TeDni(K) Občine Kamnik (7.11.2016)

0
2656

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Odsek ceste, na katerem je potekala gradnja, se je pripravil za polaganje asfalta. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Potekalo je polaganje grobega asfalta. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini.                      

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je nadaljeval s polaganjem vodovoda in kanalizacije na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekala so zaključna dela in urejanje okolice vodovodnega črpališča ter vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija mostu Buč-Hruševka

Dela na gradbišču potekajo skladno s terminskim planom. Zaradi betoniranja opornikov mostu je občinska cesta zaprta, obvoz pa je urejen v neposredni bližini preko vodotoka. Sanacija mostu, poleg izgradnje novega opornika, zajema še sanacijo poškodovanih betonskih elementov in zamenjavo voziščne konstrukcije.

Sanacija plazu Zajasovnik

Izvedena so bila pripravljalna dela za izvedbo sanacije plazu v kraju Zajasovnik. Pred približno 20 leti je bila izvedena celovita sanacija brežine pod občinsko cesto. V zadnjih letih je bilo ugotovljeno, da drenažni sistem v plazu ne deluje ustrezno, zato je bil izveden pregled s kamero. Poškodovani drenažni sistem na plazu bo ustrezno saniran ter s tem preprečeno premikanje plazu pod cesto. Dela bodo zaključena do konca meseca decembra, v kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale.

Zaključen razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje malega gospodarstva

Na podlagi zaključenega razpisa za dodelitev sredstev za pospeševanje malega gospodarstva, z dne 7. oktobra 2016, in ugotovitev Komisije za izvedbo javnega razpisa po tem, ko so bile posredovane vse potrebne dopolnitve je občinska uprava do petka, 4. novembra 2016:

  • v okviru »Ukrepa: pospeševanje zaposlovanja« izdala  17 sklepov o dodelitvi sredstev, od tega 13 za namen samozaposlitve, za katero vlagatelji prejmejo pomoč v višini 1.000 evrov (20 točk/vrednost točke je 50 evrov); ter 4 za zaposlitev osebe na novo delovno mesto za nedoločen čas za kar prejmejo pomoč v višini 750 evrov (15 točk), 5 zavrnilnih odločb, z naslova neizpolnjevanja razpisnih pogojev. Za namen dodelitve potrebnih sredstev bo poleg razpisanih 5.000 evrov (11.000 evrov je bilo s proračunske postavke v ta namen že razdeljenih v okviru spomladanskega razpisa; v okviru proračuna dodatno zagotovljenih 10.250 evrov),
  • v okviru »Ukrepa: sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah« izdala 6 sklepov od dodelitvi sredstev za udeležbo na sejmih in razstavah, 1 zavrnilno odločbo z naslova neizpolnjevanja razpisnih pogojev. Od 13.800 evrov sredstev v ta namen je bilo razdeljenih skupaj 8.599,65 evrov,
  • v okviru »Ukrepa: subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru« izdala 4 sklepe od dodelitvi sredstev za subvencijo najemnine na Šutni v skladu s pravilnikom ter 2 zavrnilni določbi z naslova neizpolnjevanja razpisnih pogojev. Od 10.000 evrov sredstev v ta namen je bilo razdeljenih 2.898 evrov,
  • v okviru »Ukrepa: sofinanciranje zaščite licenc in patentov« izdala 1 sklep o dodelitvi sredstev na podlagi ene prijave za ta ukrep. Dodeljena so vsa razpisana sredstva v ta namen v višini 3.000 evrov.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve se zadnje čase pogosto srečujemo z vprašanji o uporabi javnega dobra. Splošno rabo javnega dobra definira 19. člen Stvarnopravnega zakonika (SPZ) – javno dobro je stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo. Katera stvar je javno dobro, kakšni so pogoji za njegovo uporabo ter kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobi posebna pravica uporabe, podrobneje določajo posamezni zakoni. Zakon o vodah (ZV-1) ureja naravno in grajeno vodno javno dobro, Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) ureja uporabo objektov in naprav, ki so določeni kot javno dobro in so namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb. Nadalje Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) definira naravno javno dobro kot del okolja, na katerem je z zakonom vzpostavljen status javnega dobra in ki se ga lahko rabi le tako, da ni ogroženo okolje ali njegov del, ki ima status naravnega javnega dobra in da ni izključena njegova naravna vloga. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) v 2. členu definira grajeno javno dobro lokalnega pomena kot grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekte ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

