TeDni(K) Občine Kamnik (21.11.2016)

0
2825

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Asfaltiral se je daljši odsek ceste, na katerem je potekala gradnja. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Polagata se kanalizacija in vodovod. Potekalo je tudi polaganje asfalta na uvozih z lokalnih cest. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini.              

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je asfaltiral javno pot, ki pelje proti vodohranu. Potekala so zaključna dela in urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Subvencija za najemnine

Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunu višine neprofitne najemnine upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda. Upošteva se do velikosti primerne površine, glede na število oseb po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. V primeru, če lastnik stanovanja zaračunava nižjo najemnino kot bi jo lahko, se subvencija izračunava od nižje najemnine. Znesek subvencije se obračunava od najemnine brez vpliva rente.

Upravičenci

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik:

  • v neprofitnem stanovanju;
  • v bivalni enoti (namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb);
  • v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide,…);
  • v tržnem stanovanju;
  • v hišniškem stanovanju.

Meje dohodka

Meja dohodka za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 odstotkov ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.

Višina subvencije

Pri določanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina brez vpliva lokacije. Upošteva se dejanska velikost stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna velikost glede na število oseb po pravilniku za dodeljevanju subvencionirane najemnine. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 odstotkov ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80 odstotkov neprofitne najemnine. Subvencija se dodeli naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije. Dodeli se za dobo enega leta, v primeru najemne pogodbe sklenjene za krajši čas, se dodeli za čas, do izteka najemne pogodbe. Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ 80 odstotkov neprofitne najemnine. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja.

Subvencija tržne najemnine je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča ter se uvrstili na prednostno listo. V primeru, da je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v najem nazadnje objavljen pred več kakor letom dni, lahko prosilci vložijo vlogo za dodelitev stanovanja neposredno na občinski organ. Odobrena subvencija se nakaže direktno na lastnikov tekoči račun.

Subvencija tržne najemnine je mesečni znesek, ki predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Pri izračunu priznane tržne najemnine se upošteva najvišja tržna najemnina za kvadratni meter stanovanjske površine po statističnih regijah (za osrednjeslovensko regijo, kamor sodi občina Kamnik, znaša 7 evrov na m2). Če pa je dejanska tržna najemnina nižja od priznane tržne najemnine, se upošteva dejanska najemnina.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pripravili smo obrazložitve predlogov proračunov za leti 2017 in 2018 ter načrt razvojnih programov do leta 2021, ki jih bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval v sredo, 7. decembra 2016.

Izbrani izvajalec je pričel z obnovo nagrobnika pesnika Antona Medveda na kamniških Žalah. S spomenika je odstranjena razraščena vegetacija, Peruzzijev relief z liro in Orfejem je očiščen, kovinska ograja prebarvana. Dela naj bi bila zaključena v tem tednu.

V preteklem tednu je bil odstranjen dotrajan hrastov les – leseni del spomenika pesniku Francetu Balantiču. V tem tednu se bodo dela nadaljevala s čiščenjem granitnega platoja spomenika in predvidoma tudi zaključila, v kolikor bo vreme dopuščalo.

V kletnih prostorih servisnega objekta na stadionu Prijateljstva v Mekinjah so bila zamenjana kletna okna, prostori so bili prebarvani, sledi še menjava vrat.

Investicijsko-vzdrževalna dela v mali dvorani Doma kulture Kamnik se počasi zaključujejo. Položen je nov baletni pod, pohištvo (omare, garderobe) je postavljeno, zavese bodo nameščene v teh dneh, stoli za potrebe dvorane so naročeni. Predvidena dela naj bi bila zaključena v tem tednu.

Obnova spodnjih prostorov v Krajevnem domu Motnik poteka po predvidenem planu. Zamenjana so bila okna in postavljena AB plošča. V tem tednu bodo izvedena še elektro dela in montaža notranjih vrat.

