Zadnja seja Občinskega sveta Občine Kamnik v letošnjem letu

0
2810

Popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 17. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim v prvi obravnavi sprejeli predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2017 in 2018 ter v drugi obravnavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik in Strategijo razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016–2025.

Prisotnih 28 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta, nato pa je sledila točka Volitve in imenovanja. Za predstavnico Občine Kamnik v Svet Doma starejših občanov Kamnik je bila imenovana Mojca Jončeska Malovrh, za člana Nadzornega odbora Občine Kamnik mag. JanezTopolšek, za predstavnice ustanovitelja v Svet Osnovne šole Šmartno v Tuhinju Mateja Bajde Dimec, Tatjana Cevec Drolc in Jana Pavlič, ob koncu pa so svetnice in svetniki podali še pozitivno mnenje vsem prijavljenim kandidatom/kam za ravnatelja/ico Osnovne šole Marije Vere.

Sledila so Vprašanja in pobude, kjer je svetniku Dušanu Papežu (Lista Dušana Papeža) odgovorila direktorica občinske uprave Maja Sušnik, samostojnemu svetniku Jožetu Korošcu (SLS) je odgovor podal vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc, svetovalec – koordinator za izvedbo kohezijskih projektov Viktor Torkar pa je odgovoril svetniku Bogdanu Pogačarju (NSi).

Strategija razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016–2025 je bila v drugi obravnavi sprejeta z 28 glasovi za, ob tam pa je direktorica Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik Božena Peterlin dejala, da je bil na podlagi pripomb in dopolnitev z okrogle mize osnutek Strategije dne, 21. 6. 2016, predstavljen tudi na javni obravnavi v prostorih Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, kamor je bila preko medijev povabljena širša javnost. Usklajen in dodelan predlog Strategije je tako plod usklajevanj in sestankov z najpomembnejšimi deležniki na področju turizma v občini Kamnik. V strategiji, ki je bila po prvem branju v skladu s predlogi in dopolnitvami dodelana, pa so zajeti glavni koncepti razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016–2025.

Ravno tako je bil v drugi obravnavi s 25 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«. Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da pri pripravi predloga odloka v drugi obravnavi upošteva pripombe, podane na 16. seji Občinskega sveta, oziroma odgovori, zakaj pripomb ni možno upoštevati. V prvi obravnavi ni bilo podanih konkretnih pripomb na vsebino posameznih členov, ampak so bile podane načelne pripombe, pomisleki in vprašanja. Na večino vprašanj so bili ustni odgovori podani med razpravo o predlogu odloka. Je pa vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček odgovorila na podano vprašanje svetnika Damjana Hribarja in Braneta Golubovića, in sicer v zvezi s finančnimi posledicami odloka: »Predlagatelj je pri pripravi odloka in odločitvi, da se obstoječemu javnemu zavodu pridruži še področje kulture, ocenil stroške dela za 4 zaposlene za področje kulture v višini 100.584,68 evrov za leto 2017 in 105.613,92 evrov za leto 2018. Navedenim stroškom je potrebno prišteti še materialne stroške, ki so ocenjeni na približno 69.000 evrov letno. V strošek niso vključeni prihodki iz naslova oddajanja dvoran v Domu kulture Kamnik, prodaje abonmajev in organizacije prireditev, ki jih je v tem trenutku težko oceniti. Prav tako je potrebno upoštevati, da se bodo na račun pridružitve področja kulture javnemu zavodu znižali nekateri drugi stroški Občine Kamnik za organizacijo prireditev. V preteklih letih je Občina Kamnik zgolj za upravljanje Doma kulture Kamnik namenjala približno 150.000 evrov letno, zato ocenjujemo, da se stroški Občine ne bi smeli bistveno spremeniti, vsekakor pa so odvisni tudi od angažiranosti zavoda.« S sprejemom odloka oziroma njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije pa se bo spremenil naziv javnega zavoda, in sicer v Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Sledila sta sprejema Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik so svetnice in svetniki sprejeli v drugi obravnavi ob tem pa je višja svetovalka za gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik povedala, da je občinska uprava pridobila tudi mnenje in pripombe sedanjega koncesionarja zbiranja komunalnih odpadkov ter ponovno preučila vsebino posameznih členov odloka. V predlogu odloka za drugo obravnavo so nekateri členi nekoliko spremenjeni; predvsem v smislu dodatnih pojasnil oziroma bolj točnih določil, v nobenem členu pa se bistveno ne spreminjajo določila prvotnega predloga odloka.

