16. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2511

V četrtek, 20. oktobra 2016, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 13. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 15. seje z dne, 15. septembra 2016, ter naslednji dnevni red:
 1. Volitve in imenovanja
 2. Obravnava in sprejem določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
 3. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in obravnava Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – prva obravnava
 4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale – prva obravnava
 5. Obravnava in sprejem Sklepa s stališčem Občine Domžale o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
 6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »V9-1 Pod Tosamo jug«- druga obravnava
 7. Vprašanja, pobude in predlogi
1. Volitve in imenovanja 
 • Občinski svet je sprejel Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Domžale. Občinski svet Občine Domžale je potrdil Romana Lenassija, izvoljenega na lokalnih volitvah dne 4. 10. 2014 kot člana Občinskega sveta Občine Domžale za preostanek mandatne dobe.
 • Občinski svet je sprejel Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda »Center za zaščito in reševanje Domžale. Občinski svet Občine Domžale je za direktorja javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale imenoval Andreja Jarca za mandatno obdobje petih let.
 • Občinski svet je sprejel Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Knjižnice Domžale. Občinski svet Občine Domžale je potrdil, da se za direktorico Knjižnice Domžale imenuje Barbara Zupanc Oberwalder za mandatno obdobje petih let.
 • Občinski svet je sprejel Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Doma upokojencev Domžale. Občinski svet Občine Domžale je dal pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Nataše Zalokar za direktorico Doma upokojencev Domžale za mandatno obdobje petih let.
 • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Domžale. Občinski svet Občine Domžale je imenoval Blaža Vidica kot predstavnika Policijske postaje Domžale v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale.
 • Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju člana Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve. Občinski svet Občine Domžale je za člana Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve imenoval Anžeta Korošca.
2. Obravnava in sprejem določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
Občinski svet je sprejel Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2017 znaša 0,00158 €.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2017 znaša 0,10298 €.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale, uporablja pa se od 01. 01. 2017 dalje.
3. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in obravnava Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – prva obravnava 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel sklepa o sprejemu odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in 2018 v prvi obravnavi.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in 2018 v prvi obravnavi in je ugotovil, da je gradivo primerno za nadaljnjo obravnavo.

4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale – prva obravnava 

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale v prvi obravnavi.
Občinski svet Občine Domžale je določil, da se v kadrovskem načrtu za leto 2016 število delovnih mest v kabinetu za določen čas poveča za eno delovno mesto.
 
5. Obravnava in sprejem Sklepa s stališčem Občine Domžale o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep s stališčem Občine Domžale o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS.
Občinski svet Občine Domžale podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v ustavo, prav tako se strinja z izhodiščem, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države ter da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev.
Pri tem se naj upošteva, da pravico do pitne vode ni mogoče enačiti s pravico do javnega vodovoda. Pripravljavce besedila ustavnega zakona pozivamo, da upoštevajo dosedanjo zakonodajno ureditev, po kateri morajo občine zagotavljati javne vodovode na območjih v skladu z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo, na ostalih območjih pa si oskrbo s pitno vodo ali samooskrbo občani zagotovijo še naprej.
Občinski svet Občine Domžale razume predlog, da bi odslej oskrbo gospodinjstev zagotavljala država preko neprofitne javne službe tako, da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnih skupnostim, kot poseg v izvirne pristojnosti občin, zato ga ostro zavrača.
Občinski svet Občine Domžale glede na sprejeto stališče k točki 2 na 21. seji Državnega zbora RS opozarja poslanke in poslance ter Ustavno komisijo Državnega zbora RS, da se naj v zahtevi po preprečevanju podeljevanja koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo jasno loči med prepovedjo sklepanja koncesijskih pogodb z zasebnimi podjetji in javnimi podjetji, katerim se naj dopusti izvajanje te gospodarske javne službe še naprej.

Občinski svet Občine Domžale zahteva, da Državni zbor RS v vse postopke in razprave v zvezi s spremembo Ustave RS in vpisom neodtujljive pravice do pitne vode, vključi tudi občine in njihova združenja.

6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »V9-1 Pod Tosamo jug«- druga obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »V9-1 Pod Tosamo jug« v drugi obravnavi.

7. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, Peregrin Stegnar /Nsi/, Matej Oražem /Lista Reza/, Uroš Breznik /SD/, Robert Pečnik /SMC/, Metod Marčun /Lista za Domžale/ in Marija Doroteja Grmek /SDS/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek
16_sejaos_domzale-2 16_sejaos_domzale-3 16_sejaos_domzale-4 16_sejaos_domzale-5 16_sejaos_domzale-6 16_sejaos_domzale-7 16_sejaos_domzale-8 16_sejaos_domzale-9 16_sejaos_domzale-10 16_sejaos_domzale-11 16_sejaos_domzale-12
Oglasno sporočilo