Na shodu ponovno o obljubah in aktivnostih za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš

0
3844
V sredo, 16. novembra 2016, je civilna iniciativa za izboljšanje prometnih razmer v Mengšu organizirala shod občank in občanov na križišču Gorenjske ceste z Veselovim nabrežjem. Shod je potekal pri prehodih za pešce, ki so ju protestniki množično prečkali in s tem zaustavljali promet. Zbralo se je več kot 150 protestnikov. Prisotni so bili gasilci, kasneje ob zastoju prometa v celotnem Mengšu so prišli tudi policisti. Shoda sta se udeležila tudi župan, Franc Jerič, podžupan Bogo Ropotar, ki sta udeležencem in novinarjem predala izjavo Občinske uprave Občine Mengeš v zvezi z aktivnostmi za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš. Shod se je začel ob 16.00 in zaključil ob 16.30, protestniki so se začeli z obljubo, da bodo s shodi nadaljevali do izgradnje obvoznice razšli po 17. uri.
Udeleženci protestnega shoda so povedali, da je hrup zaradi tranzitnega tovornega prometa, ki se začne že zelo zgodaj, tudi okoli 3. ure zjutraj, zelo moteč. Problem pa ni samo hrup, ampak tudi vklapljanje v promet, ki je včasih iz zasebnih dvorišč skoraj nemogoče ter varnost najšibkejših udeležencev v prometu, predvsem ob srečanju dveh večjih tovornih vozil. Poleg opisanega pa se vidno uničuje tudi pred leti obnovljena cesta, ki pri obnovi zaradi svoje osnovne funkcije in že takrat predvidene izgradnje obvoznice, ni bila prilagojena trenutnemu številu tovornega prometa.
Tina Drolc, za Občinsko upravo Občine Mengeš
IZJAVA OBČINSKE UPRAVE OBČINE MENGEŠ
Pripravljalna dela manjkajočega dela obvoznice Mengeš v letu 2017,
izgradnja v letu 2018
Obvoznica Mengeš predstavlja del trase načrtovane glavne ceste Želodnik – Mengeš – Vodice. Omenjena cesta je kot navezovalna cesta umeščena v Nacionalni program izgradnje avtocest. Obstoječo obvoznico Mengeš je v letih 2010 in 2011 zgradil DARS, z obljubo, da se bodo dela nadaljevala v naslednjih letih. Za realizacijo že leta 2011 danih obljub o zaključku manjkajočega dela obvoznice Mengeš, je občinska uprava na čelu z županom v letu 2016 izvedli več aktivnosti zapisne v kronološkem pregledu.
Manjkajoči del obvoznice je nujno potreben za zagotovitev varnosti v prometu, predvsem najšibkejših udeležencev v prometu, za dvig kvalitete bivanja občank in občanov ob cestah, kjer je sedaj tranzitni tovorni promet še posebej intenziven ter za preprečevanje uničevanja in propadanja cestišč, ki na tako intenziven tranziten tovorni promet niso prilagojena.
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je nagovoril vse udeležence shoda: »Občina Mengeš je v letu 2016 še posebej intenzivno izvajala aktivnosti za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš. Najtežje je bilo v mesecu juniju, juliju in avgustu, ko so naše pobude za operativne sestanke prehajale iz institucijo na institucijo. Sedaj smo uspeli od pristojnega ministra, dr. Petra Gašperšiča, dobiti zagotovilo, da bodo pripravljalna dela izvedena v letu 2017, manjkajoči del obvoznice pa bo v celoti zgrajen v letu 2018.«
