TeDni(K) Občine Kamnik (10.10.2016)

0
2936

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Polagata se kanalizacija in vodovod. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.                      

Loke, Potok, Vaseno

Potekalo je asfaltiranje v okolici kanalizacijskih črpališč v Lokah in Potoku. Asfaltiral se je tudi odsek ceste v Vasenem, na katerem je potekala gradnja.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je nadaljeval s polaganjem vodovoda in kanalizacije na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekala so zaključna dela in urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Izgradnja pločnika v Lazah v Tuhinju

Gradnja pločnika ob državni cesti Kamnik-Ločica v Lazah v Tuhinju intenzivno potekaskladno s terminskim planom.

Zaključujejo se gradbena dela, vezana na polaganje robnikov in kock, ter izvaja priprava na asfaltiranje. Po izjavi izvajalca del Eurograd d.o.o. se bo pričelo asfaltiranje v prihodnjem tednu.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je bila na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik potrjena sistemizacija Vrtca Antona Medveda Kamnik za šolsko leto 2016/2017. Prav tako je bil potrjen Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik v prvi obravnavi. S predlaganimi spremembami bi se k javnemu zavodu priključilo še področje kulture, kar bi med drugim omogočilo lažje povezovanje vseh treh dejavnosti.

Izvajalec je nadaljeval z izgradnjo športnega igrišča v Mekinjah in izvajal utrjevanje terena ter pripravo podlage.

V okviru tedna otroka so se odvijale različne aktivnosti, med drugim je na Osnovni šoli Toma Brejca potekala akcija “NVO gre v šolo”. Akcija predstavlja lokalno partnerstvo in med-sektorsko sodelovanje med osnovno šolo in nevladnimi organizacijami iz lokalnega okolja.

Otrokom so se tako predstavili Društvo botrov otrok TWIMC, Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice, Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Planinsko društvo Bajtar Velika Planina, Planinsko društvo Kamnik, Čebelarsko društvo Kamnik, Zavod Oreli, Zavod za trajnostne rešitve Tunjice, Strelska družina Kamnik, Folklorna skupina Kamnik, Društvo Ključ življenja, Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami in OZRK Kamnik.

Otroci enote Rožle Vrtca Antona Medveda Kamnik so se v okviru Tedna otrokapredstavili s slikarsko razstavo, s katero so nam pokazali svet, kot ga vidijo in svet, v katerem želijo živeti. Odprtja razstave v galeriji Šola idej na Šutni se je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Igor Žavbi skupaj z ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liano Cerar.

Kako vidijo svet otroci Vrtca Antona Medveda Kamnik?

Društva, zavode in neprofitne organizacije obveščamo, da lahko sodelujejo v akciji Objem topline, ki jo organizira Studio Moderna d.o.o.. Na njihovi spletni strani se lahko do 24. dne v mesecu prijavite za sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, socialno varstvenih, dobrodelnih, znanstvenih, športnih, kulturnih, ekoloških namenov.Organizator prijaviteljem vsak mesec razdeli do 1.000 evrov donatorskih sredstev, akcija poteka do porabe sredstev.

Rožnati oktober je svetovni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli skoraj 1.300 žensk. Rak dojk je visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem zgodnje odkrivanje bolezni in takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje. Tudi Občina Kamnik se zaveda dejstva, da je bolezen z zgodnjim odkritjem visoko ozdravljiva, zato poziva vse občanke, da se redno odzivajo na preventivne mamografske in klinične preglede dojk, ki jih izvajajo v Zdravstvenem domu v Domžalah. V ta namen smo letos v proračunu zagotovili 9.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več mnenj k pritožbamna izdane odločbe Finančne uprave Republike Slovenije za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Po pregledu pritožb ugotavljamo, da številni občani ne javljajo sprememb podatkov, ki vplivajo na izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Veliko pritožb se nanaša na zaprtje poslovne dejavnosti statusa samostojni podjetnik. Vsak nosilec statusa samostojni podjetnik mora o  zaprtju poslovanja obvestiti tudi Občino. Poleg prej navedenega smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Pri izdaji cestnih soglasij in soglasij za odmik od parcelne meje se pogosto pojavljajo težave zaradi določitve parcelne meje, v primerih ko le-te niso urejene in dokončne.Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje. Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo. Informacijo o urejeni meji lahko pridobimo na geodetski upravi, informativni vpogled pa je možen tudi na portalu Prostorski informacijski portal občin (PISO).

