TeDni(K) Občine Kamnik (28.11.2016)

0
2481

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica in gradnjo dostopne ceste proti Vodohranu Soteska. Polagata se kanalizacija in vodovod. Potekalo je tudi polaganje asfalta na uvozih z lokalnih cest. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini.        

Oddelek za družbene dejavnosti

S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Območne enote Kranj in lastnikov zemljišča smo pridobili soglasje za odstranitev smreke, ki je bila nagnjena nad spomenik grobišča borcev NOB v Zgornjih Stranjah in smreko s pomočjo Zdravka Bodlaja tudi že odstranili.

V začetku preteklega tedna smo pristopili k prvi fazi obnove spomenika padlim v prvi svetovni vojni na kamniških Žalah. Izvajalec bo očistil »roko z mečem«, prav tako bo sanirana pot ob spomeniku. Pesek bo nadomeščen z granitnimi kockami. Dela naj bi se zaključila v tem tednu.

Zaključila so se obnovitvena dela v Mali dvorani Doma kulture Kamnik, poteka pa še čiščenje okolice. Občanke in občanke zato pozivamo, naj v zabojnike ob Domu kulture Kamnik ne odlagajo različnih gradbenih in drugih odpadkov. Zabojniki so namreč namenjeni izključno potrebam uporabnikov Doma kulture Kamnik in ne javni rabi, zato bodo kršitelji sankcionirani v skladu z veljavnim odlokom.

Nadaljevalo se je pleskanje predprostorov in garderob v servisnem objektu na stadionu Prijateljstva v Mekinjah, na otroškem igrišču na Trgu talcev pa je bilo požagano in odstranjeno preperelo drevo. Za potrebe urejanja parkov, otroških igrišč in zunanjih športnih objektov v zimskem obdobju je bila kupljena snežna fraza.

Danes, v ponedeljek, 28. novembra 2016, bo ob 16.30 uri v Domu kulture Kamnik potekal posvet na temo prepoznavanja in preprečevanje uživanja prepovedanih drog v organizaciji Občine Kamnik in Policijske postaje Kamnik. Posvet je brezplačen in namenjen staršem dijakov in učencev višjih razredov osnovnih šol ter strokovnim delavcem. Predavali bodo izkušeni strokovnjaki, za katere smo prepričani, da bodo podali marsikatero zanimivo informacijo. Vljudno vabljeni.

Župan Marjan Šarec se je skupaj z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček udeležil slovesnosti ob 30. obletnici delovanja Osnovne šole Marije Vere, ki se je odvijala v torek, 22. novembra 2016, v Domu kulture Kamnik. Za pester kulturni program so poskrbeli učenci skupaj z mentoricami Alenko Markus, Marjetko Usar, Mojco Volkar Trobevšek, Tanjo Hočevar in Mojco Fuchs Lukezič.

Slovesnost ob 30. obletnici Osnovne šole Marije Vere

Za začetek so nas nasmejali z muzikalom Martin Krpan.com, z ljudskimi plesi in igro nam je mlajša in starejša folklorna skupina pokazala, da se še kako zavedajo pomena ohranjanja etnološkega izročila. S filmom so nas popeljali po skritih in manj skritih kotičkih šole, pevski zbor pa je navdušil s prepevanjem slovenske pesmi.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu prejel več vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišča. Oddelek ugotavlja, da so se v zadnjem letu vloge povečale zaradi ureditve lastništva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na pravne naslednika. Število vlog se je glede na lansko leto povečalo za več kot 50 odstotkov. Na oddelku ugotavljamo tudi, da se je bistveno povečalo število vlog za izdajo Odločb za odmero komunalnega prispevka (iz 53 vlog v lanskem letu se je število v istem obdobju v letu 2016 povečalo na preko 70 vlog).

V minulem tednu so bile podpisane pogodbe za tri načrtovane investicije, in sicer za izgradnjo fekalne kanalizacije v Lazah v Tuhinju, izgradnjo komunalnih vodov na območju M5 Zarja in rekonstrukcijo fekalne kanalizacije v območju B8 Zgornje Perovo. Za vse tri investicije je bil izveden tudi izbor izvajalcev za izdelavo varnostnih načrtov ter izvajalcev za opravljanje strokovnega gradbenega nadzora. Izbrani izvajalec gradbenih del je bil za izgradnjo komunalnih vodov na območju M5 Zarja in za rekonstrukcijo fekalne kanalizacije v območju B8 Zgornje Perovo uveden v delo. Pričetek del na terenu je v območju B8 Zgornje Perovo predviden v terminu od 28. novembra do 2.  decembra 2016. Poleg zgoraj navedenega Oddelek ugotavlja, da se je glede na lansko leto in posledično na sprejem OPN bistveno povečalo tudi število izdanih cestnih soglasij in soglasij za manjši odmik od predpisanega od parcelne meje zemljišč, katerih lastnik je Občina Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je prejela priznanje »Planetu Zemlja prijazna občina«. Priznanje je rezultat odgovornega prizadevanja na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanja boljših kvalitet bivanja občank in občanov ter dobre informiranosti o pravilnem odnosu do okolja za današnje in prihodnje generacije. Natečaj »Planetu Zemlja prijazna občina 2016« poteka v organizaciji društva Planet Zemlja, v soorganizaciji Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije ter ob podpori predsednika Vlade Republike Slovenije. Slovesne podelitve priznanj so potekale v četrtek, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

V ponedeljek, 5. decembra 2016, bo ob 15. uri v sejni sobi Občine Kamnik (2. nadstropje) potekala delavnica na temo »Aktualni razpisi za podporo kmetijam«. Delavnica bo namenjena informiranju o razpisih namenjenih kmetijam v vodovarstvenih območjih, hribovsko-gorskih območjih ter naložbam v ekološko pridelavo in predelavo lesa. Delavnica poteka v okviru Razvojnega partnerstva Srca Slovenije in jo sofinancira Občina Kamnik. Organizator delavnice je zadruga Jarina. Udeležba je brezplačna, prijavite pa se lahko do vključno petka, 2. decembra 2016, na naslednja naslova: Urša Steiner: 031/316 091, 01/ 897 21 04, ursa@jarina.si ali Vesna Erhart: 041/745184, 01/ 897 21 04, vesna@jarina.si.

Oglasno sporočilo