Župan je vse prisotne tudi obvestil, da je ponovno pridobil zagotovilo Policijske postaje Domžale, ki bo poostrila nadzor nad tranzitnim tovornim prometom na Kamniški cesti med Glavnim trgom in krožiščem na Kamniški cesti, na Kolodvorski cesti med Glavnim trgom in krožiščem na Kolodvorski cesti ter Grobeljski cesti med križiščem »Lovec« in krožiščem na Grobeljski cesti.
Nekateri prebivalci območja so opazili, da se je del tranzitnega prometa že preusmeril. Sedaj del tovornega prometa uporablja obstoječo obvoznico, nato pa preko ceste za Kamnik, mimo odlagališča podjetja Publicus, zavija proti Kranju. S tem se je razbremenil promet v Mengšu, vendar pa problem tovornega tranzitnega prometa, ki uporablja izhode v Lukovici, v Domžalah in v Vodicah, ostaja na drugih, za ta promet neprilagojenih cestah.
Občinska uprava
IZJAVA OBČINSKE UPRAVE OBČINE MENGEŠ
KRONOLOGIJA LETA 2016
aktivnosti Občine Mengeš v zvezi z manjkajočim delom obvoznice Mengeš
10.10.2016 – sestanek pri Ministru za infrastrukturo, dr. Petru Gašperšiču.
Predstavnika Občine Mengeš: Franc Jerič, župan, Urban Kolar, direktor občinske uprave.
Drugi prisotni: predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, minister, mag. Darja Kocjan, generalna direktorica, mag. Zvonko Zavasnik, Marjeta Vozelj; predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, Tomaž Willenpart; predstavniki DARS-a, Vili Žavrlan, Janez Kušnik.
Tema sestanka: nevzdržno stanje glede tovornega prometa v Občini Mengeš in zahteva po takojšnji izgradnji manjkajočega dela obvoznice; obravnava ponudbe občine za zalaganje lastnih sredstev za realizacijo gradnje; prost prometen pretok na obvoznici, da bo lahko v polni meri namenjena svoji funkciji (preusmeritev tranzitnega prometa)
Rezultat: izgradnja obvoznice Mengeš bo prioriteta v programu Ministrstva za infrastrukturo in v programu DARS-a. V letu 2017 bodo odkupljena vsa potrebna zemljišča (od cca. 150 solastnikov manjkajo le še solastniški deleži po treh umrlih osebah – postopek dedovanja in odkupa je v teku), obnovljena bodo vsa potrebna soglasja in novelirana projektna dokumentacija. Manjkajoči del obvoznice naj bi bil zgrajen v letu 2018, do takrat je potrebno zagotoviti potrebna sredstva za izvedbo investicije. Zalaganje potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo obvoznice s strani občine so zavrnili, ker zakonodaja tega ne dopušča. Predstavnika občine sta vse prisotne obvestila, da bo občina zaradi preteklih izkušenj – nerealiziranih obljub v obdobju 2011 do 2015 – redno spremljala opravljene aktivnosti pristojnih služb ter o tem obveščala tudi občanke in občane. Opozorjeno je bilo, da glede na funkcijo prometa, razbremenitev drugih cest in preusmeritev tranzitnega prometa na obvoznico, nujno, da bo cesta po zagotovitvi cestninjenja v prostem prometnem toku in po izgradnji celotne navezovalne ceste Želodnik-Mengeš-Vodice, cestninska za tovorni cestni promet.
 