Urejene in dokončne meje so osnova za določanje odmikov od parcelnih meja tudi od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Sem sodijo tudi javne ceste. V primeru investitorjeve zahteve manjših odmikov bo Občina Kamnik od investitorja predhodno zahtevala prikaz meje v naravi, lahko pa tudi ureditev meje.

Oddelek za razvoj in investicije

Na Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Kamnik v letu 2016 – 2. del je do roka za oddajo, to je do 30. 9. 2016, do 10. ure (oziroma priporočeno po pošti)prispelo 11 predlogov za sofinanciranje prireditev in projektov. Predlogi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov.

Občina Kamnik sodeluje v treh na novo potrjenih transnacionalnih projektih, katerih partner je Razvojni center Srca Slovenije. Na programu Podonavje sta odobrena projekta CityWalk in D-STIR. Projekt CityWalk se ukvarja s promocijo, vzpostavljanjem in strategijami za pešpoti. Mesto Kamnik je testno območje projekta. Projekt D-STIR pa se osredotoča na  podjetništvo in razvoj inovacij. Na območju občine Kamnik bodo vključeni deležniki s področja podjetništva. Na programu Interreg Europe je odobren projekt P-IRIS, ki se ukvarja z inovativnimi mrežami na podeželju. Iz občine Kamnik bodo vključeni zainteresirani akterji različnih mrež deležnikov (turistični ponudniki, rokodelci, podjetniki, kmetje,…).

V torek, 4. oktobra 2016, je v prostorih Občine Kamnik potekalo srečanje predstavnikov Kamniško-Savinjskih Alp. Oblikovana je projektna skupina, ki je sestavljena iz strokovnjakov različnih delovnih področij (naravna dediščina, kulturna dediščina, etnologija, turistični sektor, projektno delo). Namen srečanja in oblikovanja projektne skupine je oblikovati vsebinske temelje za projekt, ki bo povezoval Kamniško-Savinjske Alpe. Vsebina bo temeljila na potencialih območja, s poudarkom na bogastvu vodnih virov in krajevnih zgodbah, legendah. Projekt bo temeljil tudi na vključevanju domačinov, prebivalcev območja. Po izdelavi projektne naloge bomo iskali primerne razpise in programe za prijavo ter pridobitev evropskih sredstev za izvedbo projekta.

V torek, 4. oktober 2016, je potekal terenski ogled zgornjega dela Koželjeve poti od nihalke na Veliko planino do izvira, z namenom njene ureditve. Pešpot je trenutno v slabem stanju, mestoma erodirana, kot posledica žledoloma je na njej več podrtih dreves in vejevja. Z ureditvijo želimo usmeriti obiskovalce na obstoječo pot in jih tudi informirati o bogastvu naravne in kulturne dediščine na njej. Za ureditev Koželjeve poti nameravamo pridobiti tudi evropska sredstva.

V četrtek, 6. oktobra 2016, so se predstavniki Oddelka udeležili delavnice na temo managementa mestnih središč, ki so jo izvedli predstavniki Mestne občine Koper v KIK štarterju v Kamniku. V okviru delavnice smo spoznali razvoj koncepta Town centre management (TCM) oziroma managementa mestnih središč, katerega bistvo je konstruktivno sodelovanje med podjetniki iz mestnih jeder (t. j. trgovci, gostinci in ostalimi) in občinskimi upravami, za zagotavljanje živih in živahnih mestnih središč. Predstavljeni so bili nekateri uspešni modeli iz tujine, predvsem pa primeri dobrih praks iz Slovenije. Med te se uvršča tudi Koper, kjer je dobro sodelovanje med občino in podjetniki, povezanimi v Zavod Koper Otok,  že prineslo številne ukrepe in projekte, ki krepijo privlačnost mestnega jedra.

V petek, 7. oktobra 2016, je predstavnik Oddelka, skupaj s predstavniki Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, imel delovni sestanek na Hrvaškem, v občini Buzet, z namenom vključevanja v skupne projekte, predvsem Interreg Slovenija – Hrvaška.

Oglasno sporočilo