Gradbena dela v okviru projekta oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, v katerega je vključenih pet občin, se izvajajo le še v dveh

0
2576

Moravče, 13. oktober 2016 – V projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik sodeluje pet občin: Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. Projekt predstavlja obsežno naložbo v nadgradnjo in posodobitev vodovodnih sistemov z namenom boljše oskrbe s pitno vodo. Prav zaradi velikega finančnega zalogaja, je le ta vključen v enega izmed programov sofinanciranja s strani Evropske unije in države. Ker je v prejšnji finančni perspektivi (2007–2013) zmanjkalo sredstev, se je projekt prenesel v novo finančno perspektivo 2014–2020. Kljub dolgotrajnemu čakanju podpisa pogodb o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor so občine s pomočjo zalaganja iz lastnih sredstev, v letu 2013 začele z izvedbo projekta. Tako so v občinah Domžale, Mengeš in Trzin z gradnjo že v celoti zaključili, občini Kamnik in Moravče, ki imata nekoliko večji investicijski zalogaj, pa sta z delom že globoko v drugi polovici.

Na današnji novinarski konferenci sta bila osrednja govorca župana kamniške in moravške občine, kjer torej gradbena dela še potekajo. Župan Občine Kamnik Marjan Šarec je povedal, da so dela na južnem vodovodu v naseljih Perovo, Šmarca in Volčji Potok že zaključena. Na tem delu je potekala ureditev centralnega dela vodovodnega omrežja, izgradnja vodovoda med vodohranom Perovo in obstoječim vodovodom pri Veterini Kamnik ter nadgradnja južnega dela vodovoda v naseljih Šmarca, Volčji Potok ter Rudnik. Občina Kamnik je za ta del prejela prva nepovratna sredstva v višini dobrih 500.000 evrov. Pojasnil pa je tudi, da se izgradnja vodovoda nadaljuje v Tuhinjski dolini, kjer se hkrati polagata fekalna kanalizacija in vodovod. V letošnjem letu je v načrtu izgradnja vodohrana Soteska s prostornino 400 m3. S tem bo na celotnem območju Tuhinjske doline urejen dotok zadostnih količin vode iz centralnega vodovodnega sistema. Zaradi del so na več delih regionalne ceste izvedene delne zapore. Ob tej priložnosti se je župan zahvalil vsem občankam in občanom za potrpežljivost in pripravljenost na sodelovanje ob občasnih prometnih zastojih in drugih nevšečnostih, ki so neizogibne pri tako veliki naložbi, ki bo znatno pripomogla k izboljšanju oskrbe s pitno vodo.

Tudi župan moravške občine Martin Rebolj je na kratko povzel aktualno dogajanje na projektu. Na območju občine Moravče je potekala gradnja in posodabljanje treh vodovodov, in sicer vodovoda Podbrdo–Grmače–Dešen in Soteska–Podstran–Dole, ki sta v celoti zaključena. Na tretjem vodovodu Hrastnik–Kal–Tlačnica pa dela še potekajo. Gradnja tega vodovoda je že v zaključni fazi, saj je izgrajenega približno 80 % vodovoda. Z njim bodo tamkajšnji prebivalci prvič dobili javni vodovod. Do sedaj so imeli kapnice, ob suši pa se je vodo dovažalo z gasilsko cisterno. Tudi dela na vrtini ČVM-1 lepo napredujejo. Do sedaj je bila zgrajena elektro-kabelska kanalizacija v dolžini 500 metrov, vključno s pripadajočimi jaški.

Na območjih občin Domžale, Mengeš, in Trzin pa je potekala ureditev primarnih povezav na območju črpališč na Mengeškem polju z namenom primernejše razdelitve pretokov med posameznimi deli sistema. Dodatno je bil na vodovodno omrežje priključen dolomitski vodnjak, na območju Kolovca pa urejena vrtina, ki omogoča večje razpoložljive količine vode v sistemu. V vodovodni sistem Domžale so v okviru projekta priključili še vodovodni sistem Mengeš, ki se je pred tem večinoma oskrboval z vodo iz vodovodnega sistema Krvavec. Za priključitev na vodovodni sistem Domžale je bila aktivirana dodatna vrtina in zgrajen povezovalni cevovod (med obstoječimi črpališči na Mengeškem polju in obstoječim vodovodom pri tovarni Lek). Voda iz vrtine se tako črpa v skupni osrednji sistem. Potrebne količine vode za občino Mengeš pa zagotavljajo s prečrpavanjem v vodovodni sistem Mengeš. V občini Trzin je potekala izgradnja 1.780 metrov cevovoda, od tega 1.446 metrov na relaciji črpališče ČR4–ČR5–Trzin in 334 metrov v naselju Trzin, na relaciji Jemčeva cesta–Ljubljanska cesta. Tudi župana občin Trzin in Mengeš ter vodja projekta na Občini Domžale, kjer so že zaključili z deli, so si bili enotni o pomenu izvedenega projekta, katerega glavni namen je bila rešitev obstoječe problematike vodooskrbe. Z izvedenimi deli bodo ob zaključku celotnega projekta v vseh občinah izboljšali kakovost pitne vode in razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, s čimer bo možno nemoteno in varno oskrbovanje tudi v primerih možnega izpada posameznega vodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Vrednost celotnega projekta znaša 11.384,020,51 EUR. Od tega bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, prispevala 6.940.942,77 EUR, Republika Slovenija iz državnega proračuna 1.224.872,25 EUR in vključene občine iz občinskih proračunov 3.218.205,49 EUR.

Živa Štefanec

Oglasno sporočilo