Za javno dobro je torej značilna splošna uporaba, javno dobro omogoča uveljavljanje javnega interesa, je v javni lasti in je namenjeno rabi vsakogar pod enakimi, z zakonom določenimi pogoji, ki se spreminjajo glede na naravo in vrsto javnega dobra oziroma glede na predviden način uporabe javnega dobra. Na javnem dobru ni mogoče pridobiti lastninske ali kakšne druge stvarne pravice s priposestvovanjem, prav tako ne more biti predmet izvršbe in načeloma je izvzeto iz pravnega prometa. Vendar pa so lahko omejitve splošne rabe javnega dobra dopustne iz razlogov javnega reda in varnosti in zaradi vzdrževanja le-tega.

Oddelek za družbene dejavnosti

S strani Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides smo prejeli obvestilo, da se v torek, 8. novembra 2016, od 7. ure dalje začne stavka zdravnikov in zobozdravnikov v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. V času stavke bodo pacienti dobili zdravstveno oskrbo kot doslej. Zdravniki, ki bodo stavkali naslednjega delovnega dne po nočni, sobotni ali nedeljski oziroma praznični dežurni službi pa ne bodo izvajali  ambulantnih pregledov. Zato bo porušen sistem naročanja oziroma bo treba na pregled čakati dlje časa, saj bodo paciente prevzele druge ambulante.

Na spletni strani Občine Kamnik je objavljena namera za nakup nepremičnine, in sicer za nakup pritličnih prostorov v rojstni hiši Rudolfa Maistra na Šutni (približno 74 m2).

Na otroškem igrišču na Jenkovi ulici so se v preteklem tednu postavila nova igrala. Le-te so nadomestila prejšnje, ki so bila poškodovana v prometni nesreči v preteklem mesecu. Igrišče bo svoja vrata ponovno odprlo danes, v ponedeljek, 7. november 2016.

Občanke in občane hkrati obveščamo, da se bodo v mesecu novembru na nekaterih otroških igriščih v občini Kamnik izvajala vzdrževalna dela (zamenjava dotrajanih igral, namestitev podlag, postavitev ograj in podobno). S tega razloga bodo le-ta v času del zaprta, zato vas prosimo za razumevanje.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Za odobritev pravnega posla mora Finančna uprava ugotoviti tudi kdaj se je namenska raba spremenila, saj le-ta podatek vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine. 

V preteklem tednu smo imeli več usklajevalnih sestankov na tematiko parcelacij. Z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta (OPN) je bilo narejenih kar nekaj sprememb na področju prostorskih ureditev lokalnega pomena, spremenjeni pa so tudi pogoji umeščanja objektov v prostor. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o OPN. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o OPN ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije.

V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o OPN glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je v preteklem tednu na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala 3 zahtevke za sofinanciranje naslednjih projektov:

  • ureditve Muzejske poti v višini 65.000 evrov,
  • avtobusna postaja Soteska v višini 22.903 evrov,
  • hodnik za pešce v naselju Laze v višini 145.000 evrov.

Sofinanciranje države za občinske investicije v lokalno infrastrukturo se izvaja na podlagi Zakona o financiranju občin, kjer ima Občina Kamnik v letu 2016 in 2017 na voljo vsako leto po 232.903 evrov sredstev.

Vir: Občina kamnik

Oglasno sporočilo