TeDni(K) Občine Kamnik (24.10.2016)

0
2441

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Polagata se kanalizacija in vodovod. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini.      

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je nadaljeval s polaganjem vodovoda in kanalizacije na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekala so zaključna dela in urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana izvajala zaključna dela na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik. Opravljen je bil tehnični pregled.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Odprtje nadgrajene Centralne čistilne naprave Domžale-KamnikVabljeni na odprtje nadgrajene Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik, ki bo v sredo, 26. oktobra 2016, ob 13. uri na Študljanski 91 v Domžalah.

Prireditve, ki se bo odvijala na zunanji ploščadi, se bodo udeležili najvišji predstavniki Vlade Republike Slovenije ter župani šestih občin lastnic, med njimi tudi župan vodilne občine, Občine Kamnik, Marjan Šarec. Slavnostna govornica bo ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Program bomo popestrili s kulturno-umetniškim nastopom, po uradnem odprtju pa bomo srečanje zaokrožili še s prijetnim druženjem ob prigrizku in z vodenimi ogledi novih zmogljivosti Centralne čistilne naprave Domžale–Kamnik.

Potek nadgradnje čistilne naprave Domžale-Kamnik od 2014 do 2016 si lahko ogledate v priloženem videu: https://www.youtube.com/watch?v=05HTrOV21ks

Sanacija mostu Buč-Hruševka

Na podlagi izvedenih predhodnih raziskav mostov v občini Kamnik s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je bilo ugotovljeno, da je opornik pod mostom Buč-Hruševka, ki poteka preko občinske ceste, poškodovan do te mere, da je sanacija mostu nujna zaradi varnosti udeležencev v prometu. Na gradbišču so se pričela pripravljalna dela, saj je treba pred zaporo mostu pripraviti obvoz preko vodotoka.

Sanacija mostu, poleg izgradnje novega opornika, zajema še sanacijo poškodovanih betonskih elementov in zamenjavo voziščne konstrukcije. Dela bodo zaključena do konca meseca novembra, v kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale.

Zaključek izgradnje pločnika v Lazah

Izgradnja pločnika ob državni cesti R2-414 Kamnik-Ločica med naseljem Laze in Mali Hrib je zaključena v celoti. Zaključena je I. faza izvedbe pločnika v dolžini 770 metrov, ki je zajemala še izgradnjo javne razsvetljave, ureditev vodotoka, postavitev zaščitnih varovalnih ograj, meteorno kanalizacijo in delno obnovo državne ceste.

Občina Kamnik je omenjeni projekt uvrstila v črpanje državnih sredstev, tako da v naslednjih dneh sledi vloga za povrnitev stroškov celotne investicije s strani države.

Podpis koncesijske pogodbe za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov

Župan Marjan Šarec in direktor Javnega podjetja Snaga d.o.o. iz Ljubljane sta v tem tednu podpisala Koncesijsko pogodbo za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kamnik. Podlaga za sklenitev koncesijske pogodbe je Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik (Uradni list RS, št. 29/2016, z dne 22. 4. 2016), ki predstavlja koncesijski akt in koncesijsko odločbo in določa, da se koncesija za obdobje desetih let podeli neposredno družbi Snaga d.o.o.

Koncesionirani gospodarski javni službi se bosta izvajali v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA, vključno z odlagališčem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na lokaciji Barje v Ljubljani. RCERO, ki velja za največji tovrstni center v Sloveniji in je opremljen z najmodernejšo okoljsko tehnologijo, gradnja pa je bila v višini 65 odstotkov sofinancirana iz evropskega kohezijskega sklada, je 6. novembra 2015 dobil dovoljenje za poskusno obratovanje, ki se izvaja v letošnjem letu. Osnovni namen RCERO Ljubljana je predelava odpadkov iz 37 slovenskih občin, ki so vključene v projekt. Prvih 17 občin, med njimi Občina Kamnik, je konec leta 2009 sklenilo pogodbo o pristopu k projektu nadgradnje RCERO, v času izvedbe pa se je število vključenih občin povečalo na 37.Iz večine od teh občin se odpadki že vozijo v predelavo v RCERO, v občini Kamnik pa smo najprej izvedli celoten postopek podelitve koncesije za obdelavo in odlaganje, ki je zaključen s podpisom koncesijske pogodbe.

Izvajalec koncesionirane gospodarske javne službe zbiranja  komunalnih odpadkov Publicus d.o.o. bo, tako kot do sedaj, skrbel za odvoz komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik. Mešane komunalne odpadke, kosovne odpadke in biološke odpadke bo vozil in oddajal v RCERO Ljubljana. Uporabnikom storitev oziroma povzročiteljem komunalnih odpadkov pa bo tudi v bodoče Publicus d.o.o. izstavljal račune oziroma položnice za storitve vseh treh gospodarskih javnih služb (zbiranje, obdelava, odlaganje).  

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo, 19. oktobra 2016, sta župan Marjan Šarec in predsednica Društva staršev otrok s posebnimi potrebami Andreja Potočnik, v Kamniku na Usnjarski cesti 9 odprla Dnevni center za mlajše gibalno ovirane osebe. Izvajalec dejavnosti, ob finančni pomoči Občine Kamnik, je Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami. Dnevni center trenutno obiskuje 5 gibalno oviranih oseb, kjer vsakodnevno od 6. do 15. ure za njih skrbita dve strokovni delavki. Obiskovanje dnevnega centra je za uporabnike brezplačno.

