem Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, s tem pa je tako omenjeni akt vrtca usklajen z veljavnimi predpisi in dejanskimi potrebami vrtca.

V sedmi točki je bil v prvi obravnavisprejet Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«. »S predlagano razširitvijo dejavnosti javnega zavoda na področje kulture Občina sledi načelu gospodarnosti in smotrnosti pri ravnanju z omejenimi javnimi sredstvi, poleg tega pa tudi načelu transparentnosti. Javni zavod bo na ta način lahko dopolnjeval svoje dejavnosti ter zaradi boljše organiziranosti zagotavljal večjo dostopnost uporabnikom do storitev javnih služb. Osnovno poslanstvo in dejavnosti zavoda se v osnovi ne spreminjajo, temveč se zgolj razširjajo,«je povedala vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček. Podanih je bilo nekaj pripomb, ki pa jih bo predlagatelj upošteval pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati.

V prvi obravnavi pa sprejet tudi Predlog Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik, ki ga je predstavila višja svetovalka za gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik in ob tem dejala: »Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so izboljšati povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe, zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, z namenom zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov, uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«, zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede na vir nastajanja odpadkov, ozaveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki ter izdelavo letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji ravnanja s komunalnimi odpadki, se s tem odlokom določajo organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe, vrsta in obseg javnih dobrin javne službe in njihova prostorska razporeditev, pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, viri financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja, vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, nadzor nad izvajanjem javne službe ter kazenske in prehodne določbe.«

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za neodplačni prenos javne kulturne infrastrukture je predstavila direktorica občinske uprave Maja Sušnik: »Zaradi ureditve lastništva oziroma uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem si Občina Kamnik in Arboretum Volčji Potok že dlje časa prizadevata, skladno z veljavno zakonodajo, zamenjati zemljišča, ki so na območju Arboretuma Volčji Potok in so v lasti Občine Kamnik, za zemljišča, ki se nahajajo izven Arboretuma in so v lasti Republike Slovenije. Na podlagi 77. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je pogoj za sklenitev pogodbe o brezplačnem odstopu oziroma zamenjavi navedenih zemljišč ugotovitev obstoja javnega interesa s strani občinskega sveta oziroma ministrstva, pristojnega za kulturo

Sledil je sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra.

Direktor družbe Velika planina d. o. o. Leon Keder je v nadaljevanju seznanil s Poročilom družbe Velika planina d.o.o. po stroškovnih mestih za leto 2015 in prvo polovico leta 2016 in ob tem dejal:»Družba Velika planina, d. o. o. dosega v prvih osmih mesecih leta 2016 prihodke in dobiček nad načrtovanimi in nad primerljivimi v letu 2015, hkrati predstavljajo prihodki v prvih osmih mesecih leta 2016 96 odstotkov celotnih ustvarjenih prihodkov v letu 2015. Natančnih podatkov o odhodkih po posameznih stroškovnih mestih za leto 2015 družba nima, saj računovodski servis Libres, ki je lani opravljal računovodske storitve, le-teh ni vodil po navodilih družbe. Pred letom 2015 družba prav tako ni vodila odhodkov ločeno po dejavnostih in stroškovnih mestih. V letu 2016 družba natančno spremlja prihodke in odhodke po posameznih dejavnostih in stroškovnih mestih, kar omogoča tekočo analizo prihodkov in odhodkov po dejavnostih gostinstva, žičničarstva in drugih (kamp, koda Košutnik, Preskarjev muzej, marketinške aktivnosti).«

Predlog sklepa o razglasitvi občine Kamnik kot območja brez sporazumov TTIP in CETA, ki ga je predlagala svetniška skupina Lista Dušana Papeža, pa je predstavil svetnik Brane Golubović: »Po celotni Evropi potekajo različne aktivnosti, ki pozivajo institucije EU in držav članic, da ne podprejo sporazumov TTIP in CETA. K pozivom zavrnitve čezatlantskim sporazumom so se priključile tudi regije in občine po Evropi z geslom »TTIP FREE ZONE EUROPE« [https://www.ttip-free-zones.eu/]. Do sedaj je več kot 2000 regij in občin na simbolni ravni razglasilo svoja območja kot občina ali regija brez tajnih sporazumov. Ravno tako so vsi občinski svetniki 9. avgusta prejeli poziv, da občinski svet razglasi občino Kamnik kot občine brez tajnih sporazumov. Državni zbor Republike Slovenije bo na septembrski seji odločal o točki Priporočilo v zvezi s trgovinsko-investicijskima sporazumoma TTIP in CETA. Ne gre še za ratifikacijo sporazumov. Sporazum CETA, pa tudi TTIP sta sedaj na ključnem delu svoje poti. Na ravni EU-ja se za sporazum s Kanado (CETA) usklajujejo še zadnja določila glede začasne rabe, tudi na neformalnem zasedanju trgovinskih ministrov držav EU-ja, ki je bilo v sredini septembra v Bratislavi. Sporazum CETA naj bi 18. oktobra podpisali zunanji ministri EU-ja, 27. oktobra pa naj bi na vrhu EU-Kanada sledil še formalni slovesni podpis, ko bo sporazum stopil tudi v začasno veljavo. Naknadno ga morajo potrditi še nacionalni parlamenti. Ker se bo o Celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA) s Kanado na ravni EU odločalo že 18. in 27. oktobra, torej pred ratifikacijo sporazuma v državah članicah predlagam, da se točka uvrsti na sejo občinskega sveta, ki bo 5. oktobra 2016.« Z 22 glasovi za so odločili, da se Občinski svet Občine Kamnik pridružuje k vseevropski pobudi lokalnih skupnosti »TTIP and CETA free zones in Europe« ter razglaša Občino Kamnik kot območja brez sporazumov TTIP in CETA.

Kot zadnja točka današnje seje je sledil še sprejem Letnega programa prodaje finančnega premoženja, saj je Občina Kamnik na podlagi sklepa o dedovanju (zapustnici je Občina Kamnik doplačevala stroške domske oskrbe) v mesecu avgustu 2016 pridobila 30 delnic podjetja Stol d. d.

Oglasno sporočilo