12.9.2016 – sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo
Predstavniki Občine Mengeš: Franc Jerič, župan, Urban Kolar, direktor občinske uprave in Franc Hribar, predsednik Odbora za okolje in prostor Občinskega sveta Občine Mengeš
Tema sestanka: nevzdržno stanje glede tovornega prometa v Občini Mengeš, fotografije tranzitnega tovornega prometa z jasnim vidnim zmanjšanjem varnosti udeležencev v prometu, kvalitete bivanja občank in občanov ob cesti ter uničevanjem cestišča na Prešernovi cesti; takojšnja izgradnja obvoznice; pregled podane pobude občine o zalaganju potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš
Rezultat: sestanek z ministrom za razrešitev vprašanja pristojnosti za izgradnjo obvoznice, nejasno izražene pristojnosti DARS-a in Direkcije RS za infrastrukturo. Opozorilo, da bo Občina Mengeš sprejeli vse potrebne ukrepe, za zaščito interesov prebivalcev Občine Mengeš. Med možnostmi je bila omenjena tudi možnost cestnih zapor.
 
4.9.2016 – Izdaja sklepa o omejitvi uporabe občinskih cest za tovorna vozila v delu Grobeljske, Kamniške in Kolodvorske ceste
Sklep izdal: Franc Jerič, župan
Izhodišča za izdajo sklepa: zaradi vse večjega števila tranzitnega tovornega prometa, ki zaradi neprilagojenega cestišča za omenjeni promet ogrožajo varnost šibkejših udeležencev v prometu kot so šolarji, pešci, kolesarji ter zaradi obrabe in propadanja že obnovljenih cestišč, je bil izdan sklep o omejitvi tranzitnega tovornega prometa na Kamniški cesti med Glavnim trgom in krožiščem na Kamniški cesti, na Kolodvorski cesti med Glavnim trgom in krožiščem na Kolodvorski cesti ter Grobeljski cesti med križiščem »Lovec« in krožiščem na Grobeljski cesti. Promet je z vertikalno prometno signalizacijo prepovedan za vsa vozila s skupno maso več kot 7,5 t.
 
2.9.2016 – sestanek s pristojnimi na DARS-u, na sedežu družbe v Celju
Predstavnika Občine Mengeš: Franc Jerič, župan, Urban Kolar, direktor občinske uprave
Tema sestanka: nevzdržno stanje glede tovornega prometa v Občini Mengeš in takojšnja izgradnja obvoznice; Občine Mengeš je podala pobudo za zalaganje potrebnih sredstev za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš.
Rezultat: dogovorili za operativni sestanek s predstavniki pristojnih na Direkciji RS za infrastrukturo na katerem bodo preučili pobudo občine za zalaganje potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice in opredelili aktivnosti za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš.
 
Avgust 2016 prošnja za termin za operativni sestanek na DARS-u za začetek potrebnih aktivnosti za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš
 
Avgust 2016 preusmeritev na DARS, ki je odgovorna za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš
 
Avgust 2016 obvestilo predstavnikov na Direkciji RS za infrastrukturo, da je obstaja možnost zapore cest, ker je zaradi neizgrajenega manjkajočega dela obvoznice ogrožena varnost najšibkejših udeležencev v prometu ter ker se uničujejo in propadajo cestišča, ki niso prilagojena intenzivnemu tranzitnemu tovornemu promet
 
Junij 2016 prošnja za termin za operativni sestanek na Direkciji RS za infrastrukturoza začetek potrebnih aktivnosti za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice
 
Junij 2016 – preusmeritev na Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je odgovorna za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice Mengeš
 
Junij 2016 prošnja za termin za operativni sestanek na Ministrstvu za infrastrukturoza začetek potrebnih aktivnosti za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice
 
11.5.2016 – obisk Vlade RS v osrednjeslovenski regiji in skupni sestanek županov občin Mengeš, Trzin in Domžale z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem
Predstavniki Občine Mengeš: Franc Jerič, župan Občine Mengeš, Toni Dragar, župan Občine Domžale, Peter Ložar, župan Občine Trzin, dr. peter Gašperšič, minister s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo
Tema sestanka: izgradnja manjkajočega dela obvoznice Mengeš, povezovalne ceste Želodnik – Vodice in umestitev trase obvoznice Trzin; problem tovornega prometa, ki zapušča avtocesto na izhodih Lukovica in Domžale in s tem obremenjuje promet v občinah Mengeš, Domžale in Trzin – ogroža varnost najšibkejših udeležencev v prometu ter povzroča uničevanje in propadanje na tovorni promet neprilagojenih cestišč;
Rezultat: prioriteta je izgradnja manjkajočega dela obvoznice Mengeš
Oglasno sporočilo