Počasi se bliža zaključek leta 2016, kar pomeni, da se zaključujejo projekti in izvedbe dejavnosti za izvajalce, ki so v tem letu sofinancirani s strani Občine Kamnik. Pozivamo vse izvajalce iz različnih področij (kultura, sociala, šport…), da se držijo pogodbenih določil in pravočasno oddajo poročila o opravljenih delih.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Pri izdaji cestnih soglasij in soglasij za odmik od parcelne meje se pogosto pojavljajo težave zaradi določitve parcelne meje, v primerih ko le-te niso urejene in dokončne.Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje. Meja parcele je pravno-formalno urejena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju urejene meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo. Informacijo o urejeni meji lahko pridobite na geodetski upravi, informativni vpogled pa je možen tudi na portalu Prostorski informacijski portal občin (PISO); https://www.geoprostor.net/PisoPortal/.

Urejene in dokončne meje so osnova za določanje odmikov od parcelnih meja tudi od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Sem sodijo tudi javne ceste. V primeru investitorjeve zahteve manjših odmikov bo Občina Kamnik od investitorja predhodno zahtevala prikaz meje v naravi, lahko pa tudi ureditev  meje.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdelali več mnenj k pritožbam na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz pritožb izhaja, da zavezanci še vedno ne javljajo sprememb lastništva in druge spremembe na nepremičninah. Veliko pritožb se nanaša tudi na odmero pravnih subjektov, ki del nepremičnin oddajo oziroma prodajo drugim pravnim subjektom. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na elektronski naslov občina@kamnik.si na obrazcu, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Oddelek za razvoj in investicije

V sredo 19. oktobra je v Lučah potekalo 7. srečanja Združenja Kamniško-Savinjske Alpe v letu 2016. Kamniško-Savinjske Alpe počasi pridobivajo na prepoznavnosti in na krepitvi povezovanja. Na srečanju je bilo sklenjeno, da se oblikujeta 2 nova turistična produkta, ki bosta povezovala območje, in sicer kolesarska in treking pot okoli KSA.Prav tako je v pripravi skupen projekt, ki bo temeljil na bogastvu vodnih virov in krajevnih zgodbah in bo izhodišče za nadaljnji razvoj območja, hkrati pa bo vseboval konkretne predloge kazalnikov in rezultatov za prijavo projekta na razpise.

V začetku tedna (16. in 17. oktobra) so bili v Kamniku na delovnem obisku partnerji iz Italije, in sicer profesorji in profesorice iz Univerze v Ferrari ter Nacionalnega inštituta za oceanografijo in geofiziko iz Trsta. Oddelek se že dlje časa povezuje z različnimi ustanovami iz Italije, z namenom sodelovanja v evropskih projektih. Izmenjujemo siprojektne ideje in iščemo skupne teme, ki so tokrat bile varstvo pred naravnimi nesrečami, arheologija in geologija, s poudarkom na triasnih fosilih. Naši partnerji so se najprej srečali s poveljnikom Civilne zaščite Občine Kamnik mag. Matjažem Sršo in njegovo namestnico Brigito Vavpetič. Tema pogovorov je bilo iskanje skupnih interesov na področju delovanja civilne zaščite, varstva pred naravnimi nesrečami, s poudarkom na preventivi. V nadaljevanju smo jih peljali v Solčavo, kjer smo jim pokazali najnovejša odkritja srednjetriasnih vretenčarjev v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki so pritegnila pozornost svetovne strokovne javnosti in tudi naših gostov. V centru Rinka v Solčavi je imela najprej predavanje Janja Železnikar iz Medobčinskega muzeja Kamnik, nato pa še odkritelja novih nahajališč triasnih vretenčarjev dr. Jure Žalohar in dr. Tomaž Hiti. Srečanje je bilo uspešno, gostje so odšli polni pozitivnih vtisov, v nadaljevanju bomo pripravili konkretnejše predloge projektov za prijave na evropske programe.

Predstavnica Oddelka se je od 13. do 15. oktobra 2016 v kraju Grassau/Achental (Nemčija) udeležila Alpskega tedna in konference Omrežja Občin povezanost v Alpah. Glavne teme so bile demografija, kultura in kakovost življenja. Potekala so različna tematska predavanja o migracijah v alpskih občinah. Občine so pred izzivom, kako v prihodnosti prevzeti aktivno vlogo na področju upravljanja s priseljevanjem. Po eni strani je za to potrebno dajanje inovativnih impulzov proti naraščajočemu trendu odseljevanja, po drugi pa izvajanje aktivnosti za čim boj harmonično sobivanje novih priseljencev in obstoječega prebivalstva. Univerzalna rešitev seveda ne obstaja, predstavljeni primeri praks iz alpskega prostora pa lahko pripomorejo k prepoznavanju lastnih potencialov in izkoriščanju obstoječih virov. Cilj Alpskega Tedna je izmenjati obstoječe alpske izkušnje za iskanje novih alpsko naravnanih rešitev za prihodnost, s katerimi bi ohranjali družbeno, kulturno in naravno dediščino tega območja. 

Oglasno sporočilo