V osmi točki današnje seje se je Občinski svet Občine Kamnik seznanil z Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik in sprejel Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik ter tako potrdil cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik, in sicer zbiranje komunalnih odpadkov (0,1373 €/kg) – cena javne infrastrukture (0,0002 €/kg), cena storitve (0,1371 €/kg), zbiranje bioloških odpadkov (0,0719 €/kg) – cena javne infrastrukture(0 €/kg), cena storitve (0,0719 €/kg). Izvajalec mesečno obračunava storitve javnih služb uporabnikom v skladu z omenjenimi cenami, ki so navedene brez DDV-ja, ki se uporabnikom zaračuna po predpisani stopnji. Osnova za obračun stroškov je prostornina odpadkov, ki se določi glede na vrsto in velikost posod ter število praznjenj. Izjeme so enočlanska in dvočlanska gospodinjstva, ki imajo nameščeno 80-litrsko posodo; pri obračunu se upošteva faktor pogostosti odvoza 0,5. Izvajalec Publicus d. o. o. pa je dolžan najkasneje do 31. marca 2017 uporabnikom namestiti ustrezne posode za zbiranje komunalnih odpadkov, upoštevajoč merila, ki so določena v veljavnih predpisih in elaboratu. Izvajalec mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe med uporabnike. Obvestilo o tem pa bo objavljeno v lokalnem časopisu Kamničan-ka, na uradni spletni strani Občine Kamnik in na spletni strani izvajalca.

Temu je sledil sprejem Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, katerega cilj je še bolj spodbuditi podjetnike pri najemanju poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Kamnika, predlagana sprememba in njeno izvajanje v letih 2017 in 2018 pa je vključena v predlog proračuna za leti 2017 in 2018.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik je bil sprejet z 28 glasovi za, ob tem pa je pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik mag. Matjaž Srša povedal: »Občinska uprava je s strani uporabnikov tržnice Kamnik pridobilo pobudo o enotnem načinu parkiranja na območju tržnice Kamnik. Ob uvedbi enosmernega prometa se je na severni strani tržnice (nasproti hotela) omogočili časovno omejeno parkiranje za 30 minut, ki se je v praksi tako pri tržnici kot pri pošti izkazalo za učinkovito. Na podlagi ocene stanja je bilo ugotovljeno, da večino avtomobilov parkira na tržnici Kamnik med 7. in 15. uro, s tem pa dejansko odvzamejo prostor za hitre opravke občanom v centru Kamniku (npr. tržnica, banka, pošta, občina, trgovina, notar, mesar, upravna enota, lokali). Cilj je, da se poenoti parkiranje na območju tržnice Kamnik ter tako po vzoru drugim krajev in tujine v mestnem jedru omogoči občanu ali obiskovalcu, da bi lahko za kratek opravek brezplačno parkiral za 30 minut, seveda z obvezno označitvijo s parkirno uro.«

Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi sprejeli Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 in Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018. Kot je dejala pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos, skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2017 znašajo 30.110.038 evrov (Občina Kamnik 29.943.668 evrov in krajevne skupnosti 166.370 evrov), odhodki pa so za leto 2017 ocenjeni v višini 36.655.093 evrov (Občina Kamnik 36.218.168 evrov in krajevne skupnosti 436.925 evrov). Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2018 znašajo 23.694.271 evrov (Občina Kamnik 23.529.981 evrov in krajevne skupnosti 164.290 evrov), odhodki pa so za leto 2018 ocenjeni v višini 23.004.169 evrov (Občina Kamnik 22.595.481 evrov in krajevne skupnosti 408.688 evrov).

Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2017 in 2018 je predstavila direktorica občinske uprave Maja Sušnik in ob tem poudarila: »Glede na načrtovani obseg razpoložljivih proračunskih sredstev za leti 2017 in 2018, upoštevaje določilo veljavnega pravilnika, po katerem se obseg sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta določi letno s sklepom na predlog župana kot predlagatelja proračuna, in dejanske zmožnosti, je potrebno porabo proračunskih sredstev uokviriti v realne razmere ter temu primerno določiti tudi obseg sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v navedenih proračunskih obdobjih. Ob nujni racionalizaciji porabe javnih finančnih sredstev na vseh drugih področjih, za katere je odgovorna lokalna skupnost, predlagatelj ocenjuje, da je mogoče za leti 2017 in 2018 za navedeni namen v občinskem proračunu zagotoviti največ 90 evrov mesečno na posameznega člana oziroma 1.080 evrov na letni ravni. Planirana sredstva v navedeni višini bodo po oceni predlagatelja zadostovala za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta v proračunskih letih 2017 in 2018.«

Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 je bil obravnavan v štirinajsti točki današnje seje. »Predlagamo, da se vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Kamnik za leto 2017 (glede na vrednost točke, ki je bila določena za leto 2016) ne spreminja.Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik v 13. členu določa, da se letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmerno leto določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Predlagana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 (za kvadratni meter) znaša 0,005956 evra za zazidano stavbno zemljišče in 0,002033 evra za nezazidano stavbno zemljišče. Nespremenjeno vrednost točke predlagamo zaradi ohranitve socialno ekonomskega stanja občank in občanov je med drugim povedala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

V nadaljevanju je sledil še sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra in nato še v prvi obravnavi sprejem Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017. V slednjem so predlagane sanacije plazovitih območij »Sanacija podora skal v Podstudencu« (do 100.000 evrov) in »Sanacija plazu Žubejevo 3 a« (do 50.000 evrov). Pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik mag. Matjaž Srša je v obrazložitvi poudaril: »V letu 2014 se je v kraju Podstudenec zgodil podor skal, ki je neposredno ogrožal varnost ljudi, stanovanjskih objektov in državno cesto. Izveden je bil začasni nasip, izvedene raziskave na terenu ter projektna dokumentacija. Za trajno rešitev je potrebno izvesti lovilne podajne ograje, ki bodo sposobne zadržati vse skale in kamenje na tem območju. Sanacija zajema namestitev lovilno podajne ograje v dolžini 70 metrov in višini 4 metre, ki predstavlja II. fazo izvedbe. Sam projekt predvideva III. faze izvedbe oziroma 3 lokacije namestitve lovilno podajnih ograj na tem območju. Za izvedbo vseh del II. faze v letu 2017 in izvedbo nadzora ter varnostnega načrta se predvidevajo sredstva v višini 100.000 evrov. V letu 2016 pa je Občina Kamnik s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela dopis, iz katerega je razvidno, da ni predvidenih sredstev s strani države za sofinanciranje plazu Žubejevo 3 a, kljub dejstvu, da je Občina Kamnik plaz prijavila in evidentirala v evidenci nestabilnosti tal. V mesecu januarju in februarju sta bila s strani Občine Kamnik izvedena dva terenska ogleda plazu pod stanovanjsko hišo Žubejevo 3 a. Izveden je bil razpis za izdelavo projektne dokumentacije, geološko-geotehničine raziskave, na podlagi katerih je bil izveden projekt za izvedbo (PZI) št. 1748/2016. Projektna dokumentacija zajema izvedbo pilotne stene vzdolž roba dvorišča, ki bo zaščitila temelje objekta in s tem preprečila nastanek nadaljnjih poškodb na objektu Žubejevo 3 a. Za izvedbo vseh del v letu 2017 in izvedbo nadzora ter varnostnega načrta se predvidevajo sredstva v višini 50.000 evrov«.

V zadnji točki pa je sledil še Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2017, ki so ga svetnice in svetniki v prvi obravnavi potrdili s 27 glasovi za.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo