TeDni(K) Občine Kamnik (5.12.2016)

0
2871

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica in gradnjo dostopne ceste proti Vodohranu Soteska. Polagata se kanalizacija in vodovod. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini.              

Ekološki otok v Šmartnem v Tuhinju

V Šmartnem v Tuhinju je ob cesti proti Gradišču urejen nov ekološki otok. Na podlagi iz pranih plošč so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla inembalaže.

Ekološki otoki so namenjeni gospodinjstvom. Zato prosimo prebivalce Šmartnega v Tuhinju ter ostale občanke in občane, da nas obvestijo, če bodo opazili, da se na ekološkem otoku odlagajo odpadki, ki ne nastanejo v gospodinjstvu ali odpadki, ki na ekološki otok sploh ne sodijo. Na območju Krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju so še trije ekološki otoki, in sicer na lokacijah Buč – odcep Hruševka in Buč – odcep Pirševo ter v Šmartnem pri čistilni napravi.

Srečanje s predstavniki Trofaiacha

V ponedeljek, 28. novembra 2016, smo se predstavniki Občine Kamnik v Lipnici na Štajerskem v Avstriji sestali s predstavniki pobratenega Trofaiacha. Tema srečanja je bil plan mednarodnega sodelovanja v letu 2017. Mednarodno izmenjavo na področju kulture bodo v prihodnjem letu med drugim zaznamovali nastop Mešanega pevskega zbora Cantemus v Trofaiachu in nastop Mestne godbe iz Trofaiaicha v okviru Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Na področju športa se bodo na nogometnem turnirju veteranov tudi drugo leto pomerili kamniški nogometaši, poleg tega je predviden obisk Avstrijcev ob Dnevu kamniških planin. S strani Občine Kamnik je bilo izraženo tudivabilo, da predstavniki Mestne občine Trofaiach obiščejo Kamnik v času Evropskega prvenstva v gorskih tekih in se udeležijo kolesarskega izleta Snovik-Motnik v organizaciji Občine Kamnik. V letu 2019 bo obeležena 20-letnica pobratenja medObčino Kamnik in Občino Trofaiach, za kar na avstrijski strani že načrtujejo aktivnosti.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V okviru Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve že od marca izvajamo program Pomoč občanom, s katerim Občina Kamnik posameznikom zagotavlja brezplačne pravne informacije. Program je namenjen predvsem materialno, socialno ali kako drugače ogroženim občankam in občanom občine Kamnik ter omogoča pravočasno seznanitev z njihovimi pravicami, pravnimi ter ostalimi možnostmi.

Opažamo, da imajo občanke in občani, ki se v okviru programa obračajo na nas, največ vprašanj s področja osebnega stečaja, dedovanja, ločitvenih postopkov, delitve premoženja ter najemnih in delovnih razmerij, ki so tudi sicer najbolj občutljiva področja človekovega življenja in najbolj neposredno vplivajo na kakovost posameznikovega življenja. V skladu z namenom programa – nudenje pomoči v trenutku stiske, ko ljudje v konkretni življenjski situaciji potrebujejo hitre pravne informacije, usmeritev, pomoč pri pridobivanju brezplačne pravne pomoči – občankam in občanom nudimo zaupen prostor, kjer lahko brez strahu pred stroški ter popolnoma neformalno in neobvezujoče pridobijo informacije o svojem pravnem položaju ter druge informacije, potrebne za njihovo nadaljnje odločanje in delovanje.

Program Pomoč občanom se po predhodnem naročilu izvaja v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24), in sicer dvakrat tedensko ob ponedeljkih med 9. in 13. uro ter ob sredah med 13. in 17. uro. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na višjo svetovalko za reševanje pravnih zadev in svetovanje Petro Stergar, na telefonsko številko 01 831 81 28 ali po elektronski pošti petra.stergar@kamnik.si.

Oddelek za družbene dejavnosti

V ponedeljek, 28. novembra 2016, je v veliki dvorani Doma kulture Kamnik potekal posvet na temo prepoznavanja in preprečevanja uživanja prepovedanih drog. Posvet, ki je bil dobro obiskan, je bil organiziran v sodelovanju z Občino Kamnik in Policijsko postajo Kamnik ter namenjen staršem otrok višjih razredov osnovnih šol in dijakov.

