TeDni(K) Občine Kamnik (17.10.2016)

0
2490

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Polagata se kanalizacija in vodovod. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.    

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je nadaljeval s polaganjem vodovoda in kanalizacije na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekala so zaključna dela ter urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje malega gospodarstva

Na razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje malega gospodarstva (jesenski del), ki je bil odprt od 2. 9. 2016 do 7. 10. 2016, je prispelo:

  • na razpisani ukrep pospeševanje zaposlovanja 22 vlog,
  • na razpisani ukrep subvencija najemnin v starem mestnem jedru 6 vlog,
  • na razpisani ukrep udeležba na sejmih in razstavah 7 vlog,
  • na razpisani ukrep sofinanciranje zaščite patentov in licenc  1 vloga.

Oddelek za družbene dejavnosti

V četrtek, 13. oktobra 2016, je na pobudo župana Marjana Šarca potekal sestanek s predstavniki šole in starši otrok Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Župan je, skupaj s strokovno ekipo in projektantom, prisotne seznanil s stanjem objekta šolske stavbe. Občina Kamnik je z namenom preverbe varnosti že v letu 2011 naročila neodvisno strokovno mnenje glede nosilne konstrukcije Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik pri priznanih strokovnjakih Zavoda za gradbeništvo Slovenije (mag. Lutman, prof. dr. Tomaževič). Le-ti so v poročilu zapisali: »Pri pregledu objekta leta 2003 morebitne poškodbe nosilne konstrukcije ali prekomerne deformacije niso bile ugotovljene. Nekatere razpoke, ki smo jih opazili dne 22. 2. 2011 so po naši oceni lokalne poškodbe nekonstrukcijskega značaja, ki ne vplivajo na globalno stabilnost objekta.« Prisotnim so bili posredovani podatki o številu enakih šol v Mestni občini Ljubljana, ki so vse še v redni uporabi. Kljub navedenemu ima Občina Kamnikpripravljeno projektno dokumentacijo za izgradnjo nove šole s športno dvorano, ki naj bi se gradila v dveh fazah, na način, ki bo mogoč in najbolj racionalen. Trudimo se, da bi z izgradnjo prve faze objekta pričeli v najkrajšem možnem času.

Na stadionu Prijateljstva v Mekinjah je potekal sestanek s predstavniki Atletske zveze Slovenije za uradno pridobitev ustreznih licenc za vse že zgrajene atletske površine. Član strokovnega odbora Združenja atletskih sodnikov Slovenije Gabrijel Ambrožič je ob tem opozoril, da v tem trenutku Atletska zveza lahko podeli le delni certifikat za že zgrajene površine, končni oziroma popolni certifikat pa se bo lahko pridobil šele, ko bodo na stadionu izdelane še preostale manjkajoče atletske površine. Delni certifikat bo pridobljen do konca tega tedna.

Občina Kamnik tudi letos prispeva 500 evrov kot pomoč pri izvedbi obveznega izobraževanja in strokovne ekskurzije za rejnike in rejniške družine iz naše občine. Skladno z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti, se z rejništvom ukvarjajo na Centru za socialno delo Kamnik.

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik d.d. so utrdili teren in odvodnjavanje površine Športnega igrišča v Mekinjah. Celotna površina je že preplaščena z grobim in finim asfaltom.

V soboto, 15. oktobra 2016, se je zgodila prometna nesreča na Jenkovi ulici v Kamniku, kjer je alkoholiziran voznik osebnega vozila z neprilagojeno hitrostjo prebil ograjo otroškega igrišča in podrl ter uničil igrala. Voznik začetnik je s tem dejanjem povzročil škodo v vrednosti približno 7.000 evrov. Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik zato občanke in občane obvešča, da je igrišče do nadaljnjega zaprto. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo zaključili z gradnjo 280 metrov dolgega odseka pešpoti, ki poteka od javne poti Volčji Potok–Ceglar–Jernač, pod brežino regionalne ceste, ter se pod mostom preko Kamniške Bistrice naveže na Radomeljsko cesto. S tem smo sklenili manjkajočo povezavo ob reki Kamniški Bistrici med Kamnikom in trgovskim centrom Qlandija. Z izgradnjo pešpoti smo za pešce in kolesarje odpravili nevarni odsek med krožiščem proti Volčjemu Potoku in trgovskim centrom Qlandija. 

Pot je zgrajena v makadamski izvedbi v širini 2,4 metra in se prilagaja obstoječemu terenu. Izveden je bil prehod pod mostom čez Kamniško Bistrico in saniran obstoječi meteorni jarek ob vznožju nasipa regionalne ceste. Meteorni jarek smo nadomestili z ureditvijo betonskih koritnic in ustreznimi prepusti. Na začetnem delu pešpoti je postavljena tudi lesena ograja. 

Pot je namenjena pešcem in kolesarjem kar označuje tudi prometna signalizacija. Na začetku in koncu poti smo postavili kovinske stebričke, ki preprečujejo dostop motornim vozilom.

Oddelek za razvoj in investicije

V okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 sta bili izvedeni dve delavnici, namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

Predstavnica Oddelka se je udeležila delavnice, ki je bila izvedena 11. 10. 2016 v Črnomlju. V okviru delavnice je Skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov,  predstavil elektronski sistem spremljanja (eMS) in podal napotke kako pripraviti dober projekt ter predstavil najpogostejše napake v okviru 1. roka razpisa. Drugi rok za oddajo projektov se zaključi 14. novembra 2016 ob 12. uri. Občina Kamnik oziroma zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina, v sodelovanju s konzorciji partnerjev že pripravljajo predlog aktivnosti in vso potrebno projektno dokumentacijo zanje za nekatere projekte čezmejnega sodelovanja namenjene aktivnemu ohranjanju skupne kulturne dediščine preko trajnostnega turizma.

Za potrebe priprave programa dela Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Kamnik, smo pripravili nabor prireditev, ki jih bomo ponudili za promocijo mest in ponudnikov članic združenja, izbrali prireditev članice, na kateri bomo aktivno promovirali Kamnik in njegove znamenitosti, dogovorili promocijo prireditev članic združenja na spletni strani Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, ter pristopili k projektu, ki ga združenje s hrvaškimi partnerji pripravlja zarazpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.

Oglasno sporočilo