V Domu kulture v Kamniku je potekal posvet (ZLO)RABA DROG MED MLADIMI, ki sta se ga udeležila tudi podžupan Matej Slapar in višja svetovalka Oddelka za družbene dejavnosti Katja Vegel.

V enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik vonj po novi kuhinji dopolnil vonj tradicionalnega slovenskega zajtrkaTako kot vsako leto, smo se tudi letos pridružili projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«Župan Marjan Šarec se je v petek, 18. novembra 2016, skupaj spodžupanom Igorjem Žavbijem in vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček, na povabilo ravnateljice vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liane Cerar, udeležili zajtrka v enoti Pestrna, kjer je istočasno potekalo tudi odprtje prenovljene kuhinje in pralnice. Otroci so pripravili prisrčen program, v okviru katerega je iz lončka na pike zadišalo po tradicionalnem slovenskem zajtrku.

Pričela je veljati novela Zakona o prostovoljstvu, ki sledi pobudam javnih zavodov in prostovoljskih organizacij ter ureja opravljanje prostovoljskega dela v javnih zavodih na enostavnejši in hkrati preglednejši način.

V torek, 22. novembra 2016, bo ob 19. uri v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik potekal pogovor s priznanim pravnim strokovnjakom dr. Andražem Terškom.Pogovor bo vodil novinar RTV Slovenija Igor Jurič. Vabljeni.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je pristojen tudi za urejanje usmerjevalne signalizacije ob javnih cestah. Turistična in druga obvestilna signalizacija je namenjena obveščanju udeležencev cestnega prometa o kulturnih, naravnih in turističnih znamenitostih ter drugih pomembnih objektih in vsebinah. Prednostno se označujejo turistična območja, območja in objekti kulturne dediščine, varovana območja narave, objekti turistične infrastrukture ter pomembnejše javne ustanove in gospodarski subjekti. Ker ima usmerjevalna signalizacija status prometnega znaka je oznaka, oblika, barva, pomen, namen označevanja, dopustne izvedbe, velikosti in posebni pogoji za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (Ur.l. RS št. 99/2015). Občina Kamnik je v letih 2009 in 2010 dokončala vodenje do znamenitosti in pomembnejših javnih objektov na območju mesta Kamnik, v kasnejših letih do 2014 pa smo sistem še dopolnjevali.V zadnjem času se pojavlja več pobud po dopolnjevanju usmerjevalne signalizacije predvsem ob državnih cestah. Za postavitev novih usmerjevalnih tabel ob državni cesti se morajo zainteresirani obrniti na upravljavca državnih cest, to je Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana.

V minulem tednu so potekale aktivnosti v zvezi z izgradnjo fekalne kanalizacije v Lazah v Tuhinju. V sodelovanju s koncesionarjem so bile za odsek izgradnje javne kanalizacije izdelane risbe  detajlne umestitve poteka načrtovane kanalizacije, ki bodo izbranemu izvajalcu na gradbišču  služile kot potrebni načrt za izvedbo. Za omenjeno investicijo so z izbranim izvajalcem potekale tudi aktivnosti v zvezi z podpisom gradbene pogodbe. Izvajalec je prejel povabilo za podpis, ki bo predvidoma izveden v začetku prihajajočega tedna. Izveden je bil tudi postopek pridobivanja ponudb za izvedbo gradbenega nadzora in izdelavo varnostnega načrta. Takoj po podpisu pogodbe bo izvajalec uveden v delo.

V sklopu komunalnega urejanja stavbnih zemljišč je bil v minulem tednu izveden tudi izbor izvajalca za izgradnjo komunalnih vodov na območju M5 Zarja. Izbor te investicije za realizacijo v tem letu je bil izveden predvsem zaradi del na Cankarjevi cesti, ki jih izvaja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Načrtovana gradnja komunalnih vodov namreč posega tudi v cestno telo na Cankarjevi cesti, zato je investicija smiselna, dokončanje le-te pa bo delno odvisno od dinamike del na Cankarjevi cesti.

Oddelek za razvoj in investicije

V ponedeljek, 14. novembra 2016, se je 12. uri zaključil drugi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Odprtega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020. Oddelek za razvoj in investicije je v ta namen razvil in prijavil projekt »Glasba, oblačila – sodobnost ljudskega izročila« – akronim GOSLI, s katerim želimo preko istrske in alpske ljudske glasbe in čezmejne oblačilne kulture kmečkega in mestnega prebivalstva do 1. sv. vojne (vključno s pečno čipko in belokranjskimi nošami, sestavinama registrirane nesnovne KD) predstaviti valorizacijo kulturnih virov za potrebe trajnostnega turističnega razvoja regije. Osrednja aktivnost projekta je nadgradnja festivalov Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku, Festivala ovčje volne Bicka v Solčavi ter festivala TradInEtno v Pazinu, na podlagi konceptov sodobne interpretacije oblačilne in glasbene dediščine (oblikovani bodo prototipi sodobne mode s primesmi tradicije ter nabor sodobne glasbe s primesmi tradicije). Pomembne projektne aktivnosti so še oblikovanje in trženje turističnega paketa oblačilne in glasbene dediščine, izdelava promocijskega materiala za čezmejno turistično ponudbo oblačilne in glasbene dediščine ter vzpostavitev mreže deležnikov čezmejne oblačilne in glasbene dediščine, z namenom zagotavljanja trajnosti čezmejne ponudbe kulturne dediščine. Vodilni partner projekta je Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik, partnerji pa so Občina Solčava, Univerza v Ljubljani (Naravoslovnotehniška fakulteta), Občina Pazin, Etnografski muzej Istre ter Slovensko kulturno društvo Lipa Buzet. V drugem roku je bilo oddanih 111 projektnih vlog, ki bodo v naslednjih mesecih administrativno in vsebinsko pregledane in ocenjene.

Odobren je bil projekt Local4Green, ki je bil pred letom dni vložen na razpis transnacionalnega programa Mediteran. Občina Kamnik v projektu nastopa kot pridruženi partner nacionalnega partnerja – Gradbeni inštitut ZRMK. Osrednja aktivnost projekta bo oblikovanje zelenih fiskalnih politik za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije v lokalnih skupnostih. Projektni partner ZRMK bo v ta namen izvajal tehnično podporo in svetoval pri oblikovanju zelene fiskalne politike po prilagodljivem modelu, ki ga bo promoviral projektni konzorcij. Med drugim bo v Občini Kamnik analiziral stanje in predlagal določene dejavnosti, vezane na učinkovito rabo energije in politiko obnovljivih virov energije ter ocenil, koliko toplogrednih plinov se lahko prihrani oziroma se je z ukrepi že prihranilo, kako se tega lotiti v javnem sektorju in kako skozi zeleno politiko v zasebnem sektorju (gospodinjstva) spodbujati k rabi obnovljivih virov energije. Občina Kamnik bo spremljala potek projekta in nacionalnemu partnerju (Gradbeni inštitut ZRMK) pomagala pri organizaciji dogodkov, navezovanju stikov in pridobivanju podatkov ter preko pripomb in predlogov na projektne izdelke sooblikovala projektne rezultate.

Vizijo razvoja mobilnosti oblikujemo skupaj z mladimiV torek, 15.  novembra 2016, je v Domu kulture Kamnik potekala tretja javna razprava za pripravo Celostne prometne strategije Občine Kamnik z namenom določiti vizijo trajnostne mobilnosti občine. Udeležba je bila tokrat spet precej številčna. Udeleženci so aktivno sodelovali v delovnih skupinah in določili svoje vidike vizije na področju mobilnosti. Posebej pa velja izpostaviti tri mlade učence Osnovne šole Toma Brejca, ki so neobremenjeno in z veliko mero optimizma predstavili, kako si predstavljajo mobilnost v prihodnosti in tudi aktivno sodelovali v sami razpravi.Naslednja javna razprava je predvidena v mesecu januarju prihodnje leto.

Oglasno sporočilo