Pobude občinskih svetnic in svetnikov Občine Domžale ter odgovori pristojnih služb

0
3046

Zdravstveni dom Domžale in Občina Domžale bomo gradili novo urgenco. Z Oddelkom za urejanje prostora usklajujemo, kje naj bi objekt stal. Uskladili smo se glede lokacije in velikosti, nismo se pa uskladili glede dostopa do urgence. Z arhitektom za enkrat nismo mogli vzpostaviti dialoga v smislu, da bi upošteval naša stališča glede dostopa. Predlog. ki ga je arhitekt podal, po naših ocenah ni realen, ker bo povzročil prometni kaos in onemogočil hitre dostope in izstope urgentnih vozil. Zakaj ni možen dostop do urgence s ceste med Zdravstvenim domom in Tušem? Kaj je potrebno storiti, da bo tak dostop možen?
Janez Svoljšak /DeSUS/

Umeščanje novega objekta nujne medicinske pomoči v center mesta je zahtevna naloga, ki mora vključevati strokovno znanje sodelavcev Zdravstvenega doma, Občinske uprave in strokovnjake urbanistične stroke. Umestitev objektov, vodenje prometa (urgentnega in pacientov) in mirujoči promet morajo zadostiti potrebam Zdravstvenega doma, vendar ob upoštevanju koncepta razvoja širšega območja centra mesta. Cilj urejanja centra Domžale je zadovoljevanje tistih potreb občanov, ki ustvarjajo prostor zadovoljnih ljudi. Preplet oskrbnih, rekreacijskih, družbenih in socialnih dejavnosti.
Sodelovanje deležnikov pri umeščanju novega objekta nujne medicinske pomoči v prostor in določanju bodočega prometnega režima je konstruktivno in trenutno v fazi usklajevanja.
Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora

————————————————————————————————
Zanima me v kateri fazi je AC priključek Mačkovci do Trzina. Kdaj se planira prvi del?
Uroš Breznik /SD/

V letu 2010 je Občina Domžale pridobila študijo »Priključek Študa z navezavo do Ihana; prometna preveritev in dimenzioniranje križišč« iz katere izhaja, da je zaradi novih dejstev, ki jih predstavljajo povezava trzinske obvoznice z AC priključkom Študa, ukinitev posrednega priključevanja priključka Študa skozi naselje Študa in predvidena navezava do Ihana, potrebno spremeniti obliko načrtovanega in z Uredbo določenega AC priključka Študa.
S spremenjeno obliko priključka se posega na dele kmetijskih zemljišč, kjer je predhodno potrebno spremeniti osnovno namensko rabo. Na delih zemljišč, kjer se posega na območje državnega prostorskega načrta (DPN) pa je v skladu s 43. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor potrebno pridobiti soglasje vlade za načrtovanje prostorske ureditve v območju DPN. Pred tem je potrebno pridobiti še pozitivno mnenje upravljavca prostorske ureditve tj. Družbe za avtoceste Republike Slovenije in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Trenutno potekajo usklajevanja med pristojnimi institucijami in pripravljavcem projekta idejne zasnove za AC priključek Študa.
Sprememba namenske rabe za predmetni priključek ter navezava na Trzin se vodi v okviru postopka sprejemanja Občinskega prostorskega načrta.
mag. Polona Bitenc Pavliha, Oddelek za urejanje prostora

—————————————————————————————————
Čebelarji Čebelarskega društva Domžale so se obrnili name z zaprosilom, da naj na tej seji dam pobudo, da bi Občina Domžale temu društvu ob rekreacijski poti ob Kamniški Bistrici dodelila brezplačno mesto, kjer bi lahko postavili društven čebelnjak. Njihov predlog za postavitev čebelnjaka je južno od CČN Domžale Kamnik, neposredno ob rekreacijski poti. Čebelnjak, ki bi ga čebelarji tam postavili bi ne bil namenjen samo čebelarjem, ampak bi bil tudi učni čebelnjak, namenjen predvsem šolarje’, in ne nazadnje tudi sprehajalcem in drugim. Čebelarji so prepričani, da bi s postavitvijo le-tega čebelarsko dejavnost lažje in bolje približali ljudem, ki jih ta dejavnost zanima.
Maksimiljan Karba /LTD-Toni Dragar- Lista za vse generacije/

V skladu z veljavnim prostorskim aktom so zemljišča južno od CČN po namenski rabi oprede-ljena bodisi kot športno rekreacijske in zelene površine in predviden podrobni prostorski načrt za območje kamniške Bistrice bodisi kot gozdna zemljišča. Glede na določila veljavnih prostorskih aktov Občine Domžale je v območjih predvidenih OPPN možna le postavitev premičnega čebelnjaka. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih določa, da je na gozdnih zemljiščih dopustna tudi gradnja čebelnjaka kot pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, v kolikor je pridobljena registrska številka stojišča čebelnjaka. Oddaja nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo se ureja po določbah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Predlagamo, da se predstavnik Čebelarskega društva Domžale sestane s predstavniki Oddelka za urejanje prostora.
Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora

Posredovano na 15. seji dne 15. 9. 2016 

Oglasno sporočilo