Udeležence je pozdravil tudi župan Marjan Šarec. S strani predavateljev, dr. Andreja Kastelica iz Centra za zdravljenje odvisnosti Ljubljana, predstavnika Sektorja kriminalistične policije Ljubljana dr. Đemala Kočana in komandirja Policijske postaje Kamnik Aleksandra Perkliča, pa so bile podane mnoge zanimive informacije. Na Občini Kamnik si bomo z različnimi aktivnostmi še naprej prizadevali za čim večjo ozaveščenost o nevarnostih uživanja različnih drog tako staršev kot tudi mladih.

V preteklem tednu smo Zavodu Anina zvezdica Kamnik intenzivno pomagali pri iskanju primernega prostora za skladiščenje in razdeljevanje hrane socialno ogroženim družinam v prihajajočih predprazničnih dneh. Preverili in pregledali smo vse razpoložljive občinske kapacitete, se obrnili na javne zavode in preklicali zasebne lastnike prostorov. Čeprav so nam bili številni pripravljeni pomagati, za kar se jim na tem mestu zahvaljujemo, so bili potrebni posebni pogoji glede dostopa (zaradi dostave hrane) in velikosti prostora. Ko smo že skoraj obupali, nam je na pomoč pristopil gospod Rudi Capuder ter v uporabo brezplačno odstopil prostore v nekdanjem Alpremu. Rudiju Capudru se tako v imenu Občine Kamnik kot tudi Zavoda Anina zvezdica Kamnik in vseh uporabnikov iskreno zahvaljujemo za storjeno dobrodelno ravnanje.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja programa za podporno bivanje invalidov – dnevni center za invalide v letu 2017.

S strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje smo bili obveščeni, da smo uspešno kandidirali na javnem razpisu za izvajanje programov javnih del v prihodnjem letu. Skladno s podpisano pogodbo bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za 10 oseb, ki bodo skrbeli za čiste in urejene javne površine, v ta namen prispeval dobrih 68.000 evrov, preostala sredstva pa bo kril proračun Občine.

Oddelek za razvoj in investicije

V peteke, 25. novembra 2016, je bil v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2017, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:preprečevanje nasilja, zasvojenost, duševno zdravje, brezdomstvo, otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju, starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, socialno vključevanje Romov, druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi kot so npr. spodbujanje razvoja prostovoljstva, prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, podpora žrtvam zlorab in trgovine z ljudmi, žrtvam prometnih nesreč.

Prijavitelj lahko prijavi javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov:

  • javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2017 do 2023 (v ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na voljo  daljše časovno obdobje in vključujejo dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave)
  • razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v letu 2017 (v ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na voljo za daljše časovno obdobje in v katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so kontinuirano ali občasno vključeni v program)

Okvirna višina sredstev javnega razpisa za socialnovarstvene programe v letu 2017 je 3.800.000 evrov. Socialnovarstveni programi bodo ovrednoteni po splošnih in posebnih merilih za ocenjevanje. Rok za oddajo prijave za JAVNE SOCIALNOVARSTVENE PROGRAME je 16. december 2016, rok za RAZVOJNE SOCIALNOVARSTVENE PROGRAME pa je 5. januar 2017. Lokalne izvajalce socialnovarstvenih programov pozivamo, da preučijo možnost udeležbe na omenjenem razpisu.

V preteklem tednu je bil odobren še zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, do katerih je Občina Kamnik upravičena na podlagi Zakona o financiranju občin, in sicer izgradnja hodnika za pešce v naselju Laze v višini 145.000 evrov. Tako je Občina Kamnik uspešno izkoristila sredstva, ki so ji bila po zakonu na voljo.

Prav tako je bilo v preteklem tednu oddano poročilo in podan prvi zahtevek za izplačilo sredstev v okviru priprave projekta Celostna prometna strategija Občine Kamnik v višini 22.610 evrov.

Oglasno sporočilo