TeDni(K) Občine Kamnik (31.10.2016)

0
2685

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Polagata se kanalizacija in vodovod. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini.

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je nadaljeval s polaganjem vodovoda in kanalizacije na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekala so zaključna dela in urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V sredo, 26. oktobra 2016, je bilo slovesno odprtje nadgrajene Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik. Župan vodilne občine v projektu nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, Občine Kamnik, Marjan Šarec je skupaj z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, župani ostalih vključenih občin, Domžale, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin, in direktorico Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik dr. Marjeto Stražar s prerezom traku popoldan slovesno odprl nadgrajeno čistilno napravo, ki je tako po zmogljivosti postala četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Republiki Sloveniji.

Nadgradnja CČN obsega izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje. Zmogljivost nadgrajene CČN je 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. CČN Domžale-Kamnik je tako postal četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Program Jumicar

Program Jumicar je bil uspešno izveden za otroke Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Vsi prisotni so bili zelo zadovoljni s samo izvedbo in učinkovitostjo programa, saj so otroci v teoretičnem delu sodelovali, pri vožnji po poligonu pa povezovali teorijo in prakso. Navdušenja otrok nam seveda ni potrebno posebej poudarjati.

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je v drugi polovici septembra objavila javni razpis za prodajo mobilnega drsališča s hladilnim agregatom. Javno odpiranje prispelih ponudb je bilo v sredo, 12. oktobra 2016, v prostorih občine Kamnik. V torek, 25. oktobra 2016, je bila z izbranim ponudnikom, družbo Kota d.o.o., Petrovče, sklenjena prodajna pogodba, in sicer za ceno 18.727,00 evrov (z DDV).

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaključili smo z obnovitvenimi deli spominskega obeležja padlim borcem NOB na Prevojah v Tuhinjski dolini. Dela so bila prevzeta in potrjena tudi s strani odgovorne konservatorke dr. Renate Pamić iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.

V Domu kulture Kamnik so se nadaljevala redna vzdrževalna dela. Izvajalec je v večji meri zaključil s pleskarskimi deli (avla pred glavno blagajno, stopnišče in hodnik v prvem nadstropju). Konec tedna so se začela izvajati obnovitvena dela v mali dvorani(obnova električne razsvetljave, parketarska in pleskarska dela, namestitev zaves in rolojev ter opreme), ki naj bi bila zaključena do 15. novembra 2016.

V zvezi z javnima razpisoma za sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževalnih del v planinskih kočah v letu 2016 ter sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč in/oziroma športnih objektov po krajevnih skupnostih v občini Kamnik so bile izdane odločbe. Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi pravnomočnih odločb sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Vse izbrane prijavitelje na mladinske ter kulturne programe in projekte opominjamo, da morajo skladno s pogodbami najkasneje do 30. novembra 2016 oddati poročila o izvedenih programih in projektih. Nakazila na podlagi poročil oziroma zahtevkov, ki bodo oddani po tem datumu, ne bodo možna.

Oddelek za razvoj in investicije

Zaradi visoke brezposelnosti med mladimi bo Občina Kamnik financirala izobraževalni program za mlade »PODJETNIŠKI KROŽEK«. Program je usmerjen kspodbujanju podjetnosti pri srednješolcih in vključuje učenje veščin ustvarjalnosti, vztrajnosti in samoiniciativnosti, učenje uporabe novih tehnologij, učenje pismenosti in komunikacijskih veščin ter učenje podjetniških znanj in veščin za vodenje lastnega posla.

Program izvaja Ustvarjalnik, pospeševalnik mladinskega podjetništva, d. o. o., in  je namenjen zainteresiranim dijakom Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku. Izveden bo v šolskem letu 2016/2017. Cilj programa je priprava samostojnih poslovnih idej, s katerimi se posamezne ekipe dijakov lahko udeležijo nacionalnega tekmovanja za najboljši mladinski startup leta. Predstavitvena delavnica, kjer bo program podrobno predstavljen in dijaki povabljeni k sodelovanju, bo izvedena po počitnicah (točen datum bo objavljen naknadno). Zainteresirane dijakinje in dijaki vljudno vabljeni.

Oglasno sporočilo